Respuesta a la solicitud de una Asociación para iniciar el procedimiento que estudiará la inclusión del lobo en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas

EUSKO JAURLARITZAK PROZEDURA BAT HASI DU OTSOA DESAGERTZEKO ZORIAN DAUDEN ESPEZIEEN EUSKAL KATALOGOAN SARTZEKO

Euskadiko Otso Taldeak Arartekoari azaldu zionez, otsoa (canis lupus) desagertzear dauden espezieen EAEko katalogoan sartzeko eskatu zion Eusko Jaurlaritzaren lehengo Ingurumen eta Lurralde Politika Sailari, baina hark ez zion erantzun.

Otsoa katalogo horretan sartzeak ondorio nagusi bat ekarriko luke, hain zuzen ere, Euskadiko otsoen kopurua kudeatzeko plan bat onartu beharra. Kudeaketa-plan horien bidez, espezie jakin bat behar bezala iraunarazteko egoera lehengoratu eta mantentzen da; horretarako, zenbait neurri hartu behar izaten dira, dauden arriskuak kentzeko.

Elkarteari erantzun ez ziotenez gero, 2017ko azaroan, Arartekoak hauxe gomendatu zion Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailari: ahalik eta lasterren ebatz zezala otsoa katalogo horretan sartzeko eskaera.

Erabaki hori hartzeko orduan, sail horrek kontuan hartu beharko lituzke, Arartekoaren ustez, Bernako Hitzarmenean eta Habitats Zuzentarauan espezie hori babesteko bildu zen araubidea eta horren ondoriozko ikuskapen eta kontrol betebeharrak, baita espezie horren egungo kontserbazio-egoera ere, bere banaketa naturalaren eremuan nahiz Euskal Autonomia Erkidegoan bertan.

Oraindik orain jakin dugunez, sail horrek prozedura bat hastea erabaki du otsoa desagertzear dauden espezieen EAEko katalogoan sartzeko; horrela, onartu egin du Arartekoaren gomendioa.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko urriaren 22a

Respuesta a la solicitud de una Asociación para iniciar el procedimiento que estudiará la inclusión del lobo en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas.

EL GOBIERNO VASCO HA INICIADO EL PROCEDIMIENTO PARA INCLUIR EL LOBO EN EL CATÁLOGO VASCO DE ESPECIES AMENAZADAS

La asociación Grupo Lobo de Euskadi/Euskadiko Otso Taldea planteó al Ararteko la falta de respuesta del entonces Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco a una solicitud de inclusión del lobo (canis lupus) en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas.

La inclusión en el catálogo tendría como principal consecuencia la obligación de aprobar un plan de gestión del nivel de población del lobo en Euskadi. Los planes de gestión están dirigidos a restablecer y mantener un estado de conservación favorable de una especie, para lo cual deben plantearse medidas para eliminar las amenazas existentes.

Ante la falta de respuesta a la asociación, en noviembre de 2017, el Ararteko recomendó al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco que resolviera, con la mayor brevedad, la solicitud de inclusión del lobo en el catálogo citado.

El Ararteko consideraba que, para tomar esa decisión, ese departamento debería tener en cuenta el régimen de protección de esta especie recogido en el Convenio de Berna y en la Directiva Hábitats, las obligaciones de vigilancia y control que de ellos derivan, así como el actual estado de conservación de esta especie, tanto en su área de distribución natural como a nivel local en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Recientemente hemos tenido conocimiento de que el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco ha acordado iniciar el procedimiento para incluir el lobo en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas, respondiendo favorablemente a la recomendación realizada por el Ararteko.

Vitoria-Gasteiz, 22 de octubre de 2018


EUSKO JAURLARITZAK PROZEDURA BAT HASI DU OTSOA DESAGERTZEKO ZORIAN DAUDEN ESPEZIEEN EUSKAL KATALOGOAN SARTZEKO

Euskadiko Otso Taldeak Arartekoari azaldu zionez, otsoa (canis lupus) desagertzear dauden espezieen EAEko katalogoan sartzeko eskatu zion Eusko Jaurlaritzaren lehengo Ingurumen eta Lurralde Politika Sailari, baina hark ez zion erantzun.

Otsoa katalogo horretan sartzeak ondorio nagusi bat ekarriko luke, hain zuzen ere, Euskadiko otsoen kopurua kudeatzeko plan bat onartu beharra. Kudeaketa-plan horien bidez, espezie jakin bat behar bezala iraunarazteko egoera lehengoratu eta mantentzen da; horretarako, zenbait neurri hartu behar izaten dira, dauden arriskuak kentzeko.

Elkarteari erantzun ez ziotenez gero, 2017ko azaroan, Arartekoak hauxe gomendatu zion Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailari: ahalik eta lasterren ebatz zezala otsoa katalogo horretan sartzeko eskaera.

Erabaki hori hartzeko orduan, sail horrek kontuan hartu beharko lituzke, Arartekoaren ustez, Bernako Hitzarmenean eta Habitats Zuzentarauan espezie hori babesteko bildu zen araubidea eta horren ondoriozko ikuskapen eta kontrol betebeharrak, baita espezie horren egungo kontserbazio-egoera ere, bere banaketa naturalaren eremuan nahiz Euskal Autonomia Erkidegoan bertan.

Oraindik orain jakin dugunez, sail horrek prozedura bat hastea erabaki du otsoa desagertzear dauden espezieen EAEko katalogoan sartzeko; horrela, onartu egin du Arartekoaren gomendioa.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko urriaren 22a

Ingurumena Arartekoaren urteko txostenean 2017an

Herritarren eskubideen egoeraren balorazioa:

– Zarataren ingurumen-kontrolak jarraitzen du herritarrek salatutako arazo nagusietako bat izaten, ingurumenaren arloari dagokionez. Herritarren eskubideak, zaratarik gabeko etxea izateko, jarduera zaratatsuen eta gainerakoen zarata-iturrien (partikularrek eragindakoa barne) ingurumen-kontrolaz arduratuko den funtzio publikoa bermatzea eskatzen du. Horretarako, herri agintariek modu planifikatuan erantzun behar dute, zainketa eta ikuskaritza programen bitartez, eta ez bakarrik zarata, usain edo beste eragozpen batzuk jasan behar dituzten pertsonek salatu ondoren.

– Arartekoak hainbat proposamen egin ditu, euskal herri agintariei dagokien ingurumen-kontrola hobetzeko. Besteak beste, ingurumena babesteko eskumena duten euskal erakundeen topagune bat antolatzea proposatu da, Euskal Autonomia Erkidegoko Fiskaltzarekin lankidetzan, ingurumen-kontrolaren inguruko erakunde-koordinazioa hobetze aldera. Topaketa horien helburuetako bat elkarlana sustatzea izango litzateke, ingurumen-zuzenbidea aplikatzeko, baita informazioa emateko hainbat protokolo eta bide ezartzea ere, ingurumenaren aurkako arau-hausteak izan daitezkeen jarduketak edo ez-egiteak behar bezala hauteman, ikertu eta kalifikatze aldera.

– Bestalde, Ertzaintzaren ingurumen unitatea indartzea eta finkatzea proposatu da, baita herritarrek parte hartzeko mekanismoak areagotzea ere.

– Elkarte ekologistek eta ingurumenaren arloan dihardutenek administrazio-prozeduretan parte hartzea ingurumen-gobernantza lortzeko neurrietako bat da. Multzo horrek Aarhuseko Hitzarmenaren ondoriozko eskubide instrumentalak.

jasotzen ditu. Arartekoak gomendatu dio Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailari ebatz dezala elkarte baten eskaera, otsoa espezie mehatxatuen EAEko katalogoan sartzeko. Erabaki hori hartzeko, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak kontuan hartu beharko ditu Bernako Hitzarmenean eta Hábitats Zuzentarauan jasotako espezie hori babesteko araudia eta horietatik ondorioztatutako zaintza- eta kontrol-betebeharrak. Halaber, espezie honen egungo kontserbazio-egoera hartu beharko du kontuan, bai bere banaketa naturaleko eremuan, bai tokiko mailan Euskal Autonomia Erkidegoan.

– Aarhuseko Hitzarmenaren beste oinarri bat, ingurumenaren arloko informazioa eskuratzeko eskubidea, egoki bultzatzen jarraitu behar da. Arartekoak oinarrizkotzat jotzen du EAEko herri-administrazioek ingurumen-informazioko eskaerak arin eta lehentasunez izapidetu eta ebaztea, ingurumen-informazioa eskuratzeko eskubidea arautzen duen araudian ezarritako hilabeteko epean. Kasu guztietan, administrazioek eskaera jaso izanaren agiria eman behar diote eskatzaileari, erantzuna emateko hilabeteko epea luzatzea posible dela jakinarazita. Legezko betebehar horren osagarri gisa, Arartekoak adierazi du garrantzitsua dela beste formula batzuk bilatzea, informazioa ingurumen arloko gaietan interesa duten pertsonei helarazteko eta hori eskuratzeko bideak hobetzeko.

– Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2001/42/CE Zuzentarauak, 2001eko ekainaren 27koak, jasotzen dituen plan eta programen ingurumen-ebaluazio estrategikoaren ondoriozko betebeharrei dagokienez, esan beharra dago, hiri-antolamenduko planak eta horien aldaketak izapidetzean, indarrean dagoen Ingurumen-ebaluazioaren inguruko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 6. artikuluan jasotako prozedura jarraitu behar dela. Arartekoak iradoki zion Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailari, bere eskumenen eremuan, bultza zezala Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen- eta hirigintza- araudia Ingurumen-ebaluazioaren inguruko abenduaren 9ko 21/2013 Legean xedatutakoari egokitzea, hirigintza-planen ingurumen-ebaluazio estrategikoaren betebeharrak kontuan hartuta. Komeni da gogoraraztea ingurumen-organoa dela, ingurumen-ebaluazio estrategikoaren araudia ezarriz, ingurumenerako ondorio nabarmenak dauden ala ez zehazteko eskudun organoa.

Euskal Autonomia Erkidegoaren karbonoan baxua den energia-eredu iraunkor baterako trantsizioaren inguruko ez-ohiko txostena

2017an, Euskal Autonomia Erkidegoan eredu energetiko iraunkorra eta karbono gutxikoa ezartzeko prozesuari buruzko txosten berezia prestatzen jarraitu du Arartekoak. Txostenaren xedea hauxe da: Euskadin gaur egun dagoen eredu energetikoari buruzko hausnarketa egiteko oinarri batzuk proposatzea eta euskal eredu energetikoa iraunkorrago bihurtzeko aholkuak biltzea.

Horretarako, estrategia energetiko iraunkor baten funtsezko oinarrien inguruko abiapuntu-dokumentu bat sortu du (energiaren kostuak eta prezioa; hornidura-segurtasuna; ingurumen- eta klima-eragina eta gizarte-eragina eta onargarritasun publikoa). Hori guztia egin du Euskadin ikerketa-ospe oso ona duen zentro baten babesarekin, hain zuzen ere Basque Centre for Climate Change / Klima Aldaketa lkergai (BC3) zentroarekin. Diagnostikoaren elementu batzuk egiaztatze aldera, 2017ko abenduan, Arartekoak eztabaida-jardunaldi bat antolatu zuen; bertan, zenbait euskal elkartek, antolakuntzek eta erakundek hartu zuten parte eta BC3ko zuzendari zientifikoa izan zen moderatzailea. Eztabaida-jardunaldia aurretiazko urratsa izango da Arartekoak gomendio eta ondorio batzuk emateko, Euskal Autonomia Erkidegoan energia-eredu berri bat ezartzeko prozesuari buruz.

Un planeta sin contaminación. El compromiso está en el aire.


Evocar Chernóbil, Seveso o Bhopal provoca escalofríos, pese a los años transcurridos. Terribles accidentes medioambientales del siglo XX que traen a la memoria la iniquidad letal de unas formas desarrollismo humano que hace inhabitables amplias zonas del planeta. Despertaron las conciencias y estimularon la aprobación de normas más rigurosas, integrando la variable ambiental en las decisiones de muchos Gobiernos. Sin embargo, los excesos de contaminación persisten; silentes pero tenaces.

Ante este reto planetario, la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, reunida en Nairobi, ha adoptado, este 6 de Diciembre, la Declaración “Hacia un planeta sin contaminación” a través de la cual los Ministros de Medio Ambiente hacen suya la preocupación creciente por las consecuencias devastadoras que genera para gran parte de la población mundial, particularmente para los más pobres y vulnerables, la contaminación originada por la actividad humana.
“Un planeta sin contaminación. El compromiso está en el aire.” irakurtzen jarraitu

Propuestas y medidas del Ararteko para la mejora en el control ambiental

El ararteko Manuel Lezertua ha comparecido ante la Comisión de Instituciones, Seguridad y Gobernanza Pública del Parlamento Vasco, de conformidad con la solicitud formulada por EH Bildu, a fin de intervenir en relación con infracciones y delitos medioambientales.

En la comparecencia se han recogido una serie de propuestas y medidas respecto a posibles mejoras del control ambiental:

  • Mantener un foro de encuentro para mejorar la coordinación institucional en el control ambiental. El Ararteko se ha propuesto continuar con la realización de encuentros de trabajo entre las instituciones vascas con competencia en la protección del medio ambiente, en colaboración con la Fiscalía del País Vasco.
  • Cooperar en la aplicación del derecho ambiental. Un objetivo común de las instituciones competentes en esta materia es aumentar el nivel de gobernanza medioambiental en el País Vasco. Para ello se propone mejorar las relaciones interinstitucional para fomentar una cooperación más estrecha en la aplicación del derecho ambiental y promover la coordinación entre las autoridades públicas concurrentes que trabajan en el medio ambiente.
  • “Propuestas y medidas del Ararteko para la mejora en el control ambiental” irakurtzen jarraitu

Declaración institucional del Ararteko en el Día Mundial del Medio Ambiente 2017 «Pertsonak naturarekin harremanetan jartzea».

IMG_0232[1]Ekainaren 5ean, Ararteko erakundeak bat egiten du Ingurumenaren Munduko Eguna ospatzearekin. Ospakizun hori Nazio Batuen Ingurumen Programak sustatzen du eta honako goiburua aukeratu du 2017an: “Pertsonak naturarekin harremanetan jartzea”. Naturari hurbiletik begiratzeko gonbidapen iradokitzailea da, gertuen dauden naturaguneetara joan eta Lurrari buruz gogoeta egiteko, guztion etxea baita.

Gizateriaren erdia, 3.500 milioi pertsona, hirietan bizi dira gaur egun. 2030. urterako, ustez hala egingo dute munduko biztanleen %60k. Hain urbanizatuta dagoen gizarte honek nekez izan dezake gertuko harremana naturarekin. Aldi berean, baserri giroan bizi diren beste pertsona askok oraindik ere goza dezakete habitat naturalez. Naturarekiko gertutasun horrek hobeto ikusarazten du, egunero, gure ingurumena hondatzen jarraitzea eragotzi behar dela, baliabide naturalak neurriz gain erabiltzea prebenitu behar dela eta gizakiok eta planetako beste espezie batzuek elkarrekin modu orekatuan bizi behar dugula.

“Declaración institucional del Ararteko en el Día Mundial del Medio Ambiente 2017 «Pertsonak naturarekin harremanetan jartzea».” irakurtzen jarraitu

Hotza etxeetan. El Ararteko propone medidas contra la pobreza energética.

tercera-edad

2017ko otsailaren 17a

Berria, Deia, Diario de Noticias de Álava, Diario de Noticias de Gipuzkoa

Otsaila hilabete hotza da, hotz-hotza batzuetan. Garai honetan Siberiako aire-masak Europako mendebaldera mugitzen dira eta, oro har, tenperatura jaitsarazten dute. Oraindik gogoan dugu 1956ko otsail hura, hotzak Euskadi astebete pasatxo harrapatu zuenekoa. Hotz polar hark Europa erdia astindu zuen, eta hura gogoratzeko, zenbait elkartek, hala nola Ingurumen Zientzien Elkarteak edo Energia-eredu berri baten aldeko plataformak (Euskadin, Gure Energia), otsailaren 17a aldarrikatzen dute Energia-pobretasunaren kontrako Europako Eguntzat.

“Hotza etxeetan. El Ararteko propone medidas contra la pobreza energética.” irakurtzen jarraitu

La información ambiental dentro del plazo de un mes

jornadaPertsona batek Arartekoari azaldu zionez, ingurumen arloko informazio eskaera bat egin zuen, baina ez zuen erantzunik jaso araudian ezarritako hilabeteko epearen barruan. Informazio horrek zerikusia zuen Zabalgarbi instalazioaren Zaintza Programan 2004, 2005, 2006, 2007 eta 2008. urteetan erregistratu ziren agiriekin.

Arartekoak eskaera horri eta informazioa bidaltzeko orduan gertatutako atzerapenari buruzko argibideak eskatu zizkion Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailari. Sail horrek kexagileari emandako erantzuna helarazi zigun, non eskaera onartu zuen. Igortzeko orduan izandako atzerapenari buruz, txostenean adierazi du eskatutako informazioa hain zabala izanik eta zer aldiri zegokion ikusita, ezinezkoa zela xedatutako epean erantzutea. “La información ambiental dentro del plazo de un mes” irakurtzen jarraitu

Apología del descanso

IMG_8167[1]Los ecos del verano se alejan y con ellos los de las fiestas populares que cada año se celebran en nuestros pueblos y ciudades. Estas fiestas representan un aspecto importante de identidad colectiva, son instrumento de cohesión y participación social, expresión tradicional de alegría y disfrute popular y fuente innegable de actividad económica. Al mismo tiempo, las fiestas propician el bullicio y, muchas veces, un exceso de decibelios en la calle…y en muchos domicilios. El fin del verano parece, por tanto, un momento propicio para reflexionar sobre las consecuencias que genera el ruido para sectores considerables de la población.

Y es que muchas personas no consiguen descansar. Según datos estadísticos, cerca de un 25% de las familias en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra sufre problemas de ruido excesivo en sus hogares por causa del tráfico rodado, del ocio o de ciertas actividades hosteleras. Por ello, son muchas las personas que tienen dificultades para disfrutar de un descanso reparador, indispensable para su salud e integridad, siendo así que se hallan en el interior de sus domicilios, el ámbito más privado y protegido de intimidad personal y familiar. “Apología del descanso” irakurtzen jarraitu

La protección de la ola de Mundaka como un elemento de interés natural de este espacio de ocio para la práctica del surf

Foto ubicada en https://www.euskadi.eus/r49-orokorra/es/contenidos/nota_prensa/mundakako_olatua/es_10212/mundakako_olatua.html
Foto ubicada en https://www.euskadi.eus/r49-orokorra/es/contenidos/nota_prensa/mundakako_olatua/es_10212/mundakako_olatua.html

Mundakako olatua natura intereseko elementu gisa babes dadin sustatzeko, surfean aritzeko aisia-leku horretan

Arartekoak jakin zuen Mundakako itsasbazterrean gatazka bat sortu zela, 2015ean izandako ekaitzen ondoren Laida hondartzako hareatza berreraikitzeko lanen ondorioz.

Surflari eta elkarte ekologista batzuek eskatu zuten neur zedila ingurumenean zer-nolako eragina izango zuten Ibarrangeluko itsasertzeko harea mugitzeko lanek, eta neurriak har zitezela lan horiek Mundakako ezkerreko olatuan izango zuten eragina gutxitzeko. Horretarako, Mundakako olatua eta barra egoki babesteko bideak bila zitezela proposatu zuten, surfean aritzeko aukera bermatzeko. “La protección de la ola de Mundaka como un elemento de interés natural de este espacio de ocio para la práctica del surf” irakurtzen jarraitu