Propuestas de protección de la barra de Mundaka frente al impacto de las obras de acondicionamiento del litoral

Las obras de reconstrucción del arenal de la Playa de Laida, ejecutadas en 2015, tras los temporales del pasado invierno han provocado un conflicto social y medio ambiental en la zona de Mundaka.

IMG_0232[1]
Un grupo de surfistas y asociaciones ecologistas ha solicitado evaluar el impacto ambiental de los movimientos de arena en el litoral de Ibarrangelu y tomar medidas que reduzcan su afección para la ola de izquierda de Mundaka. Esa ola natural alcanza tubos de 400 metros de recorrido, lo que la convierte en uno de los mejores lugares del mundo para practicar la actividad de surf. En ocasiones anteriores esa ola se ha visto afectada por obras y movimientos de tierras realizados en el litoral.

A comienzos de 2015 el Ministerio de Medio Ambiente aprobó una serie de obras en Ibarrangelu para mejorar los accesos a la playa, el arreglo de los muros de escolleras y el canalizado del arroyo. Esas obras conllevan el transvase de 40.000 metros cúbicos de arena de la zona intermareal al área seca de Laida para regenerar la playa.

Diversas asociaciones e instituciones, entre ellas el Ayuntamiento de Mundaka, solicitaron en mayo la suspensión de los movimientos de arena hasta disponer de nuevos informes técnicos más detallados sobre el plan de regeneración de arenal, ya que la extracción de arena se habría realizado a menos de 50 metros de la orilla sobre la barra de Mundaka.

En respuesta el Ministerio de Medio Ambiente ha promovido una comisión de trabajo en la que también han participado los ayuntamientos de la zona, la Diputación Foral de Bizkaia y el Gobierno Vasco. En esa comisión se han presentado informes de Azti Tecnalia y se ha acordado junto con el Patronato de Urdaibai un plan de intervención.

A pesar de ello diversas asociaciones han insistido en la necesidad de realizar labores de estudio sobre la Barra de Mundaka y promover su protección. Entre otras cuestiones han solicitado a las autoridades a iniciar los trámites para declarar la Barra de Mundaka como «Bien de Interés Cultural» o «Espacio Natural Protegido» de acuerdo con la legislación de protección del patrimonio cultural y patrimonio natural.

A esa campaña en defensa de la ola de Mundaka se han unido varias asociaciones ecologistas que reclaman la realización del pertinente estudio de impacto ambiental dado que se trata de un enclave catalogado como Reserva de la Biosfera.

El Ararteko solo interviene en el control de las actuaciones de las administraciones públicas vascas. A fin de recabar información sobre la situación del litoral tras las obras, iniciamos esta actuación y nos proponemos contactar con las asociaciones o grupos de interés para conocer sus planteamientos y propuestas para, dentro de nuestro ámbito de actuación, promover el acceso a la información y participación ambiental de las partes implicadas en este conflicto sobre la protección de la ola de Mundaka.

Arartekoak ofiziozko jarduera bat abian jarri du itsasbazterra egokitzeko obren inpaktuaren aurrean mundakako barra babesteko proposamenak ezagutze aldera

Foto ubicada en https://www.euskadi.eus/r49-orokorra/es/contenidos/nota_prensa/mundakako_olatua/es_10212/mundakako_olatua.html
Iturria: Eusko Jaurlaritza https://goo.gl/jOmEjz

 Aurreko neguko ekaitzen ostean, Laidako hondartzako hareatza berregiteko lanek, 2015ean egindakoek, gizarte eta ingurumen gatazka eragin dute Mundaka inguruan.

Surflari eta elkarte ekologistez osatutako talde batek Ibarrangeluko itsasbazterrean egin diren harearen mugimenduek izan duten ingurumen inpaktua ebaluatzeko eskatu dute, baita Mundakako ezkerreko olatuan duen eragina murrizteko neurriak har daitezen ere. Olatu natural horrek 400 metroko tutuak eratu ditzake, hortaz, surf egiteko munduko toki onenetariko bat da. Aurrekoetan ere itsasertzean egindako lanek eta lur-mugimenduek olatuan eragina eduki dute.

2015. urtearen hasieran Ingurumen Sailak zenbait lan onetsi zituen Ibarrangelun, hondartzako sarbideak hobetzeko, harri-lubetako hormak konpontzeko eta erreka bideratzeko helburuarekin. Lan horien ondorioz, 40.000 metro kubiko harea marearteko eremutik Laidako eremu lehorrera eraman behar dira hondartza eraberritzeko.

Maiatzean zenbait elkarte eta erakundek, horien artean, Mundakako Udalak, harea-mugimenduak eteteko eskatu zuten, hareatza eraberritzeko planaren inguruan txosten tekniko zehatzagoak esku artean eduki arte. Izan ere, harearen erauzketa Mundakako barraren ertzetik 50 metro baino gutxiagoko distantziara egin behar zen.

Horri erantzunez, Ingurumen Sailak lan batzorde bat sustatu du eta, bertan, eremu horretako udalek ere parte hartu dute, baita Bizkaiko Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak ere. Batzorde horretan Azti Tecnalia delakoaren txostenak aurkeztu dira eta, Urdaibaiko Patronatuarekin batera, esku-hartze plan bat adostu da.

Hala eta guztiz ere, zenbait elkartek azpimarratu dute Mundakako barraren gainean ikerketa lanak egitea beharrezkoa dela eta haren babesa sustatu behar dela. Beste kontu batzuen artean, aginpideei eskatu diete Mundakako barra «Interes Kulturaleko Ondasun» edo «Esparru Natural Babestutzat» jo dezaten, kultura ondarea eta ondare naturala babesteko legeriarekin bat eginez.

Biosferako Erreserba gisa katalogatu den toki bat denez, dagokion ingurumen inpaktuaren ikerketa egin dezaten eskatzen duten elkarte ekologista jakin batzuek Mundakako olatua babesteko kanpaina horrekin bat egin dute.

Arartekoak euskal herri-administrazioen jardueren kontrolari lotuta besterik ez du esku hartzen. Lanen ostean, itsasbazterraren egoerari buruzko informazioa biltze aldera, jarduera hau abian jarri dugu eta elkarte zein interes-taldeekin harremanetan jartzeko asmoa dugu, euren planteamenduak eta proposamenak ezagutze aldera. Horrez gain, gure jarduera eremuaren barruan, informazioa eskuratzeko aukera sustatu eta Mundakako olatua babesteari buruzko gatazkak barne hartzen dituen alderdien ingurumen parte-hartzea bultzatu nahi dugu.

El ayuntamiento de Bilbao remite la información ambiental solicitada por una asociación ecologista

jornadaLa asociación Ekologistak Martxan puso en consideración del Ararteko la falta de respuesta del Ayuntamiento de Bilbao a dos solicitudes de información, una sobre el proyecto de restauración de la cantera de Artxondoko dentro de la zona ordenada en el Plan Especial del Pagasarri y otra sobre las actuaciones de desarrollo del Plan Especial del monte Pagasarri.

En el caso de la cantera, solicitó información sobre la tramitación de estudio de impacto ambiental y ser considerada parte interesada en los eventuales procedimientos relacionados con la cantera. También incluyó una solicitud sobre el plan de restauración de la cantera del Peñascal y su grado de desarrollo.
La asociación ecologista denunciaba que, a pesar de haber transcurrido diez meses desde que solicitó la información, no había recibido una respuesta.

Pedimos al Ayuntamiento de Bilbao información sobre las actuaciones seguidas para dar respuesta a estas solicitudes de acceso a información y, en especial, sobre las comunicaciones remitidas al respecto a las personas interesadas.

Tras las gestiones realizadas, el Ayuntamiento de Bilbao nos ha informado de la remisión de la documentación e información requerida a las personas interesadas. En todo caso, la respuesta no se ha ofrecido dentro de los plazos legales previstos en la normativa urbanística y medioambiental.

Por ello, el Ararteko recuerda la obligación de tramitar y resolver las solicitudes de información ambiental y urbanística de forma rápida, preferente y en los plazos previstos en la legislación vigente. Además, las administraciones públicas vascas deben dotarse de los medios técnicos y electrónicos suficientes para cumplir con las obligaciones derivadas de esta legislación.

De forma complementaria a esta obligación legal, resulta de interés buscar fórmulas alternativas para hacer llegar esa información y favorecer la participación de las asociaciones interesadas en temas ambientales.

Vitoria-Gasteiz, 9 de julio de 2015


jornada

Ekologistak Martxan elkarteak Arartekoari azaldu zionez, bi informazio-eskaera egin zizkion Bilboko Udalari: bata, Pagasarriko Plan Berezian antolatutako eremuan, Atxondoko harrobia lehengoratzeko proiektuari buruzkoa, eta bestea, Pagasarri mendiko Plan Berezia garatzeko jardueren gainekoa. Udalak, ordea, ez zion erantzun.

Harrobiari dagokionez, hauxe eskatu zuen: argibideak eman ziezazkiola ingurumen-eraginaren azterketa izapidetzeari buruz, eta elkarte hori alde interesduntzat jo zezatela harrobiarekin lotutako balizko prozeduretan. Orobat, Peñascaleko harrobia lehengoratzeko planaren eta haren garapen-mailaren inguruko informazioa eskatu zuen.

Elkarte ekologista horrek salatu zuenez, informazio hori galdegin zuenetik hamar hilabete igaro ziren arren, ez zuen erantzunik jaso.

Bilboko Udalari galdetu genion ea zer jarduera egin zituen informazioa jasotzeko eskaera horiei erantzuteko, eta, bereziki, zer jakinarazpen bidali zizkien interesdunei gai horren gainean.

Egindako gestioen ondoren, Bilboko Udalak adierazi digu eskatutako agiriak eta informazioa bidali dizkiela interesdunei. Edonola ere, erantzun hori ez du eman hirigintza eta ingurumen arloko araudian ezarrita dauden legezko epeen barruan.

Horregatik, Arartekoak gogorarazi dio ingurumen eta hirigintza arloko informazio-eskaerak bizkor, lehentasunez eta indarreko legerian ezarritako epeetan izapidetu eta ebatzi behar direla. Gainera, euskal herri-administrazioek bitarteko tekniko eta elektroniko nahikoak jarri behar dituzte legeria horren ondoriozko betebeharrak betetzeko.

Legezko betebehar horren osagarri, interesgarria da ordezko beste bide batzuk bilatzea informazio hori helarazteko eta ingurumenezko gaiak ardura zaizkien elkarteen partaidetza ahalbidetzeko.

Vitoria-Gasteiz, 2015eko uztailaren 9a

Día mundial del medio ambiente: soñar con afrontar los retos ambientales #DMMA2015

IMG_9388[1]El Medio Ambiente tiene un día para la reflexión. Este año el eslogan del Día Mundial del Medio Ambiente se centra precisamente en nuestra mirada particular 7 mil millones de sueños. Un solo planeta. Consume con moderación. La propuesta parte de dar la palabra a la ciudadanía: escuchar sus preocupaciones y sus propuestas para soñar. Un buen paso para lograr el “Futuro que queremos”.

Desde el Ararteko nos sumamos a esa llamada ciudadana para la reflexión, para pensar en global. Pero también es una oportunidad que tienen los poderes públicos para escuchar las preocupaciones y las propuestas de las personas que viven en nuestra Comunidad. Más de 2 millones de esos sueños.

En el Ararteko tenemos la oportunidad de escuchar la voz de infinidad de personas y asociaciones cuando se acercan a esta Institución para exponer sus demandas y quejas por problemas de ruidos, contaminación atmosférica o exponiendo riesgos para la salud de las personas derivados de compuestos contaminantes como el benceno, el lindano o el amianto. También cuando recibimos propuestas para la mejora del medio natural, la gestión de los residuos urbanos o promover un modelo de sociedad más sostenible que desarrolle una economía baja en carbono y que haga un uso eficiente y sostenible de los recursos naturales.

Esas demandas ciudadanas nos plantean cuestiones concretas y tangibles. Es el caso de la puesta en marcha de mecanismos de participación y diálogo en el control ambiental de las actividades industriales (como es el caso de crear una mesa sobre Petronor). O la propuesta de una moratoria en la ejecución de proyectos de extracción de gas mediante el uso de fracturación hidráulica, teniendo en cuenta los distintos impactos medioambientales, riesgos para la salud pública y huella de carbono.

Por ello consideramos que esa llamada a la ciudadanía a soñar es tanto una oportunidad como una responsabilidad y un reto para todas las instituciones públicas. Debemos hacer un esfuerzo para comprender esas demandas y buscar espacios de encuentro que sirvan para actuar con rigor, coherencia y responsabilidad en la búsqueda de soluciones a los retos medioambientales en los planes y programas públicos.

Vitoria-Gasteiz, 4 de junio de 2015

IMG_8167[1]


 

Ingurumenaren mundu eguna: ingurumen-erronkei aurre egitea amestu

Ingurumenak egun jakin bat du gogoeta egiteko. Aurten, gure ikuspegi partikularrean oinarritu da Ingurumenaren Mundu Egunaren goiburua: 7 mila milioi amets. Planeta bakarra. Neurriz kontsumitu. Proposamen horren abiapuntua herritarrei hitza ematea da: haien kezkak eta proposamenak aditzea, amets egiteko. Urrats egokia da hori “nahi dugun etorkizuna” lortzeko.

Ararteko erakundeak bat egiten du herritarrek hausnartzeko, oro har pentsatzeko egin duten dei horrekin. Baina, era berean, botere publikoentzat ere aukera ona da gure erkidegoan bizi diren pertsonen kezkak eta proposamenak aditzeko. Amets horietatik 2 milioi baino gehiago.

Arartekoan anitz pertsona eta elkarteren hitza entzuteko egokiera izaten dugu, beraien eskaerak eta kexak azaltzeko asmoz erakunde honetara jotzen dutenean. Honelako gaiak azaltzen dizkigute: zaratak, atmosfera kutsadura edo pertsonen osasunerako arriskuak, bentzenoa, lindanoa edo amiantoa bezalako konposatu kutsatzaileek sortutakoak. Baita ere zenbait proposamen jasotzen ditugunean inguru naturala edo hiri-hondakinen kudeaketa hobetzeko, edo gizarte-eredu iraunkorragoa sustatzeko. Eredu horrek karbono gutxiko ekonomia garatu behar du eta modu eragingarri eta iraunkorrean erabili behar ditu baliabide naturalak.

Herritarren eskaera horietan gai zehatz eta nabarmenak azaltzen dira. Esaterako, industria jardueren ingurumen-kontrolean parte hartzeko eta hitz egiteko mekanismoak abiaraztea (Petronorri buruzko mahai bat eratzea, adibidez). Edo haustura hidraulikoaren bidez gasa ateratzeko proiektuak gauzatu daitezen atzeratzeko proposamena, kontuan hartuta ingurumenean duten eragina, jendearen osasunerako arriskuak eta karbono arrastoa.

Horregatik, gure ustez, herritarrek amesteko egin duten dei hori, aukera bat izateaz gain, erantzukizun eta erronka bat ere bada herri-erakunde guztientzat. Eskaera horiek ulertzen ahalegindu behar dugu eta elkargune berriak bilatu behar ditugu, plan eta programa publikoetako ingurumen-erronkei konponbideak biltzeko orduan, zehaztasunez, koherentziaz eta arduraz jarduteko.

Vitoria-Gasteiz, 2015eko ekainaren 4a

Encuentro del Ararteko con red de voluntariado de Greenpeace de Euskadi en el barco Mater Museoa/Arartekoa Mater Museoa itsasontzian elkartu da Euskadiko Greenpeace-eko boluntarioen sarearekin

mater

Esta semana dos técnicos del área de medio ambiente del Ararteko hemos tenido la oportunidad de encontramos con el grupo de personas de la red de voluntariado de Greenpeace en Euskadi. El sitio que nos han propuesto ha sido un marco incomparable: el barco museo Mater atracado en esta ocasión en el Museo Marítimo de Bilbao. Este barco pesquero –ubicado normalmente en la bahía de Pasaia– ha iniciado estos días la campaña “pescando residuos” por diversos puertos del cantábrico para promover actividades a favor de la pesca sostenible y la recogida de residuos de plásticos en nuestra costa.

Hemos aprovechado para hablar con personas voluntarias sobre la valoración del área de medioambiente del Ararteko que hemos incorporado en el informe anual del 2014 presentado recientemente en el Parlamento Vasco. Les hemos expuesto nuestras propuestas elaboradas sobre la contaminación acústica, atmosférica, el estado de la calidad de las aguas de consumo así como medidas para impulsar el acceso a la información ambiental y la participación ciudadana. También hemos comentado nuestra propuesta de documento para establecer unas bases para la reflexión sobre el actual modelo energético en Euskadi.

Por su parte, las y los voluntarios nos han informado de su trabajo en los tres territorios informando y sensibilizando sobre las diversas campañas globales de Greenpeace. Esta red de voluntarios nos han trasladado sus preocupaciones a nivel local, en un ámbito que afecta directamente a nuestro territorio, como son la gestión sostenible de los residuos, la agricultura ecológica, el fomento de las energías renovables, la fiscalidad ambiental o la movilidad sostenible. También han expuesto su preocupación sobre el uso de plaguicidas, la sobrepesca, las prospecciones petrolíferas y el uso del fracking o la energía nuclear.

Un encuentro muy interesante en el que hemos podido escuchar esas propuestas para valorar, en la medida de nuestras posibilidades de actuación, cómo incorporarlas en el plan de actuación del área de medio ambiente del Ararteko.

mater2
Arartekoa Mater Museoa itsasontzian elkartu da Euskadiko Greenpeace-eko boluntarioen sarearekin.

Aste honetan, Euskadiko Greenpeace-eko boluntarioen sareko pertsona batzuekin elkartzeko aukera izan dugu Arartekoko ingurumen arloko bi teknikarik. Elkargune paregabe gisa, Museo Mater itsasontzia proposatu digute, oraingoan Bilboko Itsas Museoan ertzeratua baitago. Itsasontzi hori eskuarki Pasaiako badian kokatuta egoten da eta egunotan “hondakinak arrantzatzen” izeneko kanpaina hasi du Kantauriko hainbat portutan barrena, arrantza iraunkorraren aldeko ekintzak eta gure kostaldean plastiko-hondakinen bilketa sustatzeko.

Aukera horretaz baliatuta, boluntarioekin hitz egin dugu Arartekoko ingurumen arloaren balorazioaz (Eusko Legebiltzarrari oraintsu aurkeztu diogun 2014ko txostenean sartu dugu hori). Hots kutsadura, atmosfera kutsadura, kontsumitzeko uren kalitatearen egoera eta herritarren parte-hartzeari buruz egin ditugun proposamenak azaldu dizkiegu, baita ere ingurumen arloko informazioa eskuratzea eta herritarren partaidetza bultzatzeko neurriak ere. Orobat, proposamen bat egin dugu Euskadin gaur egun dagoen energia-eredua hausnartzeko oinarri batzuk ezartzeko, eta horren berri ere eman diegu.

Boluntarioek, bere aldetik, hiru lurraldeetan zer-nolako lana egiten duten azaldu digute, Greenpeace-en era askotako kanpaina orokorrez informatuz eta sentsibilizatuz. Boluntarioen sare horrek herri mailan dituen kezkak adierazi dizkigu, gure lurraldeari zuzenean dagokion arlo batean: hain zuzen, hondakinen kudeaketa iraunkorra, nekazaritza ekologikoa, energia berriztagarriak sustatzea, ingurumen arloko zerga-sistema edo mugikortasun iraunkorra. Era berean, kezka agertu dute plagiziden erabileragatik, gehiegizko arrantzagatik, petrolio prospekzioengatik eta fracking-aren edo energia nuklearraren erabileragatik.

Topaketa oso interesgarria izan da eta hainbat proposamen entzun ahal izan ditugu bertan, jarduteko ditugun aukeren arabera, horiek Arartekoaren ingurumen arloko jarduera-planean nola sartu aztertzeko.

Sugerencia en la Información publicada en la web sobre la validación de los datos de la red de calidad del aire de Euskadi

cabina
Iturria: Eusko Jaurlaritza. Ingurumena

El Ararteko ha propuesto en una reciente sugerencia al Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco que mejore algún aspecto de la información publicada en la web sobre la validación de los datos de la red de calidad del aire de Euskadi.

Una persona acudió al Ararteko para exponer el proceso de validación de los datos de calidad del aire que dispone la red de vigilancia y control del País Vasco. En concreto, planteaba que es frecuente el retraso de más de un mes en la validación de datos que aparecen reflejados en la página web del  Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco.

 Solicitamos información al Departamento y, en su respuesta, expone que la actual red de vigilancia y control de la calidad del aire ha puesto en marcha y ejecutado un plan de mejora y optimización de la red. Entre otras actuaciones, ha modificado el sistema de validación de los datos obtenidos por las cabinas de medición, pasando de una validación manual, que se realizaba cada día o cada varios días, a una validación automática instantánea.

 En consecuencia, los datos registrados en la red son validados de forma automática, siguiendo los procedimientos y los objetivos de calidad establecidos en el Real Decreto 102/2011, relativo a la mejora de la calidad del aire. Los datos obtenidos y validados son publicados cada hora en la web del departamento y en el portal Open Data Euskadi.

 El retraso en el proceso de validación de los datos se refiere a un segundo proceso de verificación manual al que son sometidos los datos. Este segundo proceso de verificación manual es un procedimiento interno para controlar  el correcto funcionamiento de los equipos de medición. Sin embargo, según explica el Departamento, ese segundo proceso no afecta a la validez de los datos obtenidos con la validación automática.

 Tras valorar esa información el Ararteko ha dirigido al Departamento una sugerencia para que continúe con la labor que ya realiza de divulgar la información sobre el estado de la calidad del aire en la CAPV.

En casos como éste, consideramos importante hacer un esfuerzo para aclarar y asistir técnicamente a los usuarios de estas páginas webs en el ejercicio de sus derechos medioambientales. Además, el Departamento debería incorporar en la página web información suficiente sobre los procesos de validación de los datos (automático y manual) y sobre el momento concreto desde el cual los datos de evaluación están debidamente verificados y validados.

 Asimismo, esta página debería incorporar información suficiente sobre los episodios puntuales en los que puedan originarse problemas de funcionamiento y calibración de los equipos de medición que, en algunas circunstancias, pueden llevar a invalidar los datos obtenidos.

 En los últimos días hemos podido comprobar el retraso en la validación manual de los datos se ha reducido a menos de una semana.


cabinaArartekoak eusko jaurlaritzaren ingurumen eta lurralde politika sailari proposatu dio euskadiko airearen kalitatearen sareko datuak balioztatzeari buruz webean argitaratutako informazioaren alderdiren bat hobetu dezala.

Pertsona batek Arartekora jo zuen, Euskal Herriko airearen kalitatea zaindu eta kontrolatzeko sareak dauzkan datuak balioztatzeko prozesuaren berri emateko. Zehazki, adierazi zigun ohikoa dela hilabete baino gehiago atzeratzea Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen eta Lurralde Politika Sailaren web orrian agertzen diren datuen balioztapena.

Sail horri informazioa eskatu genion. Erantzunean azaldu digunez, airearen kalitatea zaindu eta kontrolatzeko oraingo sareak berori hobetu eta optimizatzeko plan bat abiarazi eta gauzatu du. Beste jarduera batzuen artean, neurketa-kabinetan lortutako datuak balioztatzeko sistema aldatu du; horrela, egunero edo egun batzuetan behin eskuz egiten zen balioztatzearen ordez, berehalako balioztatze automatikoa ezarri du.

Beraz, sarean erregistratutako datuak automatikoki balioztatzen dira, airearen kalitatea hobetzeari buruzko 102/2011 Errege Dekretuan ezarritako prozedurak eta kalitateko helburuak betez. Lortu eta balioztaturiko datuak orduero ezagutarazten dira sail horren webean eta Open Data Euskadi atarian.

Datuak balioztatzeko prozesuan izandako atzerapen hori datuen bigarren egiaztatze-prozesuari dagokio. Bigarren egiaztatze-prozesu hori eskuz egiten da eta barne-prozedura bat da, neurketa-tresnak zuzen dabiltzala ikuskatzeko asmoz. Hala ere, sail horrek azaldu duenez, bigarren prozesu horrek ez du eraginik balioztatze automatikoaren bidez lortutako datuen balioztapenean.

Informazio hori aztertu ondoren, Arartekoak iradokizun bat igorri dio sail horri, orain egiten ari den lan horretan jarrai dezan, hau da, EAEko airearen kalitatearen egoerari buruzko informazioa hedatzen.

Horrelako kasuetan, garrantzitsua iruditzen zaigu web orri horien erabiltzaileek beren ingurumen-eskubideak baliatzen dituztenean, zalantzak argitzeko eta laguntza teknikoa emateko ahalegina egin dadin. Gainera, sail horrek bere web orrian informazio nahikoa sartu beharko luke datuak balioztatzeko prozesuez (automatikoa nahiz eskuzkoa) eta ebaluazio-datuak zein une zehatzetik aurrera dauden behar bezala egiaztatuta eta balioztatuta adierazi beharko luke.

Orobat, orri horretan behar bezala azaldu beharko litzateke neurketa-tresnetan zer egoera zehatzetan sor daitezkeen funtzionamendu- eta kalibratze-arazoak, izan ere, arazo horiek, egoera batzuetan, lortutako datuak baliogabetzea eragin dezakete.

Azken egunotan egiaztatu dugu datuak eskuz balioztatzean izandako atzerapena astebete baino gutxiagora murriztu dela.

Valoración del área de medioambiente en el informe anual del Ararteko 2014

informe-anual-2014

Recogemos en esta entrada la valoración del área del medioambiente que incorpora el informe anual al Parlamento Vasco 2014 del Ararteko.

– Frente a los retos ambientales de preocupación creciente en la ciudadanía como son la contaminación atmosférica, odorífera y electromagnética recogemos una serie de propuestas de regulación:

petronor

• La administración ambiental vasca debe promover las medidas normativas pertinentes para evitar y, en su caso, reducir las exposiciones agudas de COV (Benceno, Tolueno, Xileno…)  mediante nuevos objetivos de calidad del aire o la inclusión de requisitos técnicos o valores límite para las actividades de refino de petróleo.

• En el caso de la contaminación odorífera, proponemos un marco normativo que permita fijar una caracterización objetiva de los olores y unos niveles de calidad para poder evaluar su cumplimiento.

• Sobre la medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, las administraciones públicas deben intervenir activamente ofreciendo una respuesta a la ciudadanía sobre el estado de esta cuestión -clara, univoca y veraz-. Dentro de su ámbito de intervención, las administraciones vascas, en aplicación del principio de precaución, deber dar una respuesta justificada a la percepción del riesgo sanitario que disponen la ciudadanía, en especial en los entornos más sensibles como los centros escolares. En el ámbito de las medidas informativas es importante que el Departamento de Salud siga impulsando la labor que ya realiza en el análisis y evaluación de los riesgos para la salud de los campos electromagnéticos generados a los que se encuentra expuesta la población y, en especial, de aquellos colectivos que por razones de edad, salud o intensidad de exposición requieran una mayor de información al respecto.

Abastecimiento aguas en la CAPV. Fuente Osakidetza– La Plataforma Ecologista Ezpitsua de Barakaldo nos ha planteado en febrero de 2014 un nuevo incidente de contaminación que afecta a la calidad ambiental de las aguas del pantano de Oiola, en Bizkaia, destinado a la red de abastecimiento de agua potable para la población de Barakaldo. Sobre esta cuestión hemos elaborado la Resolución del Ararteko de 5 de mayo de 2014, sobre la calidad ambiental de las aguas del pantano de Oiola por la que se sugiere al Departamento de Salud y a la Agencia Vasca del Agua–URA establecer un procedimiento para el control de la calidad de las aguas utilizadas para la captación de agua potable conforme a los requisitos recogidos en el artículo 7.2 de la Directiva 2000/60/CE.

Para promover y proteger el estado de salud y el bienestar de la ciudadanía hemos propuesto a las administraciones competentes aprobar las medidas adecuadas, en los términos de la Directiva Marco del Agua, para garantizar el correcto estado medioambiental de las aguas destinadas a la producción de aguas de consumo.

– Conforme con el objetivo estratégico de fomentar los espacios de participación y diálogo con la sociedad civil, el Ararteko ha propuesto una serie de medidas para impulsar la participación ciudadana. Así en el caso concreto del control ambiental de las actividades industriales insistimos en la oportunidad de crear una mesa sobre Petronor para favorecer la información y la participación ambiental. Esta mesa debe incluir, junto a los órganos administrativos competentes para el control ambiental, un representante de la entidad industrial y un representante de las asociaciones vecinales o ecologistas, en especial aquellas surgidas o ubicadas en torno al proceso ambiental. En estos procedimientos la constitución de una mesa de encuentro en la que participan las partes interesadas sirve como instrumento de difusión de la información ambiental y un cauce para la presentación de propuestas, denuncias u otras reivindicaciones.

Sobre el derecho al acceso a la información medioambiental, el Ararteko insiste en la obligación de tramitar y resolver las solicitudes de información ambiental de forma rápida, preferente y dentro del plazo de un mes previsto en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información medio ambiental, participación pública y justicia en materia de medio ambiente. Para poder cumplir ese plazo, fundamental para el ejercicio de otros derechos como el de la participación en las decisiones públicas, las administraciones públicas vascas deben dotarse de los medios técnicos y electrónicos suficientes.

Fuente. Eusko Jaurlaritza
Fuente. Eusko Jaurlaritza

– Por último, respecto al objetivo de promover un modelo de sociedad más sostenible que desarrolle una economía baja en carbono y que haga un uso eficiente y sostenible de los recursos, mencionamos nuestra propuesta de documento para establecer unas bases para la reflexión sobre el actual modelo energético en Euskadi.

En las últimas décadas se ha afianzado un nuevo modelo que ha tratado de primar la eficiencia, el ahorro, la promoción de las fuentes de energía renovables y la reducción de las emisiones de carbono a la atmósfera. La transición hacia ese modelo debe impulsar el debate energético entre las múltiples administraciones, agentes sociales y plataformas ciudadanas. También hay que integrar la perspectiva medioambiental en la elaboración de la estrategia energética. Debemos esforzarnos en alcanzar una solución de consenso que resulte sostenible con el futuro del planeta y con nuestro actual estado de bienestar.


Herritarren eskubideen egoeraren balorazioa

– Herritarren artean geroz eta kezka handiagoa pizten duten ingurumen erronken aurrean, esaterako kutsadura atmosferikoa, usaintsua eta elektromagnetikoa, hainbat aukera proposamen jaso ditugu.

• Euskal administrazio publikoak arau neurri egokiak sustatu behar ditu, KOLen (Benzeno, Tolueno, Xileno…)  esposizio altua saihestu, eta, hala badagokio, murrizteko, airearen kalitate helburu berriak ezarriz edo petrolioa fintzeko jardueretarako muga balioak edo baldintza teknikoak sartuz.

Usain kutsaduraren kasuan, usainen eta kalitate mailen ezaugarri objektiboak ezarriko dituen araudi esparru bat proposatzen dugu, araudi hori betetzen ote den ebaluatu ahal izateko.

Isuri erradioelektrikoen aurreko osasun babeserako neurriei dagokienez, administrazio publikoek era aktiboan esku hartu behar dute, eta, hala, herritarrei gai honen egoerari buruzko erantzun argia eta benetakoa eman beharko diete. Euskal administrazioek, beren jarduera eremuaren barruan, eta arduraren printzipioari jarraiki, herritarrek duten osasun arriskuaren pertzepzioari buruzko erantzun justifikatua eman behar dute, batez ere ikastetxeak bezalako inguru sentikorretan. Informazio neurrien eremuan garrantzitsua da Osasun Sailak lanean jarraitzea biztanleriak jasaten dituen eremu elektromagnetikoen osasun arriskuak aztertu eta ebaluatzen, batez ere adin, osasun edo esposizio mailagatik informazio gehiago behar duten taldeen kasuan.

– Herritarren osasun egoera eta ongizatea sustatu eta babesteko, administrazio eskudunei neurri egokiak onartzeko proposatu diegu, Uraren Zuzentarau Esparruari jarraiki, kontsumo uraren ekoizpenerako uren ingurumen egoera egokia bermatze aldera.

– Gizarte zibilarekin elkarrizketan eta partaidetzan aritzeko guneak sustatzeko helburu estrategikoaren arabera, Arartekoak hainbat neurri proposatu ditu, hiritarren partaidetza sustatzeko. Hala, industria jardueren ingurumen kontrolaren kasuan, zehazki, Petronorri buruzko mahaia bat eratu behar zela azpimarratu genuen, ingurumenaren arloko informazioa eta partaidetza sustatzeko asmoz. Mahai horretan, administrazio-organo eskudunez gain, erakunde industrialaren ordezkari bat eta auzokideen edo ekologisten elkarteko ordezkari bat egon behar dira, batez ere ingurumen prozesu baten harira sortu diren elkarteen kasuan. Prozedura horietan topaketa mahai bat eratu eta bertan alderdi interesdunek parte hartzen badute, ingurumenari buruzko informazioa hedatuko da eta proposamenak, salaketa edo bestelako aldarrikapenak aurkezteko bide egokia izango da.

Ingurumenari buruzko informazioa eskuratzeko eskubideari dagokionez, Arartekoak behin eta berriz adierazi du ingurumenari buruzko informazio eskaerak azkar, lehentasunez eta uztailaren 18ko 27/2006 Legean (ingurumen-gaietan informazioa eskuratu, publikoki parte hartu eta auzitegietara joateko eskubideak arautzen dituen horretan) aurreikusitako hilabeteko epean tramitatu eta erantzun behar direla. Epe hori bete ahal izateko, erabaki publikoetako partaidetza bezalako eskubideez baliatzeko beharrezkoa dena, euskal administrazio publikoek bitarteko tekniko eta elektroniko nahikoak eduki behar dituzte.

– Azkenik, karbono gutxiko ekonomia garatuko duen eta baliabideak eraginkortasunez eta iraunkortasunez erabiliko dituen gizarte eredu iraunkorrago bat sustatzeko helburuari dagokionez, gure agiri proposamena aipatu behar dugu, oinarri batzuk ezartzen baititu Euskadin egungo eredu energetikoari buruz hausnartzeko.

Azken hamarkadetan eredu berri bat finkatu da, eraginkortasuna, aurrezkia, energia iturri berriztagarrien bultzada eta atmosferarako karbono isurien murrizketa lehenesten dituena. Eredu horretara hurbiltzeko, bada, administrazio, gizarte agente eta hiritarren plataforma ugarien arteko eztabaida energetikoa bultzatu behar da. Era berean, ingurumenaren ikuspegia sartu behar da estrategia energetikoa prestatzeko orduan. Horrenbestez, planetaren etorkizunarekin eta gure egungo ongizate estatuarekin iraunkorra den adostasun irtenbide bat lortzeko egin beharko dugu lan.

Por un debate social sobre la pobreza energética en Euskadi

nube_pobreza21En pleno siglo XXI existe mucha gente aun en Euskadi que tiene dificultades para mantener una temperatura adecuada en su casa durante los meses fríos. La encuesta de necesidades sociales 2014 sobre pobreza, elaborada por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, refleja dos indicadores a tener en cuenta al respecto. Por un lado, el número de personas que tienen problemas para mantener su hogar a la temperatura adecuada ha alcanzado en 2014 la cifra de 237.526. Por otro, la población afectada por cortes de suministro de servicios en el hogar (incluyendo agua, luz o teléfono) en 2014 ha sido de 38.255. Ese fenómeno -que según el anterior informe sufren en distinto grado un 11% de los vascos y vascas- es conocido como pobreza energética e implica disponer de dificultades serias o imposibilidad de acceso a la energía en el hogar por carencia de recursos, malas condiciones objetivas de la vivienda o el excesivo precio de los recursos energéticos.

En Euskadi la pobreza energética es un fenómeno relativamente desconocido. Las condiciones climatológicas más benévolas que en otras latitudes, el indudable impacto positivo del consolidado sistema de garantía de ingresos que disponemos o la falta de caracterización de este indicador hasta hace relativamente poco tiempo, ha supuesto una tendencia a categorizar la pobreza energética dentro de la pobreza en general como un elemento para evaluar el riesgo de exclusión social.

La pobreza energética es una cruda realidad, conocida en Europa como fuel poverty, y forma parte desde hace décadas de la agenda política de países como el Reino Unido, Irlanda o Bélgica. Esta preocupación ha dado lugar a una primera regulación por parte del Derecho comunitario. Un paso importante para afrontar la lucha contra la pobreza energética han sido, sin duda, las previsiones recogidas en las directivas comunitarias para regular las normas comunes del mercado energético del sector de la electricidad (Directiva 2009/72/CE) y del gas natural (Directiva 2009/73/CE). Estas directivas comunitarias deben darnos la luz de cómo hacer frente a la pobreza energética. Existe una obligación de servicio público que impone garantizar un servicio energético (eléctrico y gasístico) de calidad, a unos precios razonables y que proteja a los consumidores domésticos y, en particular, a los clientes más vulnerables. Una de las medidas que recoge es la prohibición de interrumpir el suministro en periodos críticos, lo que en la práctica implica la imposibilidad de un corte del suministro en épocas de mayor frío invernal.

Hasta la fecha en el Estado Español estas disposiciones han sido parcialmente transpuestas mediante la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que en su artículo 45 tiene en consideración únicamente algunos aspectos relativos a los consumidores vulnerables como es el bono social.

Por ello, resulta necesario un análisis integral de la pobreza energética, para paliar y prevenir sus efectos. Dicho análisis debe integrar las actuales políticas de protección de los consumidores (bono social), políticas sociales (renta de garantía de ingresos y las ayudas de emergencia social) y de vivienda (eficiencia y ahorro energético de las viviendas).

Pese a esas medidas ya existentes, debemos reconocer la imposibilidad real de paliar todos los efectos de la pobreza energética. Los motivos pueden ser diversos. El incremento de la factura eléctrica en los últimos años para el consumidor eléctrico es una realidad innegable. La actual situación del sistema energético, la falta de impulso del autoconsumo o de las energías renovables de uso doméstico han generado una pérdida de oportunidad en esta materia. Asimismo, la crisis ha supuesto un gran inconveniente para abordar las mejoras en las condiciones de eficiencia energética que la normativa urbanística y de vivienda han venido incorporando. Por otro lado, las políticas sociales han mejorado la situación, pero no han evitado las dificultades de algunos colectivos para hacer frente a unas condiciones adecuadas de bienestar energético.

Ante estas situaciones, diversos colectivos como la Asociación de Ciencias Ambientales o la Plataforma por un nuevo modelo energético -en Euskadi, Gure Energia– celebran la semana europea de la pobreza energética. Estos colectivos exigen una incorporación de este fenómeno energético en la agenda pública para conocer sus efectos sociales, educativos o en la salud de las personas, en especial, en determinados colectivos, como las personas mayores o la infancia. Con el objeto de dar respuesta a esas propuestas, la institución del Ararteko quiere hacerse eco de la necesidad de establecer una estrategia vasca contra la pobreza energética. La pobreza energética es una cuestión de especial relevancia social que debe ser incorporada al debate social que requiere, con carácter más general, el actual modelo energético, para su transición a un modelo más sostenible.

Iñigo Lamarca Iturbe
Ararteko en funciones


nube_pobreza21XXI. mendea bete-betean dela, Euskadin oraindik jende asko dago hilabete hotzetan etxean tenperatura egokia mantendu ezinik. Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak egindako gizarte beharrei buruzko 2014ko inkestak, pobreziaren gainekoak kontuan hartu beharreko bi adierazle islatzen ditu. Batetik, etxean tenperatura egokia mantentzeko arazoak dituzten pertsonak 237.526ra iritsi dira 2014an. Bestetik, etxean zerbitzuen horniduran (ura, argia edo telefonoa barne) etenaldiak izan dituzten biztanleak 38.255 izan dira 2014an. Aipatutako txostenaren arabera, fenomeno hori euskal biztanleen %11k jasaten du, gutxi-asko, eta pobrezia energetikoa deritzo. Etxean energia izateko arazo larriak edo ezintasuna dakartza berekin, baliabiderik ez izateagatik, etxebizitzak baldintza objektibo txarrak izateagatik edo baliabide energetikoen prezioa gehiegizkoa delako.

Euskadin pobrezia energetikoa ezezagun samarra da. Beste leku batzuetan baino baldintza klimatologiko hobeak izateak, diru-sarrerak bermatzeko daukagun sistema finkatuaren dudarik gabeko eragin onuragarriak edo oraintsu arte adierazle hori behar bezala karakterizatu gabe egoteak ondorio hau ekarri du: pobrezia energetikoa pobrezia orokorraren barruan sartzeko joera dago, gizarte-bazterketa jasateko arriskua neurtzeko elementu gisa.

Pobrezia energetikoa errealitate gogorra da, Europan fuel poverty izenaz ezagutzen dena, eta hamarkadak dira Erresuma Batua, Irlanda edo Belgika bezalako herrialdeetako agenda politikoan sartuta dagoela. Kezka horren ondorioz, Europar Batasunak lehenbizikoz arautu du gai hori. Pobrezia energetikoaren kontra borrokatzeko urrats garrantzitsua izan dira, zalantza barik, Europar Batasuneko zuzentarauetan jaso diren xedapenak, elektrizitatearen sektoreko (2009/72/CE zuzentaraua) eta gas naturalaren sektoreko (2009/73/CE zuzentaraua) energia-merkatuko arau komunak erregulatzeko asmoz. Zuzentarau horiek argitu diezagukete pobrezia energetikoari nola aurre egin. Zerbitzu publikoak betebehar jakin bat du: kalitateko zerbitzu energetikoa (argiarena eta gasarena) bermatu behar du, arrazoizko prezioetan, eta etxeko kontsumitzaileak babestu behar ditu, batez ere bezerorik zaurgarrienak. Zuzentarauan jasotako neurrietako bat da debekatuta dagoela egoera larrietan hornidura etetea; horrek esan nahi du ezin dela hornidura eten neguko hotzik handieneko aldietan.

Espainiako estatuan xedapen horiek orain arte neurri batean ostendu dira, Sektore Elektrikoari buruzko abenduaren 26ko 24/2013 Legearen bitartez. Lege horrek, 45. artikuluan, kontsumitzaile zaurgarrien gaineko alderdi jakin batzuk soilik hartzen ditu kontuan, adibidez, gizarte-bonua.

Horregatik, pobrezia energetikoaren osoko analisia egin behar da, horren ondorioak arindu eta prebenitzeko. Analisi horretan, kontuan hartu beharko dira kontsumitzaileak babesteko egungo politikak (gizarte-bonua), gizarte-politikak (diru-sarrerak bermatzeko errenta eta gizarte larrialdietako laguntzak) eta etxebizitza arlokoak (etxeetako energia eraginkortasuna eta aurreztea).

Neurri horiek egon badauden arren, onartu behar dugu egiaz ezinezkoa dela pobrezia energetikoaren ondorio guztiak arintzea. Era askotako arrazoiengatik. Ezin ukatuzkoa da elektrizitate kontsumitzailearentzat faktura elektrikoak gora egin duela azken urteotan. Sistema energetikoaren oraingo egoerak, baita autokontsumoa edo etxean erabiltzekoak diren energia berriztagarriak ez bultzatzeak ere, aukera bat galarazi dute arlo horretan. Halaber, krisia eragozpen handia izan da hirigintza eta etxebizitza arloetako araudiek pixkanaka gehitu dituzten eragingarritasun energetikoko baldintzak hobetzeari ekiteko. Bestalde, gizarte-politikek egoera hobetu dute, baina ez dituzte saihestu talde batzuek ongizate energetikoko baldintza egokiak lortzeko dituzten arazoak.

Egoera horien aurrean, hainbat taldek, esaterako, Ingurumen Zientzien Elkarteak edo Eredu energetiko berri baten aldeko plataformak -Euskadin, Gure Energia- pobrezia energetikoaren Europako astea ospatzen dute. Talde horiek eskatzen dute agenda publikoan sar dadila energia-fenomeno hori, gizartean, hezkuntzan edo pertsonen osasunean zer ondorio dituen jakiteko, batik bat talde jakin batzuetan (adinekoak edo haurrak, kasu). Proposamen horiei erantzuteko, Ararteko erakundeak jakinarazi nahi du euskal estrategia bat ezarri beharra dagoela pobrezia energetikoaren kontra. Pobrezia energetikoaren gaiak garrantzi berezia du gizartean eta gizarte-eztabaidan sartu behar da. Oraingo eredu energetikoak, oro har, gizarte-eztabaida horren beharra dauka, eredu iraunkorrago batera iragan nahi badu.

Iñigo Lamarca Iturbe
Jarduneko arartekoa

El control ambiental de la actividad industrial que desarrolla Petronor en Bizkaia

petronorEl funcionamiento de la planta de refino de petróleo de Petronor S.A. ha continuado originando numerosas quejas ante el Ararteko a lo largo del año 2013 y 2014.

Las asociaciones y personas reclamantes acuden ante el Ararteko por considerar que las administraciones públicas vascas no han tomado todas las medidas posibles para garantizar de forma eficaz un reconocimiento adecuado de esos derechos medioambientales. En esos términos el objeto de la reclamación es lograr un adecuado control y vigilancia del funcionamiento de esta actividad industrial tanto en su actividad ordinaria, cumpliendo las obligaciones ambientales recogidas en las autorizaciones existentes, como durante los incidentes y episodios de contaminación de distinta intensidad que han venido acaeciendo en el entorno de esta planta de refinado de petróleo durante los dos últimos años.

Por otro parte, también cuestionan el retraso en la puesta a su disposición de la información obrante en las administraciones vascas sobre cuestiones relacionadas con el impacto para la salud y para el medio ambiente de esta actividad industrial y la falta de mecanismos para participar de forma más directa en esos procesos de control ambiental.

Tras analizar las reclamaciones presentadas y valorar la información que nos ha remitido el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial le hemos dirigido una Resolución de 10 de diciembre de 2014 de en la que exponemos varias cuestiones.

Sistema de inspección medioambiental. Una de las conclusiones plantea la mejora del sistema de inspección medioambiental y su adecuación a la normativa de emisiones industriales.

Para ello la Administración ambiental debe dotarse de los medios técnicos y humanos para dar respuesta de forma adecuada a esas labores de control ambiental ante las denuncias por infracción de las medidas correctoras de ruido, olores y contaminación atmosférica.

En el caso de denuncias por exceso de ruido debe realizar mediciones in situ para comprobar el cumplimiento de las medidas impuestas en la AAI de Petronor.

En el caso de denuncia ambiental grave la administración –tras la inspección y tras recabar la información pertinente– debe dictar una resolución administrativa en la que concluya si se han cumplido las condiciones de la autorización ambiental integrada por la instalación, si se requiere tomar alguna medida correctora adicional para minimizar las afecciones.

En el caso de que existan indicios de incumplimiento de las condiciones recogidas en la AAI –como sería el caso de no comunicar inmediatamente las incidencias o anomalías– el órgano ambiental deberá incoar el correspondiente expediente sancionador para determinar, conforme el procedimiento previsto, cualquier eventual responsabilidad sancionadora por infracción de la normativa medioambiental.

En todo caso, el ejercicio de la acción pública en el medio ambiente implica la obligación de comunicar a las partes interesadas los trámites seguidos al respecto de las denuncias.

Las asociaciones denunciantes o interesadas deben disponer de información sobre los trámites correspondientes y en especial, sobre el documento de verificación anual de las condiciones de funcionamiento de la actividad de Petronor elaborado por la administración ambiental.

Episodios de olores y de exposiciones a COVs. Otra cuestión hace referencia al tratamiento a los episodios de exposición aguda de compuestos orgánicos volátiles –como es el caso de Benceno, Tolueno- y a los episodios de fuertes olores.

El Ararteko insiste en la oportunidad de que la administración ambiental vasca promueva medidas normativas pertinentes para evitar y, en su caso, reducir las exposiciones agudas de COV mediante nuevos objetivos de calidad del aire o la inclusión de requisitos técnicos o valores límite para las actividades de refino de petróleo.

La persistencia del problema de olores implicaría en nuestra opinión la necesidad de revisar y, en su caso, actualizar o concretar las exigencias del plan de acción contra los olores que recoge la AAI. Ese plan debería incorporar un protocolo para llevar a cabo la vigilancia de olor y un protocolo de respuesta a los episodios de olores identificados en el que deberían participar de forma activa la población del entorno de la refinería. Es necesario incorporar un calendario de ejecución de todas las acciones que deben tomarse dentro de este programa y un programa de revisión para la actualización periódica del plan.

El acceso a la información ambiental. El acceso a la información medioambiental debe hacerse de forma rápida y preferente. Por ello las administraciones públicas deben poner los medios necesarios para prestar el servicio de información ambiental dentro de esos términos perentorios para dar una respuesta.

La creación de una mesa de dialogo a instancia del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial. Debemos valorar de forma positiva los mecanismos de participación que han surgido a instancia del Ayuntamiento de Muskiz y de la empresa Petronor que han servido para intercambiar información.

En todo caso el Ararteko quiere insistir en la importancia de que se constituya una mesa de seguimiento del control medioambiental de la actividad de Petronor promovida por la administración medioambiental, en este caso el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial, con representantes de la entidad industrial y representantes de las asociaciones vecinales o ecologistas, en especial de aquellas surgidas o ubicadas en el entorno. La constitución de una mesa de dialogo en la que participan las partes interesadas es un instrumento de difusión de la información ambiental y un cauce para la presentación de propuestas, denuncias u otras reivindicaciones para implantar y hacer cumplir la legislación ambiental.

****


petronorPetronor S.A.-ren petrolioa fintzeko lantegiaren funtzionamendua dela eta –Muskiz eta Abanto-Zierbena udalerrietan kokatua–, kexa ugari aurkezten zaizkio Arartekoari oraindik ere.

Ebazpen honetan, auzokideen eta hainbat ekologista elkarteren erreklamazioak aztertuko ditugu. Izan ere, 2013an eta 2014an Petronor SAren industri jardueraren funtzionamenduan izandako hainbat gertaera edo gertaera salatu izan dituzte. Gertaera horien ondorioz, substantzia kutsagarriak isuri dira atmosferara eta, erreklamaziogileek jakinarazi digutenez, gogaikarriak izan dira alboko etxebizitzetan eragindako usainagatik; zenbait kasutan, pertsonen osasunerako kaltegarriak izan dira.

– Ingurumena ikuskatzeko sistema eta salaketa larrien izapidetzea.

Horretarako, baliabide teknikoak eta giza baliabideak eduki behar ditu ingurumeneko administrazioak ingurumena kontrolatzeko lan horri modu egokian erantzuteko, zarataren, usainen eta atmosferaren kutsaduraren gaineko zuzenketa neurriak hautsi izanagatiko salaketen aurrean.

Zarata handiegiagatiko salaketak daudenean, in situ egin behar dira neurketak Petronorren IBBn ezarritako neurriak betetzen direla egiaztatzeko.

Ingurumenaren gaineko salaketa larria badago –ikuskapena eginda eta informazio garrantzitsua bildu ondoren– administrazio ebazpena eman behar du, non instalazioaren ingurumen baimen bateratuaren baldintzak bete diren eta eragina gutxitzeko zuzenketa neurri osagarriren bat hartu behar den erabakiko baita azkenean.

Baldin eta IBBn bildutako baldintzak bete ez izanaren gaineko zantzurik balego
–gertaerak edo anomaliak berehala ez jakinaraztea, adibidez–, zigor-espedientea hasi behar du ingurumeneko organoak, ingurumenari buruzko araudia hautsi izanagatiko zigor erantzukizunik dagoen erabakitzeko, betiere ezarritako prozedurarekin bat etorriz.

Nolanahi ere, ingurumenaren gaineko ekintza publikoa erabiltzeak berekin dakar salaketen inguruan jarraituriko izapideak alde interesatuei nahitaez jakinarazi beharra.

Elkarte salatzaileek edo interesatuek izapideei buruzko informazioa eduki behar dute, eta batez ere ingurumeneko administrazioak Petronorren jardueraren funtzionamenduaren baldintzen gainean eginiko urteko egiaztapenaren dokumentuari buruzkoa.

– KOLen eta usain gogaikarrien esposizio akutuen daudeneko trataera.

Arartekoak berriz dio egokia dela ingurumeneko euskal administrazioak arau-neurri egokiak sustatzea KOLen esposizio akutuak ekiditeko eta, hala denean, gutxitzeko. Hartara, airearen kalitatearen gaineko helburu berriak ezarriko dira edo petrolioa fintzeko jardueretarako gehieneko mugak edo eskakizun teknikoak xedatuko dira.

Usainengatiko arazoek irauten dutenez gero, gure ustez IBBk dakartzan usainen kontrako ekintza planaren eskakizunak berrikusi behar dira eta, hala denean eguneratu. Usaina zaintzeko protokoloa eta hautemandako usainei erantzuna emateko protokoloa bildu beharko lituzke planak, non partaidetza handia izan beharko luketen findegiaren inguruko herritarrek. Programaren barruan erabaki beharreko neurri guztiak burutzeko egutegi bat eta planaren aldizkakotasuna eguneratzeko aurreikuspen programa ezarri behar dira.

– Ingurumenari buruzko informazioa eskuratzea.

Bizkor eta lehentasunez eskuratu behar da ingurumenari buruzko informazioa. Horregatik, beharrezko baliabideak eduki behar dituzte herri administrazioek ingurumenari buruzko zerbitzuak emateko, erantzuteko lehentasunezko ezarpen horren barruan.

Informazio-eskaerei erantzuna emateko epeak hobetzeko edo laburtzeko herri administrazio honek egin dituen ahaleginak nabarmendu behar ditugu.

Ulertzekoa da beharrezko giza baliabiderik ez izateak edo eskabideak denboran metatzeak galaraz lezakeela, une jakin batzuetan, erantzuna hilabetearen barruan emateko epea betetzea. Horrek ez du eragozpen izan behar, ordea, administrazioak eskatzaileari eskaeraren agiria jaso izanaren gaineko betebeharra ez betetzeko.

Halaber, aipaturiko legezko betebehar horiei kalterik egin gabe, komenigarria da aipatzea formulak bilatu behar direla informazioa bitarteko elektronikoen bidez arinago igortzeko edo parte hartzeko bestelako mekanismo batzuk erabiltzeko.

Elkarrizketarako mahaia sortzea, Ingurumen eta Lurralde Plangintza Sailak eskaturik.

Positibotzat jo behar ditugu Muskizko Udalak eta Petronor enpresak eskatuta sortu diren partaidetzarako mekanismoak; izan ere, informazioa elkarri emateko balio izan dute.

Nolanahi ere, Arartekoak berriz dio garrantzizkoa dela administrazio organo eskudunekin batera (kasu honetan, Ingurumen eta Lurralde Politika Saila), industri erakundearen ordezkari batek eta auzokideen edo ekologisten ordezkari batek osatzea ingurumena jarraitzeko mahaia, bereziki lantegiaren inguruan sortutako edo kokatutako elkarteak edo pertsonak badira. Alde interesatuek parte hartzeko elkarrizketa mahaia eratzea lagungarria da ingurumenari buruzko informazioa ezagutarazteko eta proposamenak, salaketak edo bestelako aldarrikapenak aurkezteko.

El centro de documentación ambiental Bizizaleak celebra el 25 aniversario

burua_ekologistak_martxan2

 

El centro de documentación ambiental Bizizaleak celebra el 25 aniversario

En funcionamiento desde 1989, el Centro es un proyecto de Ekologistak Martxan Bizkaia, preocupado por el archivo, documentación y difusión de las ideas y de las actividades del Movimiento Ecologista. Desde sus orígenes el Centro de documentación cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Bilbao, que cede el espacio y que a través de la subdirección de Medio Ambiente del área de Obras y Servicios apoya y subvenciona anualmente el trabajo diario.
Este año Bizizaleak cumple 25 años y queremos celebrarlo un varias actividades dirigidas a todos los públicos y por primera vez incluimos al público infantil.
• Qué: Rueda de prensa ,aniversario del centro documentación medioambiental Bizizaleak.
• Cuando: Mañana jueves 18 de diciembre
• Cuando: 11:30 de la mañana.
• Dónde: Palacio John (edificio la Bolsa) c/pelota 10, 2º piso.

Bizizaleak Dokumentazio Zentrua

Mas información: Nerea González 687347769

 

cabecera_bizizaleak

El desmantelamiento de las naves industriales de La Babcock

Medidas urbanísticas, medioambientales y culturales para la intervención urgente y coordinada que evite el desmantelamiento de edificios industriales

Naves-Babcock-AVPIOP

Varias asociaciones nos han trasladado la situación de riesgo del edificio industrial de la empresa Babcock Power S.A. (La Babcock) ubicada en el polígono industrial entre Sestao y Trapagarán.

En las últimas semanas diversos grupos de personas han entrado de forma ilegal en sus instalaciones en desuso y están llevando a cabo labores de desmontaje incontrolado.

En los últimos días se han sucedido diversos incidentes como la quema de parte de las instalaciones que han deteriorado su estructura, un accidente grave a una persona que participaba en el desmontaje o el desprendimiento de la cubierta del edificio de fibrocemento.

El Ararteko ha analizada las actuaciones previstas por los Ayuntamientos del Valle de Trápaga y de Sestao así como la intervención de otras instituciones, como es el caso del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco.La intervención administrativa para el control de las obligaciones urbanísticas y medioambientales ha sido adecuada.

Las actuaciones municipales recogidas en los informes de los Ayuntamientos de Sestao y del Valle de Trápaga-Trapagaran resultan conformes con el marco previsto en la legislación urbanística. Por su parte la administración medioambiental también ha intervenido hasta la fecha para responder a la situación de depósito incontrolado de residuos potencialmente peligrosos.

El caso de la demolición descontrolada de las naves industriales de Babcock Power SA requiere continuar la intervención urbanística, medioambiental y de protección del patrimonio industrial de forma urgente y coordinada. El Ararteko manifiesta  la necesidad de continuar con la actuación municipal de manera urgente y coordinada entre las administraciones competentes en disciplina urbanística.

La situación excepcional de las naves industriales de la Babcock requiere una apremiante intervención municipal del ejercicio de las potestades recogidas en el mencionado artículo 202 LSU. Esas medidas perentorias deben garantizar el desalojo inmediato y prevenir, de forma efectiva, el acceso incontrolado y con ello garantizar la seguridad e integridad personal y evitar que se continúe empeorando la seguridad de la instalación.

Ante el incumplimiento de esa orden de ejecución deberá acordarse la ejecución subsidiaria por la administración competente sin perjuicio de repercutir el coste económico sobre la propiedad.

 – Por otro lado, las decisiones municipales sobre la situación de ruina del edificio deben tener en cuenta y preservar el régimen de protección cultural de las naves industriales que –a instancia de la administración cultural– deben incorporar los catálogos municipales.

 – Respecto a la situación de posible daño medioambiental en las naves por el desmontaje descontrolado, la intervención de la administración medioambiental –para prevenir el posible daño ambiental y la correcta aplicación de la legislación de residuos– debe coordinarse de forma adecuada con la actuación urbanística para garantizar el cumplimiento de ambos intereses públicos.

 – En definitiva, se hace preciso que exista una coordinación y una cooperación estrechas entre las diferentes administraciones concernidas. Con objeto de evitar el desmontaje descontrolado de ruinas industriales, se propone que se estudie la conveniencia de crear una mesa administrativa o una comisión ad hoc en la que ambos ayuntamientos y la administración ambiental coordinen las medidas administrativas con el fin de evitar el deterioro de la edificación y de evitar asimismo que aumente el riesgo que supone el desmontaje descontrolado de las naves industriales.

babcock (Miguel Angel Nuño AVPIOP)Sestaoko zenbait gizarte elkartek hedabideetan agertutako informazioa helarazi digute, Babcock Power SA enpresaren industria eraikinak duen arrisku egoerari buruzkoa, hain zuzen. Sestao eta Trapagaran industrialdean dagoen Babcock-a.

Azken asteotan zenbait pertsona talde erabili gabe dauden bertako instalazioetan legez kontra sartu, eta kontrolik gabeko desmuntatze lanak egiten ari dira.

 Azken egunotan zenbait gorabehera izan da, esate baterako: egitura hondatu duten instalazioen zati bat erre dute; desmuntatze lanetan ari zen pertsona batek istripu larria izan zuen edo fibrozementuaren eraikineko estalkia askatu da.

 Jasotako berrietan ezagutu ahal izan dugu, Trapagaran eta Sestaoko Udalek zer jarduera egitea aurreikusten duten, bai eta beste erakunde batzuen esku hartzea ere, Ingurumen eta Lurralde Politika Sailarena, adibidez.

Hirigintza eta ingurumeneko betebeharrak kontrolatzeko administrazioak egindako esku hartzea egokia izan da.

Sestao eta Trapagarango Udalen txostenetan jasotako udal jarduerak hirigintzako legerian ezarritako esparruarekin bat datoz. Aldiz, ingurumeneko administrazioak orain arte ere esku hartu du arriskutsuak izan daitezkeen hondakinak kontrolik gabe uzteko egoerari erantzuteko garaian.

 Babcock Power SAren industriako nabeak kontrolik gabe eraisteak eskatzen du, hirigintza, ingurumen eta industria ondarea babesteko esku hartzearekin  premiaz eta era koordinatuan jarraitzea. Arartekoak adierazi du, hirigintza gaietako administrazio eskudunen artean udal jarduerekin premiaz eta era koordinatuan jarraitzeko beharra dagoela.

 Babcock-eko industria nabeen egoera bereziak HHLren aipatutako 202 artikuluan jasotako ahalmenak egikaritzeko udalaren esku hartze bizkorra eskatzen du. Premiazko neurri horiek berehala hustuko dela bermatuko dute eta honako hau prebenitu beharko dute modu eraginkorrean: instalazioetarako kontrolik gabeko sarrera; hala, haien segurtasuna bermatuko da, eta instalazioaren segurtasuna ez okerragotzea.

Bestalde, eraikinaren aurri egoerari buruzko udalaren erabakiek udal-katalogoek jaso beharreko industriako nabeen kultura babesaren araubidea kontuan hartu eta zaindu behar dituzte, kultura administrazioak hala eskatuta.

Kontrolik gabe desmuntatzeak nabeetan ingurumen-kalteak sor ditzakeela eta, ingurumen arloko administrazioaren esku-hartzea –izan daitekeen ingurumen kaltea prebenitzeko eta hondakinen legeria zuzen aplikatzeko– hirigintzako jarduerarekin egoki koordinatu behar da, bien interes publikoak beteko direla bermatzeko .

Eragindako administrazioen artean koordinazio eta lankidetza estuak behar dira, industri aurriak kontrolik gabe desmunta ez daitezen. Horretarako, administrazio-mahai bat edo ad hoc batzorde bat eratzea egokia den azter dadin proposatzen da, eta bertan bi udalek nahiz ingurumeneko administrazioak administrazio-neurriak koordinatzea, eraikuntza honda ez dadin eta industria nabeak kontrolik gabe desmuntatzeak dakarren arriskua handitu ez dadin.