Resolución del Ararteko sobre los procedimientos de información, participación y control medioambiental relativos a la actividad de PetronorArartekoaren ebazpena, Petronorren jardueraren inguruko informazio, parte-hartze eta ingurumeneko kontroleko prozedurei buruzkoa

 

 

Hemos dictado una resolución en respuesta a las distintas quejas presentadas al Ararteko por varias asociaciones vecinales y ecologistas a lo largo de 2011 y 2012. El motivo principal era la preocupación ciudadana por las posibles afecciones para el medio ambiente y para la salud de las personas que pueden derivar del funcionamiento de una planta de refino de petróleo de PETRONOR SA  ubicada en el municipio de Muskiz, Abanto y Ciérvana- Abanto Zierbena.

 Las reclamaciones hacían referencia al control medio ambiental seguido por las administraciones públicas vascas para garantizar una adecuada protección del medio ambiente y de la salud de las personas residentes en esta zona. También incluyen denuncias sobre el funcionamiento de los mecanismos de información y participación ambiental.

 En nuestras conclusiones planteamos que la actividad industrial de refino de petróleo dispone en la actualidad de las correspondientes autorizaciones ambientales exigibles para su funcionamiento. En esos términos, el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco debe continuar con el control y seguimiento del pleno cumplimiento de las medidas impuestas, conforme la información anual recogida en el programa de vigilancia ambiental y conforme a los mecanismos de control externo que dispone para el seguimiento de la actividad industrial.

 Derecho a la inviolabilidad del domicilio. Sobre las denuncias ciudadanas presentadas ante las posibles afecciones al medio ambiente y a la salud de las personas que residen en el entorno de la fábrica derivadas de incidentes de distinta entidad, el Ararteko insta a las administraciones competentes en el control ambiental, la salud pública y el riesgo industrial den el trámite que pueda corresponder  –de oficio o por denuncia – a las posibles reclamaciones por molestias, daños a la salud de la población y afecciones al medio ambiente urbano.

 Sobre el procedimiento a seguir respecto a la tramitación de las denuncias presentadas el Ararteko considera necesario trasladar una serie de sugerencias para que sean valoradas por las administraciones concernidas:

 En relación con las medidas administrativas concretas seguidas para dar respuesta a esas reclamaciones, el Ararteko considera oportuno sugerir al Departamento de Medio Ambiente y al Departamento de Sanidad y Consumo que valoren la posibilidad de proponer unos valores límites para exposiciones agudas de aquellos compuestos orgánicos volátiles más perjudiciales para la salud como es el caso del benceno.

 En relación con la política de prevención de riesgos industriales el Ararteko señala la importancia de garantizar una adecuada información y divulgación de los distintos instrumentos de planificación que resulten exigibles para prevenir los riesgos de las actividades industriales peligrosas.

 Sobre el acceso a la información, la administración ambiental debe dar respuesta a la solicitud de información ambiental, de forma rápida y preferente, en el plazo previsto en la legislación ambiental. También debe continuar divulgando la información ambiental relativa a la red de calidad del aire en el entorno de la planta e informar sobre cualquier eventual incidente en su funcionamiento.

 Sobre la participación de las asociaciones en la gestión del control ambiental, debemos considerar el interés público en garantizar la presencia de las asociaciones vecinales y ecologistas en la comisión municipal de seguimiento de la actividad industrial que realiza el Ayuntamiento de Muskiz.

 Asimismo, el Ararteko considera de especial interés que las administraciones concernidas por esta cuestión, en especial el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, establezcan algún mecanismo de participación ciudadana (mesa, foro u otro formato) para el seguimiento de las afecciones ambientales y a la salud de la población. En este foro deberían estar siempre presentes representantes de la actividad industrial y de las asociaciones, organizaciones o grupos que tengan por objeto la protección del medio ambiente.

 

 

 

 

2011 eta 2012. urteetan zehar hainbat auzokide eta ekologista elkarteek Arartekoan aurkeztutako kexei erantzunez eman dugu ebazpen hau. Muskizen, Abanto Zierbenan kokatutako PETRONOR SA petrolioa fintzeko planta baten funtzionamendutik ingurumenerako eta pertsonen osasunerako sor daitezkeen ustezko kalteengatik herritarrek zuten kezka izan zen arrazoi nagusia.

 

Erreklamazioek ingurumenaren eta zonalde horretan bizi diren pertsonen osasunaren behar bezalako babesa bermatzeko euskal herri administrazioek jarraitutako ingurumenaren kontrola aipatzen zuten. Era berean, ingurumen-informazio eta parte-hartze mekanismoen funtzionamenduari buruzko salaketak gaineratzen dituzte.

 

Gure ondorioetan azaltzen genuenez, petrolioa fintzeko industria jarduerak, une honetan, dagozkion ingurumeneko baimenak ditu, funtzionatzeko eska diezazkioketenak. Zentzu horretan, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailak ezarritako neurriak erabat betetzen direla kontrolatzen eta aztertzen jarraitu behar du, ingurumen zaintzarako programan jasotako urteko informazioaren babesean eta industria jardueraren jarraipenerako dituen kanpoko kontroleko mekanismoen babesean.

 

Bizilekuaren bortxaezintasuneko eskubidea. Mota ezberdinetako gertakarien ondorioz sortutako ingurumenarekiko eta fabrikaren inguruan bizi diren pertsonen osasunarekiko ustezko kalteen aurrean aurkeztutako herritarren salaketei dagokienez, Arartekoak ingurumen kontrolean, osasun publikoan eta industria arriskuan eskumena duten administrazioei kalteengatik, herritarren osasunean eragina izateagatik eta hiri ingurumenean kalteak sortzeagatik aurkeztutako erreklamazioentzako egokia izan daitekeen izapidea -ofizioz edo salaketa bidez- eman dezaten eskatzen die.

 

Aurkeztutako salaketen izapidearen inguruan jarraitu beharreko prozedurari dagokionez, Arartekoak beharrezkotzat jotzen du hainbat proposamen helaraztea dagozkien administrazioek balora ditzaten:

 

Erreklamazio horiei erantzuna emateko jarraitutako administrazio neurri zehatzen inguruan, Arartekoak egokitzat jotzen du Ingurumen Sailari eta Osasun eta Kontsumo Sailari proposatzea osasunarentzat kaltegarrienak diren konposatu organiko lurrunkorrekiko esposizio handietarako mugako balioak ezartzeko aukera balora dezaten. Horixe da, besteak beste, bentzenoaren kasua.

 

Industria arriskuen prebentzioaren politikari dagokionez, Arartekoak industria jarduera arriskutsuen arriskuak saihesteko eska daitezkeen plangintzako tresna ezberdinen informazio eta hedatze egokia bermatzearen garrantzia azpimarratzen du.

 

Informazioa eskuratzeari dagokionez, ingurumeneko administrazioak ingurumeneko informazio eskaerari erantzuna eman behar dio azkar eta lehentasunez, ingurumeneko legerian ezarritako epean. Era berean, plantaren inguruko airearen kalitate-sareari buruzko ingurumeneko informazioa hedatzen jarraitu behar du eta funtzionamenduan jazo daitekeen edozein gertakariren berri eman behar du.

 

Ingurumeneko kontrolaren kudeaketan elkarteen parte-hartzeari dagokionez, Muskizko Udalak bideratzen duen industria jardueraren jarraipeneko udal batzordean auzokide eta ekologista elkarteen presentzia bermatzeko interes publikoa kontuan hartu behar dugu.

 

Era berean, Arartekoak interes berezikotzat jotzen du kontu honen eragina duten administrazioek, bereziki Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailak, herritarrek parte hartzeko mekanismoren  bat ezartzea (mahaia, foroa edo bestelako formaturen bat) ingurumenean eta herritarren osasunean dauden kalteak jarraitzeko. Foru horretan industria jardueraren eta elkarteen, erakundeen edo ingurumena babesteko helburua duten taldeen ordezkariak egon beharko lirateke beti.

 

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *