El Gobierno Vasco revisa su Estrategia Energética de Euskadi e inicia el trámite para someterla a evaluación ambiental estratégica. Una oportunidad para el debate energético

Fuente. Eusko Jaurlaritza
Fuente. Eusko Jaurlaritza

El Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad está elaborando la «Estrategia energética de Euskadi 2025 (3E2025)» con la finalidad de adaptar la anterior Estrategia 3E2020 a los nuevos requerimientos que imponen los cambios normativos, tecnológicos y de mercado.

El BOPV de 14 de enero de 2016 recoge el anuncio por el que la Estrategia Energética de Euskadi 2025 debe someterse a Evaluación Ambiental Estratégica de conformidad con la Ley General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco.

Desde el Ararteko ya planteamos en su día esta cuestión. En la Recomendación 84/2012, de 19 de noviembre, dirigida a los Departamentos de Industria y de Medio Ambiente del Gobierno Vasco

, instábamos a iniciar un proceso de revisión de la Estrategia Energética de Euskadi 2020 para poder incluir una adecuada evaluación ambiental de la exploración y explotación de los yacimientos de gas natural localizados en el País Vasco (“fracking”). Esa decisión y su valoración ambiental deben incorporar un debate social, transparente y abierto, para lo cual sugerimos la creación de una mesa sobre el gas no convencional.

A la vista de esa decisión del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad queremos destacar la importancia del procedimiento de evaluación ambiental estratégica en la revisión de la Estrategia Energética de Euskadi 2025. Este procedimiento se recoge, expresamente, en nuestra recomendación de 2012.

En esa misma resolución expresábamos también la oportunidad de iniciar un debate social, transparente y abierto, para lo cual sugerimos la creación de una mesa que propiciara el debate sobre el modelo energético al que aspiramos en nuestra Comunidad. Por ello, la apertura de este trámite de información pública debe ser una oportunidad real para propiciar esa cuestión.

En relación con esta cuestión el Parlamento Vasco aprobó en junio de 2015 la Ley de medidas adicionales de protección medioambiental para la extracción de hidrocarburos no convencionales y la fractura hidráulica o «fracking».

 Consideramos que en las disposiciones de esta ley se da una respuesta positiva a nuestros planteamientos, recogidos en la resolución sobre el “fracking”. La tramitación de esta ley a instancia de una iniciativa legislativa popular, ha permitido traer a la sede del Parlamento Vasco una cuestión extremadamente polémica como es la fracturación hidráulica. Esa norma recoge la oportunidad del debate social mediante la evaluación estratégica de los planes y programas que permitan, posibiliten o asignen recursos a esta técnica de exploración de hidrocarburos.

 


Eusko Jaurlaritzak Euskadiko Estrategia Energetikoa berraztertu du eta berori ingurumen ebaluazio estrategikoaren mende uzteko izapidea hasi du. Energiari buruzko eztabaidarako aukera

Fuente. Eusko Jaurlaritza
Fuente. Eusko Jaurlaritza

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila «2025erako Euskadiko estrategia energetikoa (3E2025)» lantzen ari da, aurreko 3E2020 estrategia arauzko aldaketek, aldaketa teknologikoek eta merkatukoek ezartzen dituzten errekerimendu berriei egokitzeko xedez.

Zehazki, 2016ko urtarrilaren 14ko EHAAk jaso du 2025erako Euskadiko estrategia energetikoa ingurumen ebaluazio estrategikoaren mende utzi behar dela, Euskadiko Ingurumena Babesteko Lege Orokorrarekin bat eginez.

 Arartekoak bere garaian mahai-gaineratu zuen kontu hori. Eusko Jaurlaritzaren Industria eta Ingurumen Sailei egindako azaroaren 19ko 84/2012 Gomendioan eskatu genuen has zedila 2020rako Euskadiko estrategia energetikoaren berrikuspen prozesua, Euskadin dauden gas naturaleko meategien esplorazioaren eta ustiapenaren ingurumen ebaluazio egokia txertatu ahal izateko (fracking-a). Erabaki horrek eta ingurumen balorazioak eztabaida soziala jaso behar dute, gardena eta irekia. Horretarako, ezohiko gasari buruzko mahaia sortzea iradoki genuen.

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren erabaki hori ikusirik, 2025erako Euskadiko estrategia energetikoaren berrazterketan ingurumen ebaluazio estrategikoaren prozedurak duen garrantzia nabarmendu nahi dugu. Prozedura hori berariaz jasota dago 2012ko gure gomendio horretan.

Ebazpen hartan, eztabaida soziala hasteko aukera zegoela ere adierazi genuen, gardena eta irekia izango zena. Horretarako, iradoki genuen mahai bat sor zedila gure autonomia erkidegoan nahi dugun eredu energetikoari buruzko eztabaida ahalbidetzeko. Horregatik, informazio publikorako izapidea irekitzea kontu hori bultzatzeko benetako aukera izan behar da.

Kontu horri dagokionez, Eusko Legebiltzarrak 2015eko ekainean onartu zuen ezohiko hidrokarburoak erauzteko eta haustura hidraulikorako edo «fracking»-erako ingurumen babes-neurri gehigarriei buruzko Legea.

Gure iritziz, lege horren xedapenetan erantzun egokia eman zaie fracking-aren gaineko ebazpenean bildutako gure proposamenei. Legegintzako herritarren ekimen batek eskatu du lege hori izapidetu dadila, eta horrexek ahalbidetu du haustura hidraulikoa bezalako kontu hain polemikoa ekartzea Eusko Jaurlaritzako egoitzara. Eztabaida sozialerako aukera jaso du arau horrek, hidrokarburoen esplorazio teknika horri baliabideak ahalbidetzen, errazten edo esleitzen dizkien planen eta programen ebaluazio estrategikoaren bidez.

El ayuntamiento de Bilbao remite la información ambiental solicitada por una asociación ecologista

jornadaLa asociación Ekologistak Martxan puso en consideración del Ararteko la falta de respuesta del Ayuntamiento de Bilbao a dos solicitudes de información, una sobre el proyecto de restauración de la cantera de Artxondoko dentro de la zona ordenada en el Plan Especial del Pagasarri y otra sobre las actuaciones de desarrollo del Plan Especial del monte Pagasarri.

En el caso de la cantera, solicitó información sobre la tramitación de estudio de impacto ambiental y ser considerada parte interesada en los eventuales procedimientos relacionados con la cantera. También incluyó una solicitud sobre el plan de restauración de la cantera del Peñascal y su grado de desarrollo.
La asociación ecologista denunciaba que, a pesar de haber transcurrido diez meses desde que solicitó la información, no había recibido una respuesta.

Pedimos al Ayuntamiento de Bilbao información sobre las actuaciones seguidas para dar respuesta a estas solicitudes de acceso a información y, en especial, sobre las comunicaciones remitidas al respecto a las personas interesadas.

Tras las gestiones realizadas, el Ayuntamiento de Bilbao nos ha informado de la remisión de la documentación e información requerida a las personas interesadas. En todo caso, la respuesta no se ha ofrecido dentro de los plazos legales previstos en la normativa urbanística y medioambiental.

Por ello, el Ararteko recuerda la obligación de tramitar y resolver las solicitudes de información ambiental y urbanística de forma rápida, preferente y en los plazos previstos en la legislación vigente. Además, las administraciones públicas vascas deben dotarse de los medios técnicos y electrónicos suficientes para cumplir con las obligaciones derivadas de esta legislación.

De forma complementaria a esta obligación legal, resulta de interés buscar fórmulas alternativas para hacer llegar esa información y favorecer la participación de las asociaciones interesadas en temas ambientales.

Vitoria-Gasteiz, 9 de julio de 2015


jornada

Ekologistak Martxan elkarteak Arartekoari azaldu zionez, bi informazio-eskaera egin zizkion Bilboko Udalari: bata, Pagasarriko Plan Berezian antolatutako eremuan, Atxondoko harrobia lehengoratzeko proiektuari buruzkoa, eta bestea, Pagasarri mendiko Plan Berezia garatzeko jardueren gainekoa. Udalak, ordea, ez zion erantzun.

Harrobiari dagokionez, hauxe eskatu zuen: argibideak eman ziezazkiola ingurumen-eraginaren azterketa izapidetzeari buruz, eta elkarte hori alde interesduntzat jo zezatela harrobiarekin lotutako balizko prozeduretan. Orobat, Peñascaleko harrobia lehengoratzeko planaren eta haren garapen-mailaren inguruko informazioa eskatu zuen.

Elkarte ekologista horrek salatu zuenez, informazio hori galdegin zuenetik hamar hilabete igaro ziren arren, ez zuen erantzunik jaso.

Bilboko Udalari galdetu genion ea zer jarduera egin zituen informazioa jasotzeko eskaera horiei erantzuteko, eta, bereziki, zer jakinarazpen bidali zizkien interesdunei gai horren gainean.

Egindako gestioen ondoren, Bilboko Udalak adierazi digu eskatutako agiriak eta informazioa bidali dizkiela interesdunei. Edonola ere, erantzun hori ez du eman hirigintza eta ingurumen arloko araudian ezarrita dauden legezko epeen barruan.

Horregatik, Arartekoak gogorarazi dio ingurumen eta hirigintza arloko informazio-eskaerak bizkor, lehentasunez eta indarreko legerian ezarritako epeetan izapidetu eta ebatzi behar direla. Gainera, euskal herri-administrazioek bitarteko tekniko eta elektroniko nahikoak jarri behar dituzte legeria horren ondoriozko betebeharrak betetzeko.

Legezko betebehar horren osagarri, interesgarria da ordezko beste bide batzuk bilatzea informazio hori helarazteko eta ingurumenezko gaiak ardura zaizkien elkarteen partaidetza ahalbidetzeko.

Vitoria-Gasteiz, 2015eko uztailaren 9a

Valoración del área de medioambiente en el informe anual del Ararteko 2014

informe-anual-2014

Recogemos en esta entrada la valoración del área del medioambiente que incorpora el informe anual al Parlamento Vasco 2014 del Ararteko.

– Frente a los retos ambientales de preocupación creciente en la ciudadanía como son la contaminación atmosférica, odorífera y electromagnética recogemos una serie de propuestas de regulación:

petronor

• La administración ambiental vasca debe promover las medidas normativas pertinentes para evitar y, en su caso, reducir las exposiciones agudas de COV (Benceno, Tolueno, Xileno…)  mediante nuevos objetivos de calidad del aire o la inclusión de requisitos técnicos o valores límite para las actividades de refino de petróleo.

• En el caso de la contaminación odorífera, proponemos un marco normativo que permita fijar una caracterización objetiva de los olores y unos niveles de calidad para poder evaluar su cumplimiento.

• Sobre la medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, las administraciones públicas deben intervenir activamente ofreciendo una respuesta a la ciudadanía sobre el estado de esta cuestión -clara, univoca y veraz-. Dentro de su ámbito de intervención, las administraciones vascas, en aplicación del principio de precaución, deber dar una respuesta justificada a la percepción del riesgo sanitario que disponen la ciudadanía, en especial en los entornos más sensibles como los centros escolares. En el ámbito de las medidas informativas es importante que el Departamento de Salud siga impulsando la labor que ya realiza en el análisis y evaluación de los riesgos para la salud de los campos electromagnéticos generados a los que se encuentra expuesta la población y, en especial, de aquellos colectivos que por razones de edad, salud o intensidad de exposición requieran una mayor de información al respecto.

Abastecimiento aguas en la CAPV. Fuente Osakidetza– La Plataforma Ecologista Ezpitsua de Barakaldo nos ha planteado en febrero de 2014 un nuevo incidente de contaminación que afecta a la calidad ambiental de las aguas del pantano de Oiola, en Bizkaia, destinado a la red de abastecimiento de agua potable para la población de Barakaldo. Sobre esta cuestión hemos elaborado la Resolución del Ararteko de 5 de mayo de 2014, sobre la calidad ambiental de las aguas del pantano de Oiola por la que se sugiere al Departamento de Salud y a la Agencia Vasca del Agua–URA establecer un procedimiento para el control de la calidad de las aguas utilizadas para la captación de agua potable conforme a los requisitos recogidos en el artículo 7.2 de la Directiva 2000/60/CE.

Para promover y proteger el estado de salud y el bienestar de la ciudadanía hemos propuesto a las administraciones competentes aprobar las medidas adecuadas, en los términos de la Directiva Marco del Agua, para garantizar el correcto estado medioambiental de las aguas destinadas a la producción de aguas de consumo.

– Conforme con el objetivo estratégico de fomentar los espacios de participación y diálogo con la sociedad civil, el Ararteko ha propuesto una serie de medidas para impulsar la participación ciudadana. Así en el caso concreto del control ambiental de las actividades industriales insistimos en la oportunidad de crear una mesa sobre Petronor para favorecer la información y la participación ambiental. Esta mesa debe incluir, junto a los órganos administrativos competentes para el control ambiental, un representante de la entidad industrial y un representante de las asociaciones vecinales o ecologistas, en especial aquellas surgidas o ubicadas en torno al proceso ambiental. En estos procedimientos la constitución de una mesa de encuentro en la que participan las partes interesadas sirve como instrumento de difusión de la información ambiental y un cauce para la presentación de propuestas, denuncias u otras reivindicaciones.

Sobre el derecho al acceso a la información medioambiental, el Ararteko insiste en la obligación de tramitar y resolver las solicitudes de información ambiental de forma rápida, preferente y dentro del plazo de un mes previsto en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información medio ambiental, participación pública y justicia en materia de medio ambiente. Para poder cumplir ese plazo, fundamental para el ejercicio de otros derechos como el de la participación en las decisiones públicas, las administraciones públicas vascas deben dotarse de los medios técnicos y electrónicos suficientes.

Fuente. Eusko Jaurlaritza
Fuente. Eusko Jaurlaritza

– Por último, respecto al objetivo de promover un modelo de sociedad más sostenible que desarrolle una economía baja en carbono y que haga un uso eficiente y sostenible de los recursos, mencionamos nuestra propuesta de documento para establecer unas bases para la reflexión sobre el actual modelo energético en Euskadi.

En las últimas décadas se ha afianzado un nuevo modelo que ha tratado de primar la eficiencia, el ahorro, la promoción de las fuentes de energía renovables y la reducción de las emisiones de carbono a la atmósfera. La transición hacia ese modelo debe impulsar el debate energético entre las múltiples administraciones, agentes sociales y plataformas ciudadanas. También hay que integrar la perspectiva medioambiental en la elaboración de la estrategia energética. Debemos esforzarnos en alcanzar una solución de consenso que resulte sostenible con el futuro del planeta y con nuestro actual estado de bienestar.


Herritarren eskubideen egoeraren balorazioa

– Herritarren artean geroz eta kezka handiagoa pizten duten ingurumen erronken aurrean, esaterako kutsadura atmosferikoa, usaintsua eta elektromagnetikoa, hainbat aukera proposamen jaso ditugu.

• Euskal administrazio publikoak arau neurri egokiak sustatu behar ditu, KOLen (Benzeno, Tolueno, Xileno…)  esposizio altua saihestu, eta, hala badagokio, murrizteko, airearen kalitate helburu berriak ezarriz edo petrolioa fintzeko jardueretarako muga balioak edo baldintza teknikoak sartuz.

Usain kutsaduraren kasuan, usainen eta kalitate mailen ezaugarri objektiboak ezarriko dituen araudi esparru bat proposatzen dugu, araudi hori betetzen ote den ebaluatu ahal izateko.

Isuri erradioelektrikoen aurreko osasun babeserako neurriei dagokienez, administrazio publikoek era aktiboan esku hartu behar dute, eta, hala, herritarrei gai honen egoerari buruzko erantzun argia eta benetakoa eman beharko diete. Euskal administrazioek, beren jarduera eremuaren barruan, eta arduraren printzipioari jarraiki, herritarrek duten osasun arriskuaren pertzepzioari buruzko erantzun justifikatua eman behar dute, batez ere ikastetxeak bezalako inguru sentikorretan. Informazio neurrien eremuan garrantzitsua da Osasun Sailak lanean jarraitzea biztanleriak jasaten dituen eremu elektromagnetikoen osasun arriskuak aztertu eta ebaluatzen, batez ere adin, osasun edo esposizio mailagatik informazio gehiago behar duten taldeen kasuan.

– Herritarren osasun egoera eta ongizatea sustatu eta babesteko, administrazio eskudunei neurri egokiak onartzeko proposatu diegu, Uraren Zuzentarau Esparruari jarraiki, kontsumo uraren ekoizpenerako uren ingurumen egoera egokia bermatze aldera.

– Gizarte zibilarekin elkarrizketan eta partaidetzan aritzeko guneak sustatzeko helburu estrategikoaren arabera, Arartekoak hainbat neurri proposatu ditu, hiritarren partaidetza sustatzeko. Hala, industria jardueren ingurumen kontrolaren kasuan, zehazki, Petronorri buruzko mahaia bat eratu behar zela azpimarratu genuen, ingurumenaren arloko informazioa eta partaidetza sustatzeko asmoz. Mahai horretan, administrazio-organo eskudunez gain, erakunde industrialaren ordezkari bat eta auzokideen edo ekologisten elkarteko ordezkari bat egon behar dira, batez ere ingurumen prozesu baten harira sortu diren elkarteen kasuan. Prozedura horietan topaketa mahai bat eratu eta bertan alderdi interesdunek parte hartzen badute, ingurumenari buruzko informazioa hedatuko da eta proposamenak, salaketa edo bestelako aldarrikapenak aurkezteko bide egokia izango da.

Ingurumenari buruzko informazioa eskuratzeko eskubideari dagokionez, Arartekoak behin eta berriz adierazi du ingurumenari buruzko informazio eskaerak azkar, lehentasunez eta uztailaren 18ko 27/2006 Legean (ingurumen-gaietan informazioa eskuratu, publikoki parte hartu eta auzitegietara joateko eskubideak arautzen dituen horretan) aurreikusitako hilabeteko epean tramitatu eta erantzun behar direla. Epe hori bete ahal izateko, erabaki publikoetako partaidetza bezalako eskubideez baliatzeko beharrezkoa dena, euskal administrazio publikoek bitarteko tekniko eta elektroniko nahikoak eduki behar dituzte.

– Azkenik, karbono gutxiko ekonomia garatuko duen eta baliabideak eraginkortasunez eta iraunkortasunez erabiliko dituen gizarte eredu iraunkorrago bat sustatzeko helburuari dagokionez, gure agiri proposamena aipatu behar dugu, oinarri batzuk ezartzen baititu Euskadin egungo eredu energetikoari buruz hausnartzeko.

Azken hamarkadetan eredu berri bat finkatu da, eraginkortasuna, aurrezkia, energia iturri berriztagarrien bultzada eta atmosferarako karbono isurien murrizketa lehenesten dituena. Eredu horretara hurbiltzeko, bada, administrazio, gizarte agente eta hiritarren plataforma ugarien arteko eztabaida energetikoa bultzatu behar da. Era berean, ingurumenaren ikuspegia sartu behar da estrategia energetikoa prestatzeko orduan. Horrenbestez, planetaren etorkizunarekin eta gure egungo ongizate estatuarekin iraunkorra den adostasun irtenbide bat lortzeko egin beharko dugu lan.

El control ambiental de la actividad industrial que desarrolla Petronor en Bizkaia

petronorEl funcionamiento de la planta de refino de petróleo de Petronor S.A. ha continuado originando numerosas quejas ante el Ararteko a lo largo del año 2013 y 2014.

Las asociaciones y personas reclamantes acuden ante el Ararteko por considerar que las administraciones públicas vascas no han tomado todas las medidas posibles para garantizar de forma eficaz un reconocimiento adecuado de esos derechos medioambientales. En esos términos el objeto de la reclamación es lograr un adecuado control y vigilancia del funcionamiento de esta actividad industrial tanto en su actividad ordinaria, cumpliendo las obligaciones ambientales recogidas en las autorizaciones existentes, como durante los incidentes y episodios de contaminación de distinta intensidad que han venido acaeciendo en el entorno de esta planta de refinado de petróleo durante los dos últimos años.

Por otro parte, también cuestionan el retraso en la puesta a su disposición de la información obrante en las administraciones vascas sobre cuestiones relacionadas con el impacto para la salud y para el medio ambiente de esta actividad industrial y la falta de mecanismos para participar de forma más directa en esos procesos de control ambiental.

Tras analizar las reclamaciones presentadas y valorar la información que nos ha remitido el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial le hemos dirigido una Resolución de 10 de diciembre de 2014 de en la que exponemos varias cuestiones.

Sistema de inspección medioambiental. Una de las conclusiones plantea la mejora del sistema de inspección medioambiental y su adecuación a la normativa de emisiones industriales.

Para ello la Administración ambiental debe dotarse de los medios técnicos y humanos para dar respuesta de forma adecuada a esas labores de control ambiental ante las denuncias por infracción de las medidas correctoras de ruido, olores y contaminación atmosférica.

En el caso de denuncias por exceso de ruido debe realizar mediciones in situ para comprobar el cumplimiento de las medidas impuestas en la AAI de Petronor.

En el caso de denuncia ambiental grave la administración –tras la inspección y tras recabar la información pertinente– debe dictar una resolución administrativa en la que concluya si se han cumplido las condiciones de la autorización ambiental integrada por la instalación, si se requiere tomar alguna medida correctora adicional para minimizar las afecciones.

En el caso de que existan indicios de incumplimiento de las condiciones recogidas en la AAI –como sería el caso de no comunicar inmediatamente las incidencias o anomalías– el órgano ambiental deberá incoar el correspondiente expediente sancionador para determinar, conforme el procedimiento previsto, cualquier eventual responsabilidad sancionadora por infracción de la normativa medioambiental.

En todo caso, el ejercicio de la acción pública en el medio ambiente implica la obligación de comunicar a las partes interesadas los trámites seguidos al respecto de las denuncias.

Las asociaciones denunciantes o interesadas deben disponer de información sobre los trámites correspondientes y en especial, sobre el documento de verificación anual de las condiciones de funcionamiento de la actividad de Petronor elaborado por la administración ambiental.

Episodios de olores y de exposiciones a COVs. Otra cuestión hace referencia al tratamiento a los episodios de exposición aguda de compuestos orgánicos volátiles –como es el caso de Benceno, Tolueno- y a los episodios de fuertes olores.

El Ararteko insiste en la oportunidad de que la administración ambiental vasca promueva medidas normativas pertinentes para evitar y, en su caso, reducir las exposiciones agudas de COV mediante nuevos objetivos de calidad del aire o la inclusión de requisitos técnicos o valores límite para las actividades de refino de petróleo.

La persistencia del problema de olores implicaría en nuestra opinión la necesidad de revisar y, en su caso, actualizar o concretar las exigencias del plan de acción contra los olores que recoge la AAI. Ese plan debería incorporar un protocolo para llevar a cabo la vigilancia de olor y un protocolo de respuesta a los episodios de olores identificados en el que deberían participar de forma activa la población del entorno de la refinería. Es necesario incorporar un calendario de ejecución de todas las acciones que deben tomarse dentro de este programa y un programa de revisión para la actualización periódica del plan.

El acceso a la información ambiental. El acceso a la información medioambiental debe hacerse de forma rápida y preferente. Por ello las administraciones públicas deben poner los medios necesarios para prestar el servicio de información ambiental dentro de esos términos perentorios para dar una respuesta.

La creación de una mesa de dialogo a instancia del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial. Debemos valorar de forma positiva los mecanismos de participación que han surgido a instancia del Ayuntamiento de Muskiz y de la empresa Petronor que han servido para intercambiar información.

En todo caso el Ararteko quiere insistir en la importancia de que se constituya una mesa de seguimiento del control medioambiental de la actividad de Petronor promovida por la administración medioambiental, en este caso el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial, con representantes de la entidad industrial y representantes de las asociaciones vecinales o ecologistas, en especial de aquellas surgidas o ubicadas en el entorno. La constitución de una mesa de dialogo en la que participan las partes interesadas es un instrumento de difusión de la información ambiental y un cauce para la presentación de propuestas, denuncias u otras reivindicaciones para implantar y hacer cumplir la legislación ambiental.

****


petronorPetronor S.A.-ren petrolioa fintzeko lantegiaren funtzionamendua dela eta –Muskiz eta Abanto-Zierbena udalerrietan kokatua–, kexa ugari aurkezten zaizkio Arartekoari oraindik ere.

Ebazpen honetan, auzokideen eta hainbat ekologista elkarteren erreklamazioak aztertuko ditugu. Izan ere, 2013an eta 2014an Petronor SAren industri jardueraren funtzionamenduan izandako hainbat gertaera edo gertaera salatu izan dituzte. Gertaera horien ondorioz, substantzia kutsagarriak isuri dira atmosferara eta, erreklamaziogileek jakinarazi digutenez, gogaikarriak izan dira alboko etxebizitzetan eragindako usainagatik; zenbait kasutan, pertsonen osasunerako kaltegarriak izan dira.

– Ingurumena ikuskatzeko sistema eta salaketa larrien izapidetzea.

Horretarako, baliabide teknikoak eta giza baliabideak eduki behar ditu ingurumeneko administrazioak ingurumena kontrolatzeko lan horri modu egokian erantzuteko, zarataren, usainen eta atmosferaren kutsaduraren gaineko zuzenketa neurriak hautsi izanagatiko salaketen aurrean.

Zarata handiegiagatiko salaketak daudenean, in situ egin behar dira neurketak Petronorren IBBn ezarritako neurriak betetzen direla egiaztatzeko.

Ingurumenaren gaineko salaketa larria badago –ikuskapena eginda eta informazio garrantzitsua bildu ondoren– administrazio ebazpena eman behar du, non instalazioaren ingurumen baimen bateratuaren baldintzak bete diren eta eragina gutxitzeko zuzenketa neurri osagarriren bat hartu behar den erabakiko baita azkenean.

Baldin eta IBBn bildutako baldintzak bete ez izanaren gaineko zantzurik balego
–gertaerak edo anomaliak berehala ez jakinaraztea, adibidez–, zigor-espedientea hasi behar du ingurumeneko organoak, ingurumenari buruzko araudia hautsi izanagatiko zigor erantzukizunik dagoen erabakitzeko, betiere ezarritako prozedurarekin bat etorriz.

Nolanahi ere, ingurumenaren gaineko ekintza publikoa erabiltzeak berekin dakar salaketen inguruan jarraituriko izapideak alde interesatuei nahitaez jakinarazi beharra.

Elkarte salatzaileek edo interesatuek izapideei buruzko informazioa eduki behar dute, eta batez ere ingurumeneko administrazioak Petronorren jardueraren funtzionamenduaren baldintzen gainean eginiko urteko egiaztapenaren dokumentuari buruzkoa.

– KOLen eta usain gogaikarrien esposizio akutuen daudeneko trataera.

Arartekoak berriz dio egokia dela ingurumeneko euskal administrazioak arau-neurri egokiak sustatzea KOLen esposizio akutuak ekiditeko eta, hala denean, gutxitzeko. Hartara, airearen kalitatearen gaineko helburu berriak ezarriko dira edo petrolioa fintzeko jardueretarako gehieneko mugak edo eskakizun teknikoak xedatuko dira.

Usainengatiko arazoek irauten dutenez gero, gure ustez IBBk dakartzan usainen kontrako ekintza planaren eskakizunak berrikusi behar dira eta, hala denean eguneratu. Usaina zaintzeko protokoloa eta hautemandako usainei erantzuna emateko protokoloa bildu beharko lituzke planak, non partaidetza handia izan beharko luketen findegiaren inguruko herritarrek. Programaren barruan erabaki beharreko neurri guztiak burutzeko egutegi bat eta planaren aldizkakotasuna eguneratzeko aurreikuspen programa ezarri behar dira.

– Ingurumenari buruzko informazioa eskuratzea.

Bizkor eta lehentasunez eskuratu behar da ingurumenari buruzko informazioa. Horregatik, beharrezko baliabideak eduki behar dituzte herri administrazioek ingurumenari buruzko zerbitzuak emateko, erantzuteko lehentasunezko ezarpen horren barruan.

Informazio-eskaerei erantzuna emateko epeak hobetzeko edo laburtzeko herri administrazio honek egin dituen ahaleginak nabarmendu behar ditugu.

Ulertzekoa da beharrezko giza baliabiderik ez izateak edo eskabideak denboran metatzeak galaraz lezakeela, une jakin batzuetan, erantzuna hilabetearen barruan emateko epea betetzea. Horrek ez du eragozpen izan behar, ordea, administrazioak eskatzaileari eskaeraren agiria jaso izanaren gaineko betebeharra ez betetzeko.

Halaber, aipaturiko legezko betebehar horiei kalterik egin gabe, komenigarria da aipatzea formulak bilatu behar direla informazioa bitarteko elektronikoen bidez arinago igortzeko edo parte hartzeko bestelako mekanismo batzuk erabiltzeko.

Elkarrizketarako mahaia sortzea, Ingurumen eta Lurralde Plangintza Sailak eskaturik.

Positibotzat jo behar ditugu Muskizko Udalak eta Petronor enpresak eskatuta sortu diren partaidetzarako mekanismoak; izan ere, informazioa elkarri emateko balio izan dute.

Nolanahi ere, Arartekoak berriz dio garrantzizkoa dela administrazio organo eskudunekin batera (kasu honetan, Ingurumen eta Lurralde Politika Saila), industri erakundearen ordezkari batek eta auzokideen edo ekologisten ordezkari batek osatzea ingurumena jarraitzeko mahaia, bereziki lantegiaren inguruan sortutako edo kokatutako elkarteak edo pertsonak badira. Alde interesatuek parte hartzeko elkarrizketa mahaia eratzea lagungarria da ingurumenari buruzko informazioa ezagutarazteko eta proposamenak, salaketak edo bestelako aldarrikapenak aurkezteko.

El acceso a documentos medioambie​ntales. El caso de SEO-Birdli​fe y el informe sobre el topillo campesino

El acceso a documentos que obran en poder de las administraciones públicas resulta en demasiadas ocasiones traumático (y costoso) para las asociaciones ecologistas. La administración protege y esconde esa información por inercia, cautela o quizás por una extraña sensación de desnudez que produce la luz de la Transparencia. A veces acceder a estos informes resulta para los interesados como buscar topillos, escondidos en pasadizos intrincados y temerosos de ver la luz.

Damos cuenta de una sentencia reciente de 23 de julio de 2014 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León (STSJ CL 3598/2014) en la que se mantiene el derecho de acceso a información medioambiental reconocido por un juzgado contencioso-administrativo de Valladolid respecto a un informe preliminar de resultados sobre el topillo campesino.

seo-birdlifeLa sociedad española ornitológica SEO-BirdLife solicitó en octubre de 2010 copia de un informe sobre dinámicas poblacionales del topillo elaborado por encargo de la Instituto Tecnológico Agrario de la Junta de Castilla-León. Este informe había sido mencionado en una comparencia en las Cortes de Castilla Leon durante la polémica surgida por el uso de un producto químico para controlar las plagas de topillos que en el verano de 2007 ocasionaron problemas en los campos de algunas provincias de Castilla-León. El uso de estos productos fue controvertido por la comunidad científica por sus efectos tóxicos en la biodiversidad al afectar a la fauna y otras especies a las que no va dirigido, entre las que se encuentran numerosas aves granívoras protegidas.
En este caso se trataba de acceder a un informe que han sido elaborado por encargo de la administración autonómica. SEO-BirdLife solicita el 25 de octubre de 2010 esa información con base en el derecho de acceso a información medioambiental recogido en la Ley 27/2006, de 18 de julio.
La junta denegó el 7 de diciembre de 2010 el acceso por considerar que no se había entregado un informe escrito que recogiese y sistematizase de forma definitiva los resultados de la investigación. Únicamente se había trasmitido verbalmente los resultados prelimares.
Casi tres años después el juzgado contencioso-administrativo el 5 de septiembre de 2013 reconoce el derecho a acceder a una copia del informe. En el juicio quedo probado la existencia de un proyecto de investigación sobre dinámicas poblacionales del topillo campesino desarrollado en 2008. A finales del 2009 se elaboró un informe con resultados que fue remitido por correo electrónico al órgano de la administración.
El TSJ ratifica los argumentos expuestos en la sentencia. El hecho de que no fuera un informe final, sino uno preliminar de resultados, no desvirtúa que el informe estaba concluido y que obraba en poder de la administración. La Ley 27/2006 recoge que los motivos de denegación deben interpretarse de forma restrictiva.

La cuestión del derecho de acceso de documentos conclusos ha sido analizada por el defensor del pueblo del Pais vasco. El Ararteko resolvió una cuestión en la que dos asociaciones ecologistas denuncian la denegación de información medioambiental requerida al Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia.
En este caso la organización SEO-Birdlife pudo acceder a esa información casi tres años después del incidente. Pero después de pasar por el costoso inconveniente de acudir a los tribunales de justicia. Tres años que el informe topillo estuvo escondido en recónditos cajones alejados de la luz.
El derecho de acceso a la documentación es un derecho instrumental que si no es reconocido en un plazo de tiempo breve su interés, que no es otro que poder participar en los procesos de decisiones públicas, queda totalmente desvirtuado.
Los cambios y las garantías que recogen las Leyes de Transparencia aporbados o en trasmitación deben servir para evitar las prácticas administrativas que escatiman y retienen una información que es pública, obra en su poder y es la base y justificación de sus decisiones públicas.

Los parques eólicos en Euskadi: Hacia un consenso social e institucional sobre las energías renovables.Euskadiko haize-parkeak: energia berriztagarriei buruzko gizartearen eta erakundeen arteko adostasunaren bidean

Nueva imagenResolución del Ararteko sobre la tramitación de nuevos parques eólicos. El Ararteko ha publicado una resolución, de 26 de diciembre de 2013, por la que se concluye un expediente de queja sobre la tramitación administrativa seguida para la autorización de un parque eólico y sobre el impulso del consenso social en torno a la energía eólica.

Esta queja tiene su origen en la reclamación presentada en el año 2011 por un grupo de personas ante las actuaciones del entonces Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco para la autorización de algunos parques eólicos en Euskadi. La reclamación planteaba que, durante la tramitación administrativa seguida del parque eólico de Jesuri entre Orozko y LLodio, faltaba de una respuesta adecuada a las alegaciones formuladas y una comunicación a los interesados.

Por otro lado, de forma complementaria, se trasladaba otra cuestión de alcance general sobre la política energética del Gobierno Vasco. Los reclamantes planteaban su preocupación por la proliferación de parques eólicos de menor potencia en nuestra comunidad autónoma, no previstos en el ámbito del Plan Territorial Sectorial de la energía eólica en la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por Decreto 104/2002, de 14 de mayo. La existencia de estos parques eólicos, junto con otra serie de cuestiones sobre esta fuente de energía renovable, suponían la necesidad de revisar la planificación territorial sectorial de la energía eólica en el País Vasco.

Tramitación de la autorización de nuevos parques eólicos y respuesta adecuada a las alegaciones. La resolución  analiza el trámite seguido para dar respuesta a las alegaciones presentadas en el expediente de autorización del parque eólico y el derecho a obtener de la administración una respuesta razonada. Expone que las administraciones públicas deben dar una adecuada respuesta a las alegaciones presentadas en los trámites de información pública ya que la omisión de una respuesta expresa y adecuada a las alegaciones puede suponer indefensión para las personas que alegan.

Consenso social para la revisión de la planificación territorial de la energía eólica. También hace mención a las perspectivas para la revisión de la planificación territorial de la energía eólica y el consenso social e institucional que requiere el impulso de las energías renovables. La resolución se dirige al Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, para que, junto con el resto de administraciones concernidas, continúen con el impulso en Euskadi de la planificación estratégica energética promoviendo medidas de fomento efectivas de las energías renovables, en general, y de la energía eólica, en particular, que hagan posible el cumplimiento de los objetivos señalados en la Estrategia Energética de Euskadi 2020.

En esa labor de planificación energética, las administraciones públicas vascas deben continuar promoviendo el consenso social, institucional y ciudadano sobre la energía eólica, conforme a criterios medioambientales, y dentro del marco de los objetivos estratégicos de incremento de cuota de energías renovables para el 2020.

 

Arartekoaren ebazpena haize-parke berrien izapidetzeari buruz. Arartekoak ebazpen bat argitaratu du, 2013ko abenduaren 26koa. Horren bitartez, haize-parke bat baimentzeko administrazio-izapidetzea eta haize-energiaren inguruan gizartearen adostasunaren sustapena hizpide zituen kexa-espedientea amaitu da.

Kexa horren jatorria 2011. urtean pertsonen talde batek aurkeztutako erreklamazioa da. Horren bitartez, Eusko Jaurlaritzako orduko Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailak Euskadin haize-parke batzuk baimentzeko garatu zituen jardunak salatu zituzten. Erreklamazioak mahai gainean jarri zuen Orozko eta Laudioren artean dagoen Jesuriko haize-parkearen administrazio-izapidean ez zietela egindako alegazioei erantzun egokirik eman eta interesdunei ez zietela jakinarazpenik bidali.

Bestalde, modu osagarrian, Eusko Jaurlaritzaren energia-politikari buruzko beste gai orokor bat azaldu zen. Kexagileek kezka adierazi zuten gure autonomia erkidegoan potentzia txikiko haize-parkeak ugaritzen ari direlako, nahiz eta Euskal Autonomia Erkidegoko haize-energiaren Lurraldearen Arloko Planean –maiatzaren 14ko 104/2002 Dekretuak onartutakoanaurreikusita ez egon. Haize-parke horiek eta energia iturri berriztagarri horren inguruko beste kontu batzuek Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldearen arloko plangintza berrikusteko beharra ekarri zuten.

Haize-parke berrien baimenaren izapidetzea eta alegazioen erantzun egokia. Ebazpenak haize-parkea baimentzeko espedientean aurkeztutako alegazioei erantzuna emateko jarraitutako izapidea aztertu du, baita administraziotik erantzun arrazoitu bat jasotzeko eskubidea ere.

Adierazi du herri-administrazioek erantzun egokia eman behar dietela jendaurreko informazio-erakustaldietan aurkeztutako alegazioei. Izan ere, alegazioei berariazko erantzun egokia ez emateak alegatzen duten pertsonen defentsa eza ekar dezake.

Gizartearen adostasuna haize-energiaren lurralde plangintza berrikusteko. Halaber, haize-energiaren lurralde plangintza berrikusteko aukerak eta energia berriztagarrien sustapenak behar duen gizartearen eta erakundeen adostasuna aipatu ditu. Ebazpena Eusko Jaurlaritzako Ekonomia Garapen eta Lehiakortasun Sailera zuzendu da, tartean dauden gainerako administrazioekin batera Euskadin energia-estrategiaren plangintza sustatzen jarrai dezaten, energia berriztagarriak oro har eta bereziki haize-energia sustatzeko neurri eraginkorrak bultzatuz, Euskadiko Energia Estrategia 2020  delakoan xedatutako helburuak betetzea posible izateko.

Energiaren plangintza egiteko lan horren baitan, euskal herri-administrazioek haize-energiari dagokionez gizartearen, erakundeen eta herritarren adostasuna sustatzen jarraitu behar dute, betiere ingurumenaren arloko irizpideekin bat eginez eta 2020. urterako energia berriztagarrien kuota handitzeko helburu estrategikoen testuinguruaren barruan.

 

 

 

 

 

 

 

El acceso a la información medioambiental de forma rápida, preferente y dentro del plazo de un mesIngurumen-arloko informazioa berehala, lehentasuna emanik eta hilabete bateko epearen barruan eskuratzeko aukera

IMAG0235 La institución del Ararteko continúa recibiendo reclamaciones relacionadas con un correcto ejercicio del derecho de acceso a la documentación pública. Esta cuestión dió lugar a la Recomendación general del Ararteko 6/2010, de 30 de diciembre, sobre transparencia y derecho de acceso a la documentación pública, en la recogíamos un conjunto de principios y recomendaciones para garantizar su adecuado. Las disfunciones de este derecho son relevantes puesto que su correcto ejercicio resulta instrumental para el ejercicio de otros, como son el de la participación ciudadana o el de la tutela judicial efectiva.

Sin duda, es en el área del medio ambiente donde este derecho de acceso a la información cobra una apreciable importancia. El convenio de Aarhus, su posterior ratificación por nuestro Ordenamiento jurídico y su reconocimiento en el Derecho comunitario, sirven de muestra del interés general sobre la transparencia sobre cuestiones medioambientales.

Recientemente hemos dictado dos resoluciones sobre esta cuestión que merecen ser destacadas. Ambas actuaciones traen causa en el retraso que ha observado una asociación ecologista de Mutriku en dos solicitudes de acceso a documentación medio ambiental en poder de la administración pública. En este caso, la información había sido requerida al Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco y estaba relacionada con diversos aspectos del impacto al medio natural de las obras previstas en el Plan Especial del Puerto de Mutriku.

El Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial nos ha expuesto el proceso para dar respuesta a las solicitudes de información mencionadas. Con carácter general, las solicitudes son atendidas por orden de recepción y, en momentos puntuales, según urgencias y prioridades de resolución. En este caso, el Departamento señala que ha mantenido diversas comunicaciones con estas asociaciones mediante las que se ha podido remitir información y documentación sobre el puerto de Mutriku. En ese contexto alegaba que, para el caso concreto que se hacia referencia en las reclamaciones, la carga de trabajo existente no había hecho posible dar una respuesta a la solicitud de información requerida dentro de los plazos legales.

Con posterioridad la asociación reclamante nos ha informado de que ya se ha mantenido una reunión en la que se han abordado, de manera general, algunos aspectos sobre esta cuestión. Tras ese encuentro nos ha confirmado que se ha recibido uno de los informes requeridos y que está pendiente la respuesta a la otra solicitud.

Tras analizar esa información y comprobar la respuesta efectiva del Departamento de Medio Ambiente a parte de la documentación requerida, el Ararteko ha dictado sendas resoluciones en las que recordamos algunos de los principios recogidos en nuestra recomendación general sobre transparencia y acceso a la información pública.

En ambas insistimos en la obligación de tramitar y resolver las solicitudes de información ambiental de forma rápida, preferente y dentro del plazo de un mes previsto en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información medio ambiental, participación pública y justicia en materia de medio ambiente legislación.

Para poder cumplir ese plazo, fundamental para el ejercicio de otros derechos como el de la participación en las decisiones públicas, las administraciones públicas vascas deben dotarse de los medios técnicos y electrónicos suficientes.

En todo caso hemos recogido la buena práctica del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco de mantener reuniones informativas con las asociaciones ecologistas o ciudadanas interesadas en determinados cuestiones o conflictos medioambientes. Por ello, de forma complementaria a esta obligación legal, resulta de interés buscar fórmulas alternativas para hacer llegar información suficiente y favorecer la participación de las asociaciones interesadas en temas ambientales.

 

Agiri publikoak ikusteko eskubidearen behar bezalako baliatzeari lotutako erreklamazioak jasotzen jarraitzen du Ararteko erakundeak. Hori horrela, agiri publikoen gardentasunari eta horiek eskuratzeko eskubideari buruzko abenduaren 30eko Arartekoaren 6/2010 Gomendio Orokorra eman zen eta bertan horren guztiaren egokitasuna bermatzeko hainbat printzipio eta gomendioa bildu genituen. Eskubide horren disfuntzioak garrantzitsuak dira, eskubide hori behar bezala baliatzea funtsezkoa baita beste eskubide batzuk baliatzeko -adibidez, herritarren partaidetzari lotutakoa edo tutoretza judizial eraginkorrari lotutakoa-

Zalantzarik gabe, informazioa jasotzeko eskubide horrek ingurumen-arloan dauka garrantzi handia. Aarhuseko hitzarmenak, gure ordenamendu juridikoaren bidezko ondorengo berrespenak eta erkidegoko zuzenbidean izandako onarpenak ingurumen-arloko gaien gardentasunak eragiten duen interes orokorra agerian jartzen dute.

Berriki kontu horri buruzko bi ebazpen eman ditugu, gailendu beharrekoak. Mutrikuko elkarte ekologista batek herri-administrazioaren esku zegoen ingurumen-arloko informazioa eskuratzeko egindako eskaeran jazotako atzerapenaren ondotik bideratu dira bi jarduera horiek. Kasu honetan, informazioa Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politika Sailari eskatu zitzaion eta Mutrikuko portuaren plan berezian aurreikusitako obrek ingurumenaren gainean izango zuten eraginaren hainbat alderdi jorratzen zituen.

Ingurumen eta Lurralde Politika Sailak aipatu informazio-eskaerei erantzuna emateko prozesuaren berri eman digu. Oro har, eskaerei erantzuna jaso ahala, alegia, hurrenkera horretan, ematen zaie eta una jakin batzuetan, premia eta ebazteko lehentasuna kontuan hartuta. Hizpide dugun egoeran, sailak esan du harremanetan egon dela elkarte horiekin eta komunikazio horien bidez Mutrikuko portuari buruzko informazioa eta agiriak helarazi dituela. Gauzak horrela, azaldu du, erreklamazioan jorratu zen egoera jakin horretan, uneko lan-zamaren ondotik ezin izan zitzaiola erantzuna eman informazio-eskaera horri legezko epeen barruan.

Ondoren, elkarte kexagileak jakinarazi digu dagoeneko bilera bat izan dutela eta bertan gai horri buruzko hainbat alderdi landu direla. Batzar horren ondoren, eskatutako txostenetako bat jaso dela azaldu digu eta beste eskaera erantzuteke dagoela.

Informazio hori aztertuta eta Ingurumen Sailaren erantzuna egiaztatuta, eskatutako agiriez gain, Arartekoak zenbait ebazpen eman ditu eta horietan informazio publikoaren gardentasunari eta horiek eskuratzeko aukerari buruzko gomendio orokorrean jasotako printzipio batzuk gogora ekarri ditu.

Horietan bietan ingurumen-informazio eskaerak albait lasterren, lehentasuna emanik eta uztailaren 18ko 27/2006 Legean jasotako epeak errespetatuz izapidetu eta ebazteko betebeharra azpimarratu dugu (lege horren bidez ingurumenaren arloan informazioa eskuratzeko, partaidetza publikorako eta justiziara heltzeko eskubideak arautzen dira).

Epe hori betetzeko, eta beste eskubide batzuk baliatzeko funtsezkoa -adibidez, erabaki publikoetan partaidetzari lotutakoa-, euskal herri-administrazioek baliabide tekniko eta elektroniko nahikoak eduki behar dituzte.

Nolanahi ere, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailaren jardunbide egokia jaso dugu, alegia, elkarte ekologistekin eta herritar interesdunekin bilera informatiboak izatea ingurumen-arloko hainbat konturi eta arazori dagokionez. Horregatik, legezko betebehar honen osagarri gisa, interesgarria izan daiteke beste formula batzuk bilatzea informazio nahikoa helarazteko eta ingurumen-arloko gaietan interesa duten elkarteen partaidetza hobetzeko.

La contaminación electromagnética creada por las antenas y el marco regulador en la Comunidad Autónoma VascaKutsadura elektromagnetiko eta gai horrek Euskal Autonomia Erkidegoan dagoen araudi esparrua

Iturria: Legebiltzarra

El ararteko Iñigo Lamarca ha comparecido ante la Comisión de Medio Ambiente y Política Territorial del Parlamento Vasco, para exponer su opinión sobre la contaminación electromagnética creada por las antenas y sobre el marco regulador que este tema tiene en la Comunidad Autónoma Vasca.

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3169_3.pdfIturria: LegebiltzarraIñigo Lamarca arartekoa Eusko Legebiltzarraren Ingurumenaren eta Lurralde Politikaren Batzordearen aurrean agertu da , antenek sortzen duten kutsadura elektromagnetikoari buruz eta gai horrek Euskal Autonomia Erkidegoan daukan esparru arautzaileari buruz duen iritzia azaltzeko.

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3169_3.pdf

El Ararteko inicia una actuación de oficio sobre los problemas en torno a algunos locales de ocio para jovenesGAZTEENTZAKO AISIARAKO LOKAL BATZUEK SORTZEN DITUZTEN ARAZOAK UGARITU DIRENEZ GERO, ARARTEKOAK OFIZIOZKO JARDUERA BAT HASI DU

 ararteko-cabecera

La utilización de las lonjas comerciales como locales de reuniones y de ocio por grupos de personas jóvenes es una realidad emergente en nuestros municipios. Algunos estudios realizados en la CAV plantean que este tipo de uso de los locales se encuentra en fase de consolidación como un espacio prioritario de encuentro y ocio entre los jóvenes vascos. El estudio elaborado por el Observatorio Vasco de la Juventud en el año 2012 recoge que el 20% de la juventud vasca se reúne con sus cuadrillas en Euskadi en locales o lonjas alquilados.

Este fenómeno está dando lugar a una serie de controversias sobre el correcto encaje de esta actividad de ocio con el control ambiental, la seguridad en las edificaciones y la prevención de riesgos que requieren estos locales.

El Ararteko observa que, año tras año, aumentan las denuncias por el ruido que generan estas actividades cuando no están debidamente acondicionadas ni se tomen medidas para controlar su aforo. Asimismo, los vecinos y vecinas que residen estas edificaciones muestran su preocupación por la falta de seguridad e higiene en alguno de estos locales y en su entorno así como por la falta de un control adecuado del horario de uso y del aforo que prevenga perjuicios a los vecinos colindantes.

Algunos municipios ya han abordado está problemática a través de distintos mecanismos como ordenanzas (por las que se requiere el cumplimiento de medidas técnicas y de seguridad); o mediante el censo de estas lonjas juveniles (contabilizan los locales activos en municipio y realizan recomendaciones a los usuarios para que se doten de las condiciones mínimas de funcionamiento), etc..

Sin embargo, de los expedientes de queja tramitados en estos años, hemos comprobado que algunos ayuntamientos no han ejercitado las funciones de inspección y control de este tipo de locales argumentando, en la mayoría de los casos, que desconocen la normativa a aplicar o que no están sujetos a un control ambiental. Sin embargo creemos que esta apreciación contrasta con las previsiones que recoge nuestra legislación.

Para poder realizar un análisis detallado de todas estas cuestiones, el Ararteko ha iniciado un expediente de oficio para recabar información sobre el contexto social y jurídico de esta incipiente actividad de ocio juvenil y de las distintas opciones municipales para controlar esta problemática. Todo ello con el objeto de poder establecer unos criterios y principios generales al respecto.

Con este fin se ha considerado procedente recabar información sobre los distintos mecanismos municipales para la regulación del funcionamiento de este tipo de lonjas, las condiciones mínimas exigidas en cuanto a medidas de seguridad, higiene e insonorización. Junto a otras cuestiones de interés para este análisis como son las funciones de control e inspección, las actuaciones previstas por el consistorio en caso de recibir denuncias por parte de los vecinos colindantes y los servicios de información municipal de que disponen los usuarios, los titulares de la actividad y el resto de propietarios y vecinos colindantes.

Es importante llevar a cabo un diagnóstico cercano a la realidad social y disponer de una visión multidisciplinar en esta cuestión. Por ello, dentro de esta actuación de oficio, el Ararteko quiere desarrollar un proceso de participación abierto a todas las personas e instituciones que puedan tener una visión concreta de esta cuestión, celebrando un foro ciudadano o recabando información mediante las redes sociales.

 

Gure udalerrietan azaleratzen ari den errealitate bat da gazte taldeak merkataritza-lonjak erabiltzen ari direla, elkartzeko eta aisiarako lokal gisa. EAEn egindako azterlan batzuen arabera, horrelako lokalak elkartzeko eta aisiarako lehentasunezko gunetzat finkatzen ari dira euskal gazteen artean. Gazteen Euskal Behatokiak euskal gazteez 2012an prestatu zuen azterlanean azaltzen denez, Euskadin gazteen %20 lokaletan edo alokatutako lonjetan elkartzen dira beren koadrilekin.

Fenomeno horren ondorioz, gai honi buruzko eztabaidak sortzen ari dira: aisiarako jarduera hori nola uztar daitekeen modu egokian ingurumena kontrolatzearekin, eraikinetako segurtasunarekin eta lokal horiek behar dituzten arriskuak prebenitzeko neurriekin.

Urtea joan eta urtea etorri, Arartekoak ikusten du gora egiten ari direla etengabeko zaratagatiko eragozpenekin lotutako kexak. Horrelako lonjetan biltzen diren gazte taldeek eragiten dituzte eragozpenak, izan ere, lokalak kexagileen etxabeetan kokatuta egoten dira, behar bezala egokitu gabe eta bertan sartzen diren pertsonen kopurua kontrolatzeko neurririk hartu gabe. Orobat, eraikin horietan bizi diren auzokideak kezkatuta daude lokal horietan eta inguruetan segurtasunik eta higienerik ez dagoelako eta lokalak erabiltzeko ordutegia eta horietan sar daitezkeen lagunen kopurua behar bezala kontrolatzen ez direlako, inguruko auzokideei kalterik sor ez diezaieten.

Udalerri batzuek dagoeneko aztertu dute arazo hori hainbat mekanismo erabiliz: ordenantzen bitartez (neurri teknikoak eta segurtasunekoak bete daitezen eskatzen da); edo gazteen lonja horien errolda eginez (udalerrian jardunean dauden lokalak zenbatzen dira eta erabiltzaileei gomendioak egiten zaizkie, funtzionamendurako gutxienezko baldintzak bete ditzaten, e.a.).

Hala ere, urteotan bideratutako kexa-espedienteei esker ikusi dugunez, udal batzuek ez dituzte bete horrelako lokalak ikuskatu eta kontrolatzeko betekizunak, eta, kasurik gehienetan, ezarri beharreko araudia zein den ez dakitela edo ingurumen-kontrolaren pean ez daudela argudiatu dute. Alabaina, gure ustez, iritzi hori ez dator bat gure legerian ezarritako xedapenekin.

Gai horiek guztiak zehatzago aztertu ahal izateko, Arartekoak ofiziozko espediente bat hasi du, informazioa eskatu nahi baitu gazteen aisiarako jarduera hasiberri horren testuinguru sozial eta juridikoaz eta udalek arazo hori kontrolatzeko dauzkaten aukerez. Hori dena irizpide eta printzipio orokor batzuk ezarri ahal izateko.

Helburu horrekin, bidezkoa iruditu zaigu gai hauei buruzko informazioa eskatzea: udalak zer mekanismo dituen horrelako lonjen jarduera arautzeko, gutxienez zer baldintza exijitzen diren segurtasun-, higiene- eta hosgabetze-neurriei dagokienez. Azterketa horretarako interesgarriak diren beste gai batzuekin batera (adibidez, kontrol eta ikuskatze eginkizunak, inguruko auzokideek salaketa jartzen badute udalak zer jarduera aurreikusi dituen, eta lokalen erabiltzaileek, jardueren titularrek eta gainontzeko jabe eta inguruko auzoek zer-nolako informazio-zerbitzua daukaten udalaren aldetik.

Garrantzitsua da gizarte-errealitatetik hurbil dagoen diagnostikoa egitea eta gai honetan jakintza-alor anitzeko ikuspegia izatea. Horregatik, ofiziozko jarduera honen barruan, Arartekoak gai honetaz ikuspegi zehatza izan dezaketen pertsona eta erakunde guztientzako parte hartzeko prozesu irekia garatu nahi du, herritarren foroa eginez edo gizarte-sareen bitartez informazioa bilduz.

Recomendación del Ararteko sobre la conexión por wifi dentro del programa Eskola 2.0

wi-fi-direct1 Acabamos de publicar una Resolución del Ararteko en la que tratamos la problemática suscitada por los campos electromagnéticos que generan las conexiones inalámbricas mediante wifi de los ordenadores utilizados por el programa Eskola 2.0 del Departamento de Educación del Gobierno Vasco.

Un grupo de padres y madres acudió a esta institución para poner en nuestra consideración la obligatoriedad de conexión inalámbrica a través de una red wifi en los ordenadores utilizados dentro de ese programa educativo ante el eventual riesgo que deriva del uso de estas conexiones inalámbricas. Según exponían su propuesta de permitir la conexión mediante cable había sido desestimada.

Mediante esta resolución hemos analizado la justificación dada por la administración educativa para prohibir la conexión por cable. Por otro lado, hemos analizado la evaluación y la gestión del riesgo que deriva del uso de conexiones inalámbricas.

Hemos concluido que el entonces Departamento de Educación, Universidades e Investigación no justificó suficientemente los motivos por los cuales la conexión a internet de los ordenadores utilizados en el programa Eskola 2.0 debe realizarse mediante wifi.

En nuestra opinión, la restricción del programa educativo a los centros escolares que promuevan el sistema de conexión de los ordenadores mediante cable requiere una sólida argumentación basada en hechos y razones objetivas.

Es por ello por lo que entendemos necesario que el actual Departamento de Educación estudie el alcance de esa decisión por cuanto impide en la práctica la conexión de los ordenadores por cableado en las aulas para la utilización del programa Eskola 2.0. La revisión de esta decisión debe favorecer la participación de las personas concernidas por esta decisión educativa y tener en cuenta los distintos aspectos que exponemos a continuación.

– Por otro lado, los riesgos por los efectos para la salud humana de la exposición a largo plazo, incluso a bajos niveles de exposición, de los campos electromagnéticos de radio frecuencia, entre las que incluye las redes inalámbricas, es un debate social y científico que continúa abierto en la actualidad.

.Hay que partir del hecho que las redes wifi generan campos electromagnéticos de radiofrecuencia en unos niveles bajos en los que no ha quedado acreditado que puedan afectar a la salud de las personas. Asimismo, las mediciones realizadas por el Departamento de Educación en dos centros escolares que utilizan redes wifi no exceden de los vigentes límites legales recogidos en el Real Decreto 1066/2001.

 En todo caso, existen pronunciamientos y recomendaciones de organismos internacionales que apelan a extremar las garantías de las personas expuestas de manera crónica a estos campos electromagnéticos que, aun no siendo vinculantes, deben ser utilizadas por los poderes públicos como normas de referencia o de justificación para tomar las decisiones que los competen. En el caso de la Resolución 1815 (2011) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa recomienda reducir los niveles de exposición por debajo de límites vigentes y dar preferencia al cableado en las conexiones a internet de los centros de enseñanza.

 Es por ello por lo el Departamento de Educación dentro de las dependencias educativas debe favorecer su implementación y evitar prácticas contrarias como puede derivarse de la obligación del programa Eskola 2.0 de conexión a internet exclusivamente mediante redes wifi.

 Asimismo deberá dictar las instrucciones correspondientes para cumplir con las recomendaciones formuladas por el Departamento de Salud en relación con la utilización de redes inalámbricas.

 – En relación con la gestión del riesgo de los campos electromagnéticos derivados de las redes wifi, las administraciones públicas deben disponer de los medios necesarios para facilitar toda la información requerida sobre el estado de esta cuestión y, en concreto, sobre los niveles de exposición a los que están expuestos las personas usuarias de las dependencias de su titularidad en aquellos casos que sea requeridos.

 Asimismo la administración educativa debe favorecer la participación real, abierta y efectiva de las personas interesadas en la toma de decisiones que pueden afectar o incrementar el nivel de exposición de campos electromagnéticos en las aulas.

 

Arartekoaren ebazpena, Eskola 2.0 programaren barnean dauden ikastetxeetako geletan wifi bidezko konexioa derrigorrezkoa izateari buruzkoa.

 Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko Eskola 2.0 programak erabilitako ordenagailuen wifi bidezko haririk gabeko konexioek sortzen dituzten eremu elektromagnetikoek sortutako arazoa jorratzen zuen Arartekoaren ebazpena argitaratu berri dugu.

 Guraso talde batek erakunde honetara jo zuen programa horren barnean erabilitako ordenagailuetan wifi sare baten bidezko haririk gabeko konexioaren beharra helarazteko, haririk gabeko konexio horiek erabiltzetik sortzen den arriskuaren aurrean. Azaldu zutenaren arabera, konexioa kable bidezkoa izateko aukera eskaintzearen proposamena ukatu dute.

 Ebazpen honen bidez hezkuntza administrazioak kable bidezko konexioa debekatzeko emandako justifikazioa aztertu dugu. Bestalde, haririk gabeko konexioak erabiltzeak sortzen duen arriskuaren ebaluazioa eta kudeaketa aztertu dugu.

 – Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak ez zituen behar bezala justifikatu Eskola 2.0 -Zentro Publikoak- zirkularrak Eskola 2.0 programan erabilitako ordenagailuen interneterako konexioa wifi bidez egitera behartzeko dituzten arrazoiak.

 Gure ustez, hezkuntza programa ordenagailuen konexio sistema kable bidez sustatzen duten ikastetxeei murrizteak gertakari eta arrazoi objektiboetan oinarritutako argudiaketa sendoa behar du, erabaki horren ustezko arbitrariotasuneko edozein gaitzespen saiheste aldera.

 Hori dela-eta, gure ustez, uneko Hezkuntza Sailak erabaki horren irismena aztertu behar du, Eskola 2.0 programa erabiltzeko geletan kable bidezko ordenagailuen konexioa eragozten baitu. Erabaki horren berrikuspenak hezkuntza erabaki horren eragina pairatzen duten pertsonen parte-hartzea sustatu behar du eta ondoren azaltzen ditugun gaiak kontuan hartu behar ditu.

 Bestaldean,Irrati-maiztasuneko eremu elektromagnetikoen -haririk gabeko sareak barne- epe luzeko esposizioak, maila baxuetan izan arren, gizakion osasunean izan ditzakeen ondorioen arriskua oraindik ere irekita dagoen eztabaida soziala eta zientifikoa da.

 Abiapuntu gisa kontuan hartu beharra dago wifi sareek sortzen dituzten irrati-maiztasuneko eremu elektromagnetikoak maila baxukoak direla eta oraindik ez dela bermatuta geratu pertsonen osasunean eragina izan dezakeenik. Halaber, Hezkuntza Sailak wifi sareak erabiltzen dituzten bi ikastetxeetan egindako neurketek ez dituzte gainditzen 1066/2001 errege dekretuan jasotako legezko mugak.

 Nolanahi ere, nazioarteko hainbat erakunderen adierazpen eta gomendioek eremu elektromagnetiko horien eraginpean modu kronikoan dauden pertsonen bermeak muturreraino eraman behar direla diote eta, lotesleak ez diren arren, botere publikoek erreferentziako edo justifikaziorako arau gisa erabili behar dituzte dagozkien erabakiak hartzerakoan. Horren adibide da Europako Kontseiluaren Parlamentu-batzarraren 1815 Ebazpena (2011). Horren bidez, esposizio mailak indarrean dauden mugetatik behera murriztea eta ordenagailuen konexioan kable-sareari lehentasuna ematea gomendatzen da.

 Hori dela-eta, Hezkuntza Sailak, hezkuntza zentroen barnean, sistema hori ezartzea sustatu behar du eta horren kontrako praktikak saihestu behar ditu, hala nola, internetera wifi sareen bidez soilik konektatzeko aukera eskaintzen duen Eskola 2.0 programa.

 Halaber, Osasun Sailak haririk gabeko sareen erabileraren inguruan emandako gomendioak betetzeko dagozkion jarraibideak eman beharko ditu.

 – Wifi sareetatik sortutako eremu elektromagnetikoen arriskuaren kudeaketari dagokionez, herri administrazioek beharrezkoak diren bitartekoak eskaini beharko dituzte gai horren egoerari buruz eskatutako informazio guztia eskaintzeko eta, bereziki, bere titulartasuneko bulegoen erabiltzaileek pairatzen dituzten esposizio mailei buruzkoa, hala eskatzen den kasuetan.

 Era berean, hezkuntza administrazioak geletan eremu elektromagnetikoen esposizio mailan eragina izan edo hura handitu dezaketen erabakiak hartu nahi dituzten pertsonen parte-hartze erreal, ireki eta eraginkorra sustatu behar du.