Los parques eólicos en Euskadi: Hacia un consenso social e institucional sobre las energías renovables.Euskadiko haize-parkeak: energia berriztagarriei buruzko gizartearen eta erakundeen arteko adostasunaren bidean

Nueva imagenResolución del Ararteko sobre la tramitación de nuevos parques eólicos. El Ararteko ha publicado una resolución, de 26 de diciembre de 2013, por la que se concluye un expediente de queja sobre la tramitación administrativa seguida para la autorización de un parque eólico y sobre el impulso del consenso social en torno a la energía eólica.

Esta queja tiene su origen en la reclamación presentada en el año 2011 por un grupo de personas ante las actuaciones del entonces Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco para la autorización de algunos parques eólicos en Euskadi. La reclamación planteaba que, durante la tramitación administrativa seguida del parque eólico de Jesuri entre Orozko y LLodio, faltaba de una respuesta adecuada a las alegaciones formuladas y una comunicación a los interesados.

Por otro lado, de forma complementaria, se trasladaba otra cuestión de alcance general sobre la política energética del Gobierno Vasco. Los reclamantes planteaban su preocupación por la proliferación de parques eólicos de menor potencia en nuestra comunidad autónoma, no previstos en el ámbito del Plan Territorial Sectorial de la energía eólica en la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por Decreto 104/2002, de 14 de mayo. La existencia de estos parques eólicos, junto con otra serie de cuestiones sobre esta fuente de energía renovable, suponían la necesidad de revisar la planificación territorial sectorial de la energía eólica en el País Vasco.

Tramitación de la autorización de nuevos parques eólicos y respuesta adecuada a las alegaciones. La resolución  analiza el trámite seguido para dar respuesta a las alegaciones presentadas en el expediente de autorización del parque eólico y el derecho a obtener de la administración una respuesta razonada. Expone que las administraciones públicas deben dar una adecuada respuesta a las alegaciones presentadas en los trámites de información pública ya que la omisión de una respuesta expresa y adecuada a las alegaciones puede suponer indefensión para las personas que alegan.

Consenso social para la revisión de la planificación territorial de la energía eólica. También hace mención a las perspectivas para la revisión de la planificación territorial de la energía eólica y el consenso social e institucional que requiere el impulso de las energías renovables. La resolución se dirige al Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, para que, junto con el resto de administraciones concernidas, continúen con el impulso en Euskadi de la planificación estratégica energética promoviendo medidas de fomento efectivas de las energías renovables, en general, y de la energía eólica, en particular, que hagan posible el cumplimiento de los objetivos señalados en la Estrategia Energética de Euskadi 2020.

En esa labor de planificación energética, las administraciones públicas vascas deben continuar promoviendo el consenso social, institucional y ciudadano sobre la energía eólica, conforme a criterios medioambientales, y dentro del marco de los objetivos estratégicos de incremento de cuota de energías renovables para el 2020.

 

Arartekoaren ebazpena haize-parke berrien izapidetzeari buruz. Arartekoak ebazpen bat argitaratu du, 2013ko abenduaren 26koa. Horren bitartez, haize-parke bat baimentzeko administrazio-izapidetzea eta haize-energiaren inguruan gizartearen adostasunaren sustapena hizpide zituen kexa-espedientea amaitu da.

Kexa horren jatorria 2011. urtean pertsonen talde batek aurkeztutako erreklamazioa da. Horren bitartez, Eusko Jaurlaritzako orduko Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailak Euskadin haize-parke batzuk baimentzeko garatu zituen jardunak salatu zituzten. Erreklamazioak mahai gainean jarri zuen Orozko eta Laudioren artean dagoen Jesuriko haize-parkearen administrazio-izapidean ez zietela egindako alegazioei erantzun egokirik eman eta interesdunei ez zietela jakinarazpenik bidali.

Bestalde, modu osagarrian, Eusko Jaurlaritzaren energia-politikari buruzko beste gai orokor bat azaldu zen. Kexagileek kezka adierazi zuten gure autonomia erkidegoan potentzia txikiko haize-parkeak ugaritzen ari direlako, nahiz eta Euskal Autonomia Erkidegoko haize-energiaren Lurraldearen Arloko Planean –maiatzaren 14ko 104/2002 Dekretuak onartutakoanaurreikusita ez egon. Haize-parke horiek eta energia iturri berriztagarri horren inguruko beste kontu batzuek Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldearen arloko plangintza berrikusteko beharra ekarri zuten.

Haize-parke berrien baimenaren izapidetzea eta alegazioen erantzun egokia. Ebazpenak haize-parkea baimentzeko espedientean aurkeztutako alegazioei erantzuna emateko jarraitutako izapidea aztertu du, baita administraziotik erantzun arrazoitu bat jasotzeko eskubidea ere.

Adierazi du herri-administrazioek erantzun egokia eman behar dietela jendaurreko informazio-erakustaldietan aurkeztutako alegazioei. Izan ere, alegazioei berariazko erantzun egokia ez emateak alegatzen duten pertsonen defentsa eza ekar dezake.

Gizartearen adostasuna haize-energiaren lurralde plangintza berrikusteko. Halaber, haize-energiaren lurralde plangintza berrikusteko aukerak eta energia berriztagarrien sustapenak behar duen gizartearen eta erakundeen adostasuna aipatu ditu. Ebazpena Eusko Jaurlaritzako Ekonomia Garapen eta Lehiakortasun Sailera zuzendu da, tartean dauden gainerako administrazioekin batera Euskadin energia-estrategiaren plangintza sustatzen jarrai dezaten, energia berriztagarriak oro har eta bereziki haize-energia sustatzeko neurri eraginkorrak bultzatuz, Euskadiko Energia Estrategia 2020  delakoan xedatutako helburuak betetzea posible izateko.

Energiaren plangintza egiteko lan horren baitan, euskal herri-administrazioek haize-energiari dagokionez gizartearen, erakundeen eta herritarren adostasuna sustatzen jarraitu behar dute, betiere ingurumenaren arloko irizpideekin bat eginez eta 2020. urterako energia berriztagarrien kuota handitzeko helburu estrategikoen testuinguruaren barruan.

 

 

 

 

 

 

 

KategoriakSailkatu gabea

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude