Propuesta de mejora en la información en la web sobre la calidad del aire en el País Vasco

cabinaEl Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial mejorará la información que ofrece en web sobre los datos de la red de vigilancia y control de la calidad del aire en el país vasco

El Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial acepta así la sugerencia realizada por el Ararteko, en la que a raiz de una propuesta ciudadana, planteabamos una serie de propuestas para mejorar la información medioambiental.

En concreto, señalábamos que el Departamento debía incorporar en la pagina web información suficiente sobre los procesos de validación de los datos (automático y manual) y sobre el momento concreto desde el cual los datos de evaluación están debidamente verificados y validados.

Asimismo, esta página debería incorporar información precisa sobre los episodios puntuales en los que puedan originarse problemas de funcionamiento y calibración de los equipos de medición que, en algunas circunstancias, pueden llevar a invalidar los datos obtenidos.

En su respuesta, el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial nos ha comunicado una serie de cambios realizado en la información medioambiental ofrecida en la web.

En el apartado de funcionamiento de la red de control de calidad del aire se viene señalando que: “Una vez que se reciben se realiza una validación automática con el software de explotación de datos que tiene la Red y se publican en esta página web. Posteriormente estos datos son verificados manualmente por un técnico cualificado”.

En todo caso, puntualiza que “a la vista de su sugerencia, se ha modificado el contenido de este aviso para clarificar el momento concreto de verificación y validación final, y así mejorar la información medioambiental de los datos obtenidos en la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire.”

Debemos dejar constancia de la reducción del tiempo (a menos de 10 días) que transcurre actualmente para la publicación de los datos en la web tras la validación manual.

En relación con los episodios puntuales de los equipos de medición el Departamento menciona que se va a ampliar la información: “Ante la sugerencia que realiza esa institución, de aquí en adelante al tener conocimiento de algún tipo de avería en los equipos se publicará siempre dicho aviso para mejorar la información transmitida a la población sobre el funcionamiento de la Red de Calidad del Aire.”

Entendemos que con esa contestación se da una respuesta positiva a la sugerencia formulada por el Ararteko y que recogía la propuesta de un ciudadano sobre la mejora de la información de los datos de las cabinas de medición.


Euskal Herriko airearen kalitatea zaindu eta kontrolatzeko sareari buruz bere webean ematen duen informazioa hobetuko du ingurumen eta lurralde politika sailak

Horrela, sail horrek Arartekoaren iradokizuna onartu du, non ingurumen arloko informazioa hobetzeko hainbat proposamen egin baitzizkion.
Zehazki, adierazi genion sail horrek bere web orrian informazio nahikoa eman behar zuela datuak balioztatzeko prozesuez (automatikoa eta eskuzkoa) eta ebaluazio-datuak behar bezala egiaztatu eta balioztatuta dauden uneari buruz.
Era berean, orrialde horretan informazio zehatza eman beharko litzateke neurketa ekipamenduak funtzionatzean eta kalibratzean sor daitezkeen arazoen gaineko gertakari zehatzez, izan ere, hainbat egoeratan, lortutako datuak baliogabetzea eragin dezakete.
Bere erantzunean, Ingurumen eta Lurralde Politika Sailak jakinarazi digu zenbait aldaketa egin dituela webean ematen duen ingurumen arloko informazioan.
Airearen kalitatea kontrolatzeko sarearen funtzionamendua azaltzen duen atalean hauxe adierazten da: «Datuak jaso bezain laster baliozkotze automatikoa egiten da Sareak duen datuak ustiatzeko softwarearekin, eta webgune honetan argitaratzen dira. Ondoren, teknikari aditu batek eskuz egiaztatzen ditu datu guztiak.»
Nolanahi ere, honako hau zehaztu du: «Zure iradokizuna ikusita, aipatutako jakinarazpena moldatu egin da, azken egiaztapen eta balioztatze une zehatza zein den modu argiagoan adierazteko eta Airearen Kalitatea Zaintzeko eta Kontrolatzeko Sareak jasotako datuen bidez ingurumen informazioa hobetzeko.»
Idatziz jasota utzi behar dugu laburtu egin dela (gutxienez 10 egun) eskuzko balioztatzea egin ondoren, datuak argitaratu arte igarotzen den denbora.
Neurketa ekipamenduek izaten dituzten unean uneko arazoei dagokienez, sail horrek informazioa zabalduko omen du: «Nolanahi, egindako iradokizuna aintzat hartuta, hemendik aurrera matxura baten berri izatean, beti argitaratuko da aipatutako jakinarazpena, Airearen Kalitate Sareak biztanleriari helarazten dion informazioa hobetze aldera.»
Gure ustez, erantzun horren bitartez onartu egin da Arartekoak egindako iradokizuna. Iradokizun horretan bildu zen herritar batek neurketa-kabinetako datuen gaineko informazioa hobetzeko asmoz egin zuen proposamena.

Sugerencia en la Información publicada en la web sobre la validación de los datos de la red de calidad del aire de Euskadi

cabina
Iturria: Eusko Jaurlaritza. Ingurumena

El Ararteko ha propuesto en una reciente sugerencia al Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco que mejore algún aspecto de la información publicada en la web sobre la validación de los datos de la red de calidad del aire de Euskadi.

Una persona acudió al Ararteko para exponer el proceso de validación de los datos de calidad del aire que dispone la red de vigilancia y control del País Vasco. En concreto, planteaba que es frecuente el retraso de más de un mes en la validación de datos que aparecen reflejados en la página web del  Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco.

 Solicitamos información al Departamento y, en su respuesta, expone que la actual red de vigilancia y control de la calidad del aire ha puesto en marcha y ejecutado un plan de mejora y optimización de la red. Entre otras actuaciones, ha modificado el sistema de validación de los datos obtenidos por las cabinas de medición, pasando de una validación manual, que se realizaba cada día o cada varios días, a una validación automática instantánea.

 En consecuencia, los datos registrados en la red son validados de forma automática, siguiendo los procedimientos y los objetivos de calidad establecidos en el Real Decreto 102/2011, relativo a la mejora de la calidad del aire. Los datos obtenidos y validados son publicados cada hora en la web del departamento y en el portal Open Data Euskadi.

 El retraso en el proceso de validación de los datos se refiere a un segundo proceso de verificación manual al que son sometidos los datos. Este segundo proceso de verificación manual es un procedimiento interno para controlar  el correcto funcionamiento de los equipos de medición. Sin embargo, según explica el Departamento, ese segundo proceso no afecta a la validez de los datos obtenidos con la validación automática.

 Tras valorar esa información el Ararteko ha dirigido al Departamento una sugerencia para que continúe con la labor que ya realiza de divulgar la información sobre el estado de la calidad del aire en la CAPV.

En casos como éste, consideramos importante hacer un esfuerzo para aclarar y asistir técnicamente a los usuarios de estas páginas webs en el ejercicio de sus derechos medioambientales. Además, el Departamento debería incorporar en la página web información suficiente sobre los procesos de validación de los datos (automático y manual) y sobre el momento concreto desde el cual los datos de evaluación están debidamente verificados y validados.

 Asimismo, esta página debería incorporar información suficiente sobre los episodios puntuales en los que puedan originarse problemas de funcionamiento y calibración de los equipos de medición que, en algunas circunstancias, pueden llevar a invalidar los datos obtenidos.

 En los últimos días hemos podido comprobar el retraso en la validación manual de los datos se ha reducido a menos de una semana.


cabinaArartekoak eusko jaurlaritzaren ingurumen eta lurralde politika sailari proposatu dio euskadiko airearen kalitatearen sareko datuak balioztatzeari buruz webean argitaratutako informazioaren alderdiren bat hobetu dezala.

Pertsona batek Arartekora jo zuen, Euskal Herriko airearen kalitatea zaindu eta kontrolatzeko sareak dauzkan datuak balioztatzeko prozesuaren berri emateko. Zehazki, adierazi zigun ohikoa dela hilabete baino gehiago atzeratzea Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen eta Lurralde Politika Sailaren web orrian agertzen diren datuen balioztapena.

Sail horri informazioa eskatu genion. Erantzunean azaldu digunez, airearen kalitatea zaindu eta kontrolatzeko oraingo sareak berori hobetu eta optimizatzeko plan bat abiarazi eta gauzatu du. Beste jarduera batzuen artean, neurketa-kabinetan lortutako datuak balioztatzeko sistema aldatu du; horrela, egunero edo egun batzuetan behin eskuz egiten zen balioztatzearen ordez, berehalako balioztatze automatikoa ezarri du.

Beraz, sarean erregistratutako datuak automatikoki balioztatzen dira, airearen kalitatea hobetzeari buruzko 102/2011 Errege Dekretuan ezarritako prozedurak eta kalitateko helburuak betez. Lortu eta balioztaturiko datuak orduero ezagutarazten dira sail horren webean eta Open Data Euskadi atarian.

Datuak balioztatzeko prozesuan izandako atzerapen hori datuen bigarren egiaztatze-prozesuari dagokio. Bigarren egiaztatze-prozesu hori eskuz egiten da eta barne-prozedura bat da, neurketa-tresnak zuzen dabiltzala ikuskatzeko asmoz. Hala ere, sail horrek azaldu duenez, bigarren prozesu horrek ez du eraginik balioztatze automatikoaren bidez lortutako datuen balioztapenean.

Informazio hori aztertu ondoren, Arartekoak iradokizun bat igorri dio sail horri, orain egiten ari den lan horretan jarrai dezan, hau da, EAEko airearen kalitatearen egoerari buruzko informazioa hedatzen.

Horrelako kasuetan, garrantzitsua iruditzen zaigu web orri horien erabiltzaileek beren ingurumen-eskubideak baliatzen dituztenean, zalantzak argitzeko eta laguntza teknikoa emateko ahalegina egin dadin. Gainera, sail horrek bere web orrian informazio nahikoa sartu beharko luke datuak balioztatzeko prozesuez (automatikoa nahiz eskuzkoa) eta ebaluazio-datuak zein une zehatzetik aurrera dauden behar bezala egiaztatuta eta balioztatuta adierazi beharko luke.

Orobat, orri horretan behar bezala azaldu beharko litzateke neurketa-tresnetan zer egoera zehatzetan sor daitezkeen funtzionamendu- eta kalibratze-arazoak, izan ere, arazo horiek, egoera batzuetan, lortutako datuak baliogabetzea eragin dezakete.

Azken egunotan egiaztatu dugu datuak eskuz balioztatzean izandako atzerapena astebete baino gutxiagora murriztu dela.

El control ambiental de la actividad industrial que desarrolla Petronor en Bizkaia

petronorEl funcionamiento de la planta de refino de petróleo de Petronor S.A. ha continuado originando numerosas quejas ante el Ararteko a lo largo del año 2013 y 2014.

Las asociaciones y personas reclamantes acuden ante el Ararteko por considerar que las administraciones públicas vascas no han tomado todas las medidas posibles para garantizar de forma eficaz un reconocimiento adecuado de esos derechos medioambientales. En esos términos el objeto de la reclamación es lograr un adecuado control y vigilancia del funcionamiento de esta actividad industrial tanto en su actividad ordinaria, cumpliendo las obligaciones ambientales recogidas en las autorizaciones existentes, como durante los incidentes y episodios de contaminación de distinta intensidad que han venido acaeciendo en el entorno de esta planta de refinado de petróleo durante los dos últimos años.

Por otro parte, también cuestionan el retraso en la puesta a su disposición de la información obrante en las administraciones vascas sobre cuestiones relacionadas con el impacto para la salud y para el medio ambiente de esta actividad industrial y la falta de mecanismos para participar de forma más directa en esos procesos de control ambiental.

Tras analizar las reclamaciones presentadas y valorar la información que nos ha remitido el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial le hemos dirigido una Resolución de 10 de diciembre de 2014 de en la que exponemos varias cuestiones.

Sistema de inspección medioambiental. Una de las conclusiones plantea la mejora del sistema de inspección medioambiental y su adecuación a la normativa de emisiones industriales.

Para ello la Administración ambiental debe dotarse de los medios técnicos y humanos para dar respuesta de forma adecuada a esas labores de control ambiental ante las denuncias por infracción de las medidas correctoras de ruido, olores y contaminación atmosférica.

En el caso de denuncias por exceso de ruido debe realizar mediciones in situ para comprobar el cumplimiento de las medidas impuestas en la AAI de Petronor.

En el caso de denuncia ambiental grave la administración –tras la inspección y tras recabar la información pertinente– debe dictar una resolución administrativa en la que concluya si se han cumplido las condiciones de la autorización ambiental integrada por la instalación, si se requiere tomar alguna medida correctora adicional para minimizar las afecciones.

En el caso de que existan indicios de incumplimiento de las condiciones recogidas en la AAI –como sería el caso de no comunicar inmediatamente las incidencias o anomalías– el órgano ambiental deberá incoar el correspondiente expediente sancionador para determinar, conforme el procedimiento previsto, cualquier eventual responsabilidad sancionadora por infracción de la normativa medioambiental.

En todo caso, el ejercicio de la acción pública en el medio ambiente implica la obligación de comunicar a las partes interesadas los trámites seguidos al respecto de las denuncias.

Las asociaciones denunciantes o interesadas deben disponer de información sobre los trámites correspondientes y en especial, sobre el documento de verificación anual de las condiciones de funcionamiento de la actividad de Petronor elaborado por la administración ambiental.

Episodios de olores y de exposiciones a COVs. Otra cuestión hace referencia al tratamiento a los episodios de exposición aguda de compuestos orgánicos volátiles –como es el caso de Benceno, Tolueno- y a los episodios de fuertes olores.

El Ararteko insiste en la oportunidad de que la administración ambiental vasca promueva medidas normativas pertinentes para evitar y, en su caso, reducir las exposiciones agudas de COV mediante nuevos objetivos de calidad del aire o la inclusión de requisitos técnicos o valores límite para las actividades de refino de petróleo.

La persistencia del problema de olores implicaría en nuestra opinión la necesidad de revisar y, en su caso, actualizar o concretar las exigencias del plan de acción contra los olores que recoge la AAI. Ese plan debería incorporar un protocolo para llevar a cabo la vigilancia de olor y un protocolo de respuesta a los episodios de olores identificados en el que deberían participar de forma activa la población del entorno de la refinería. Es necesario incorporar un calendario de ejecución de todas las acciones que deben tomarse dentro de este programa y un programa de revisión para la actualización periódica del plan.

El acceso a la información ambiental. El acceso a la información medioambiental debe hacerse de forma rápida y preferente. Por ello las administraciones públicas deben poner los medios necesarios para prestar el servicio de información ambiental dentro de esos términos perentorios para dar una respuesta.

La creación de una mesa de dialogo a instancia del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial. Debemos valorar de forma positiva los mecanismos de participación que han surgido a instancia del Ayuntamiento de Muskiz y de la empresa Petronor que han servido para intercambiar información.

En todo caso el Ararteko quiere insistir en la importancia de que se constituya una mesa de seguimiento del control medioambiental de la actividad de Petronor promovida por la administración medioambiental, en este caso el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial, con representantes de la entidad industrial y representantes de las asociaciones vecinales o ecologistas, en especial de aquellas surgidas o ubicadas en el entorno. La constitución de una mesa de dialogo en la que participan las partes interesadas es un instrumento de difusión de la información ambiental y un cauce para la presentación de propuestas, denuncias u otras reivindicaciones para implantar y hacer cumplir la legislación ambiental.

****


petronorPetronor S.A.-ren petrolioa fintzeko lantegiaren funtzionamendua dela eta –Muskiz eta Abanto-Zierbena udalerrietan kokatua–, kexa ugari aurkezten zaizkio Arartekoari oraindik ere.

Ebazpen honetan, auzokideen eta hainbat ekologista elkarteren erreklamazioak aztertuko ditugu. Izan ere, 2013an eta 2014an Petronor SAren industri jardueraren funtzionamenduan izandako hainbat gertaera edo gertaera salatu izan dituzte. Gertaera horien ondorioz, substantzia kutsagarriak isuri dira atmosferara eta, erreklamaziogileek jakinarazi digutenez, gogaikarriak izan dira alboko etxebizitzetan eragindako usainagatik; zenbait kasutan, pertsonen osasunerako kaltegarriak izan dira.

– Ingurumena ikuskatzeko sistema eta salaketa larrien izapidetzea.

Horretarako, baliabide teknikoak eta giza baliabideak eduki behar ditu ingurumeneko administrazioak ingurumena kontrolatzeko lan horri modu egokian erantzuteko, zarataren, usainen eta atmosferaren kutsaduraren gaineko zuzenketa neurriak hautsi izanagatiko salaketen aurrean.

Zarata handiegiagatiko salaketak daudenean, in situ egin behar dira neurketak Petronorren IBBn ezarritako neurriak betetzen direla egiaztatzeko.

Ingurumenaren gaineko salaketa larria badago –ikuskapena eginda eta informazio garrantzitsua bildu ondoren– administrazio ebazpena eman behar du, non instalazioaren ingurumen baimen bateratuaren baldintzak bete diren eta eragina gutxitzeko zuzenketa neurri osagarriren bat hartu behar den erabakiko baita azkenean.

Baldin eta IBBn bildutako baldintzak bete ez izanaren gaineko zantzurik balego
–gertaerak edo anomaliak berehala ez jakinaraztea, adibidez–, zigor-espedientea hasi behar du ingurumeneko organoak, ingurumenari buruzko araudia hautsi izanagatiko zigor erantzukizunik dagoen erabakitzeko, betiere ezarritako prozedurarekin bat etorriz.

Nolanahi ere, ingurumenaren gaineko ekintza publikoa erabiltzeak berekin dakar salaketen inguruan jarraituriko izapideak alde interesatuei nahitaez jakinarazi beharra.

Elkarte salatzaileek edo interesatuek izapideei buruzko informazioa eduki behar dute, eta batez ere ingurumeneko administrazioak Petronorren jardueraren funtzionamenduaren baldintzen gainean eginiko urteko egiaztapenaren dokumentuari buruzkoa.

– KOLen eta usain gogaikarrien esposizio akutuen daudeneko trataera.

Arartekoak berriz dio egokia dela ingurumeneko euskal administrazioak arau-neurri egokiak sustatzea KOLen esposizio akutuak ekiditeko eta, hala denean, gutxitzeko. Hartara, airearen kalitatearen gaineko helburu berriak ezarriko dira edo petrolioa fintzeko jardueretarako gehieneko mugak edo eskakizun teknikoak xedatuko dira.

Usainengatiko arazoek irauten dutenez gero, gure ustez IBBk dakartzan usainen kontrako ekintza planaren eskakizunak berrikusi behar dira eta, hala denean eguneratu. Usaina zaintzeko protokoloa eta hautemandako usainei erantzuna emateko protokoloa bildu beharko lituzke planak, non partaidetza handia izan beharko luketen findegiaren inguruko herritarrek. Programaren barruan erabaki beharreko neurri guztiak burutzeko egutegi bat eta planaren aldizkakotasuna eguneratzeko aurreikuspen programa ezarri behar dira.

– Ingurumenari buruzko informazioa eskuratzea.

Bizkor eta lehentasunez eskuratu behar da ingurumenari buruzko informazioa. Horregatik, beharrezko baliabideak eduki behar dituzte herri administrazioek ingurumenari buruzko zerbitzuak emateko, erantzuteko lehentasunezko ezarpen horren barruan.

Informazio-eskaerei erantzuna emateko epeak hobetzeko edo laburtzeko herri administrazio honek egin dituen ahaleginak nabarmendu behar ditugu.

Ulertzekoa da beharrezko giza baliabiderik ez izateak edo eskabideak denboran metatzeak galaraz lezakeela, une jakin batzuetan, erantzuna hilabetearen barruan emateko epea betetzea. Horrek ez du eragozpen izan behar, ordea, administrazioak eskatzaileari eskaeraren agiria jaso izanaren gaineko betebeharra ez betetzeko.

Halaber, aipaturiko legezko betebehar horiei kalterik egin gabe, komenigarria da aipatzea formulak bilatu behar direla informazioa bitarteko elektronikoen bidez arinago igortzeko edo parte hartzeko bestelako mekanismo batzuk erabiltzeko.

Elkarrizketarako mahaia sortzea, Ingurumen eta Lurralde Plangintza Sailak eskaturik.

Positibotzat jo behar ditugu Muskizko Udalak eta Petronor enpresak eskatuta sortu diren partaidetzarako mekanismoak; izan ere, informazioa elkarri emateko balio izan dute.

Nolanahi ere, Arartekoak berriz dio garrantzizkoa dela administrazio organo eskudunekin batera (kasu honetan, Ingurumen eta Lurralde Politika Saila), industri erakundearen ordezkari batek eta auzokideen edo ekologisten ordezkari batek osatzea ingurumena jarraitzeko mahaia, bereziki lantegiaren inguruan sortutako edo kokatutako elkarteak edo pertsonak badira. Alde interesatuek parte hartzeko elkarrizketa mahaia eratzea lagungarria da ingurumenari buruzko informazioa ezagutarazteko eta proposamenak, salaketak edo bestelako aldarrikapenak aurkezteko.

La calidad del aire respecto al benceno, al tolueno y a otros compuestos orgánicos volátiles

tarjeta-enero-2012 078Hemos recibido una consulta sobre la normativa que regula las inmisiones y emisiones de benceno y tolueno respecto a la calidad del aire que nos parece que puede ser de interés mencionar en el blog de medio ambiente.

En primer lugar, conviene distinguir entre la emisión es la salida de sustancias contaminantes a la atmósfera desde cualquier foco, mientras que la inmisión (calidad del aire ambiente) es la concentración de contaminantes a nivel del suelo.

En el caso de los compuestos orgánicos volátiles (COV) actualmente solo aparece regulado un valor de inmisión para el benceno en el RD 102/2011 que regula la calidad del aire. El valor límite de protección de la salud humana, que debe cumplir las cabinas de medición de la calidad del aire, es el de 5 microgramos/m3 (μg/m3), para la media anual Esa concentración anual es lo que se califica como exposición crónica.

Otra pregunta hace referencia a los picos de benceno que pueden detectar y medir las cabinas de medición del aire y las unidades móviles que dispone el Gobierno Vasco. Estos casos también incluyen las exposiciones agudas por concentraciones puntuales provenientes de algún proceso industrial. Hay que mencionar que el Gobierno Vasco ha previsto el control de las incidencias/emergencias ambientales y evaluación de riesgos sanitarios en el caso de exposiciones agudas mediante una unidad móvil. Sobre las exposiciones agudas a COV actualmente no existe ninguna normativa que regule unos valores límites salvo la referida media anual

En todo caso conviene precisar que la Dirección de Salud Pública del Gobierno Vasco ha utilizado en algún incidente como referencia la normativa de la Agencia para sustancias tóxicas y registro de enfermedades de Estados Unidos (ATSDR). Esta Agencia prevé unos niveles para exposiciones agudas de personas a benceno para exposiciones accidentales. La estimación de la exposición diaria al benceno sin que produzca efectos adversos a lo largo de un periodo específico, el Minimal Risk Level (MRL), establece para exposiciones agudas, de 14 días o menos, un valor de 29 μg/m3.

Sobre las emisiones de COV. La fuente principal de producción de estas inmisiones del benceno es el tráfico en los núcleos urbanos. Otra cuestión son las emisiones de COV provenientes en ocasiones de fuentes industriales.   Las emisiones de estas sustancias suelen ser difusas (no son continuas sino vinculadas con algún proceso industrial), por ejemplo de las depuradoras de aguas residuales industriales en lugares de producción o transformación del benceno. En estos casos, los límites deben recogerse en las respectivas autorizaciones ambientales integradas incorporando unos valores límite de emisión u otros parámetros o medidas técnicas equivalentes.  Recientemente se ha aprobado el Decreto 1/2013, de 8 de enero, sobre instalaciones emisoras de compuestos orgánicos volátiles.

Sobre el Tolueno no existe en nuestro ordenamiento jurídico ninguna norma que venga a regular los niveles de inmisión o emisión. La única norma que puede servir de referencia en la que se utiliza en el marco de prevención de riesgos laborales…

Es importante señalar que en la resolución del Ararteko sobre la actividad industrial de refino de petróleo Petronor indicábamos que las comunidades autónomas pueden regular normas adicionales de protección respecto a los valores límites de emisión y calidad del aire de los fijados por la Administración del Estado para las sustancias contaminantes. Para ello el Gobierno Vasco debe tener en cuenta la evaluación de riesgo y la determinación de una estrategia para su limitación. Por ello proponíamos al Gobierno Vasco que valorase regular unos valores límites para exposiciones agudas de aquellos compuestos orgánicos volátiles más perjudiciales para la salud como es el caso del benceno.

Resolución del Ararteko sobre los procedimientos de información, participación y control medioambiental relativos a la actividad de PetronorArartekoaren ebazpena, Petronorren jardueraren inguruko informazio, parte-hartze eta ingurumeneko kontroleko prozedurei buruzkoa

 

 

Hemos dictado una resolución en respuesta a las distintas quejas presentadas al Ararteko por varias asociaciones vecinales y ecologistas a lo largo de 2011 y 2012. El motivo principal era la preocupación ciudadana por las posibles afecciones para el medio ambiente y para la salud de las personas que pueden derivar del funcionamiento de una planta de refino de petróleo de PETRONOR SA  ubicada en el municipio de Muskiz, Abanto y Ciérvana- Abanto Zierbena.

 Las reclamaciones hacían referencia al control medio ambiental seguido por las administraciones públicas vascas para garantizar una adecuada protección del medio ambiente y de la salud de las personas residentes en esta zona. También incluyen denuncias sobre el funcionamiento de los mecanismos de información y participación ambiental.

 En nuestras conclusiones planteamos que la actividad industrial de refino de petróleo dispone en la actualidad de las correspondientes autorizaciones ambientales exigibles para su funcionamiento. En esos términos, el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco debe continuar con el control y seguimiento del pleno cumplimiento de las medidas impuestas, conforme la información anual recogida en el programa de vigilancia ambiental y conforme a los mecanismos de control externo que dispone para el seguimiento de la actividad industrial.

 Derecho a la inviolabilidad del domicilio. Sobre las denuncias ciudadanas presentadas ante las posibles afecciones al medio ambiente y a la salud de las personas que residen en el entorno de la fábrica derivadas de incidentes de distinta entidad, el Ararteko insta a las administraciones competentes en el control ambiental, la salud pública y el riesgo industrial den el trámite que pueda corresponder  –de oficio o por denuncia – a las posibles reclamaciones por molestias, daños a la salud de la población y afecciones al medio ambiente urbano.

 Sobre el procedimiento a seguir respecto a la tramitación de las denuncias presentadas el Ararteko considera necesario trasladar una serie de sugerencias para que sean valoradas por las administraciones concernidas:

 En relación con las medidas administrativas concretas seguidas para dar respuesta a esas reclamaciones, el Ararteko considera oportuno sugerir al Departamento de Medio Ambiente y al Departamento de Sanidad y Consumo que valoren la posibilidad de proponer unos valores límites para exposiciones agudas de aquellos compuestos orgánicos volátiles más perjudiciales para la salud como es el caso del benceno.

 En relación con la política de prevención de riesgos industriales el Ararteko señala la importancia de garantizar una adecuada información y divulgación de los distintos instrumentos de planificación que resulten exigibles para prevenir los riesgos de las actividades industriales peligrosas.

 Sobre el acceso a la información, la administración ambiental debe dar respuesta a la solicitud de información ambiental, de forma rápida y preferente, en el plazo previsto en la legislación ambiental. También debe continuar divulgando la información ambiental relativa a la red de calidad del aire en el entorno de la planta e informar sobre cualquier eventual incidente en su funcionamiento.

 Sobre la participación de las asociaciones en la gestión del control ambiental, debemos considerar el interés público en garantizar la presencia de las asociaciones vecinales y ecologistas en la comisión municipal de seguimiento de la actividad industrial que realiza el Ayuntamiento de Muskiz.

 Asimismo, el Ararteko considera de especial interés que las administraciones concernidas por esta cuestión, en especial el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, establezcan algún mecanismo de participación ciudadana (mesa, foro u otro formato) para el seguimiento de las afecciones ambientales y a la salud de la población. En este foro deberían estar siempre presentes representantes de la actividad industrial y de las asociaciones, organizaciones o grupos que tengan por objeto la protección del medio ambiente.

 

 

 

 

2011 eta 2012. urteetan zehar hainbat auzokide eta ekologista elkarteek Arartekoan aurkeztutako kexei erantzunez eman dugu ebazpen hau. Muskizen, Abanto Zierbenan kokatutako PETRONOR SA petrolioa fintzeko planta baten funtzionamendutik ingurumenerako eta pertsonen osasunerako sor daitezkeen ustezko kalteengatik herritarrek zuten kezka izan zen arrazoi nagusia.

 

Erreklamazioek ingurumenaren eta zonalde horretan bizi diren pertsonen osasunaren behar bezalako babesa bermatzeko euskal herri administrazioek jarraitutako ingurumenaren kontrola aipatzen zuten. Era berean, ingurumen-informazio eta parte-hartze mekanismoen funtzionamenduari buruzko salaketak gaineratzen dituzte.

 

Gure ondorioetan azaltzen genuenez, petrolioa fintzeko industria jarduerak, une honetan, dagozkion ingurumeneko baimenak ditu, funtzionatzeko eska diezazkioketenak. Zentzu horretan, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailak ezarritako neurriak erabat betetzen direla kontrolatzen eta aztertzen jarraitu behar du, ingurumen zaintzarako programan jasotako urteko informazioaren babesean eta industria jardueraren jarraipenerako dituen kanpoko kontroleko mekanismoen babesean.

 

Bizilekuaren bortxaezintasuneko eskubidea. Mota ezberdinetako gertakarien ondorioz sortutako ingurumenarekiko eta fabrikaren inguruan bizi diren pertsonen osasunarekiko ustezko kalteen aurrean aurkeztutako herritarren salaketei dagokienez, Arartekoak ingurumen kontrolean, osasun publikoan eta industria arriskuan eskumena duten administrazioei kalteengatik, herritarren osasunean eragina izateagatik eta hiri ingurumenean kalteak sortzeagatik aurkeztutako erreklamazioentzako egokia izan daitekeen izapidea -ofizioz edo salaketa bidez- eman dezaten eskatzen die.

 

Aurkeztutako salaketen izapidearen inguruan jarraitu beharreko prozedurari dagokionez, Arartekoak beharrezkotzat jotzen du hainbat proposamen helaraztea dagozkien administrazioek balora ditzaten:

 

Erreklamazio horiei erantzuna emateko jarraitutako administrazio neurri zehatzen inguruan, Arartekoak egokitzat jotzen du Ingurumen Sailari eta Osasun eta Kontsumo Sailari proposatzea osasunarentzat kaltegarrienak diren konposatu organiko lurrunkorrekiko esposizio handietarako mugako balioak ezartzeko aukera balora dezaten. Horixe da, besteak beste, bentzenoaren kasua.

 

Industria arriskuen prebentzioaren politikari dagokionez, Arartekoak industria jarduera arriskutsuen arriskuak saihesteko eska daitezkeen plangintzako tresna ezberdinen informazio eta hedatze egokia bermatzearen garrantzia azpimarratzen du.

 

Informazioa eskuratzeari dagokionez, ingurumeneko administrazioak ingurumeneko informazio eskaerari erantzuna eman behar dio azkar eta lehentasunez, ingurumeneko legerian ezarritako epean. Era berean, plantaren inguruko airearen kalitate-sareari buruzko ingurumeneko informazioa hedatzen jarraitu behar du eta funtzionamenduan jazo daitekeen edozein gertakariren berri eman behar du.

 

Ingurumeneko kontrolaren kudeaketan elkarteen parte-hartzeari dagokionez, Muskizko Udalak bideratzen duen industria jardueraren jarraipeneko udal batzordean auzokide eta ekologista elkarteen presentzia bermatzeko interes publikoa kontuan hartu behar dugu.

 

Era berean, Arartekoak interes berezikotzat jotzen du kontu honen eragina duten administrazioek, bereziki Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailak, herritarrek parte hartzeko mekanismoren  bat ezartzea (mahaia, foroa edo bestelako formaturen bat) ingurumenean eta herritarren osasunean dauden kalteak jarraitzeko. Foru horretan industria jardueraren eta elkarteen, erakundeen edo ingurumena babesteko helburua duten taldeen ordezkariak egon beharko lirateke beti.

 

 

El aire que ha respirado Las Carreras

Entre el día 1 de marzo y el 15 ha insoportable respirar en Las Carreras. Las emisones de Petronor mezcladas con las nieblas ha provocado en muchas personas cefaleas, nauseas, mareos… se recibieron numerosas llamadas en el 112 y quejas en el ayuntamiento. El día 2 de marzo el ayuntamiento informa de la situación al Dto de Medioambiente, y tarda casi dos semanas en enviar una cabina móvil para comprobar la calidad del aire, justo un día antes de que Petronor pare todas las unidades y mejore el aire. El ayuntamiento ha solicitado información al Dto de medioambiente, pero tal y como nos han dicho, no han recibido, de momento, ninguna respuesta.
No hay información oficial de lo sucedido. Es preocupante para los vecinos y vecinas que ante un problema de esta índole la administración no hay respondido con la celeridad necesaria ni se hayan dado instrucciones a la ciudadanía adecuadas.

La coordinadora vecinal del bajo kadagua denuncia en el Ararteko la contaminación atmosférica en Bilbao y Barakaldo

Una decena de asociaciones de Barakaldo y Bilbao agrupadas en la Coordinadora Vecinal del Bajo Kadagua se reunieron con la ofician del Ararteko para formalizar una queja para instar a las Administraciones competentes a continuar con las medidas que pongan en vías de solución los problemas de contaminación atmosférica y malos olores que padecen esta zona derivados en mayor parte de la actividad de Zabalgarbi, Sader, Bilbaína de Alquitranes, Sebería Bilbaína y Profusa. Las asociaciones han decidido acudir al Ararteko porque están preocupados por los efectos que esta contaminación puede tener para su salud y para el medio ambiente.

 

Según nos relatan en enero de 2010, a instancia del Ayuntamiento de Bilbao, se creó un foro –denominado como Mesa de los olores- para permitir la participación ciudadana. En esa mesa formaban parte el Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de Bilbao y de Barakaldo, representantes de las industrias y movimientos vecinales. Hasta la fecha se han celebrado tres reuniones. La última, en abril de 2011, donde se acordó una serie de compromisos de los que se informaría a los vecinos, entre otros, estudios epidemiológicos e informes de la UPV sobre los malos olores. Sin embargo, desde entonces no han sido convocados. Por ello nos trasladan su preocupación y manifiestan el interés de que el Ararteko intervenga ante esas administraciones para hacer un seguimiento de este proceso y se garantice la continuidad del foro de participación creado.

 

Más información en:

http://zorrotzaelkartea.wordpress.com/2012/03/09/la-asociaciones-vecinales-trasladan-al-ararteko-la-problematica-de-la-contaminacion/

http://barakaldodigital.blogspot.com/2012/03/las-asociaciones-de-vecinos-de-cruces.htmlUna decena de asociaciones de Barakaldo y Bilbao agrupadas en la Coordinadora Vecinal del Bajo Kadagua han acudido al Ararteko para fomalizar una queja sobre la actuación de las Administraciones competentes para urgirles a que tomen distintas medidas que pongan en vías de solución a los problemas de contaminación atmosférica y malos olores «ocasionados por la actividad de Zabalgarbi, Sader, Bilbaína de Alquitranes, Seberí­a Bilbaí­na y Profusa».  Las asociaciones han decidido acudir al Ararteko porque  están preocupados por los efectos que esta contaminación puede tener para su salud y para el medio ambiente.

 En enero de 2010, a instancia del Ayuntamiento de Bilbao, se creo un foro –la Mesa de los olores- para permitir la participación ciudadana, de la que forman parte Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Bilbao y Barakaldo, representantes de las industrias y movimientos vecinales. Hasta la fecha se han celebrado tres reuniones. La última en abril de 2011 se acordó una serie de compromisos de los que se informaría a los vecinos, entre otros, estudios epidemiológicos e informes de la UPV sobre los malos olores. Sin embargo, desde entonces no han sido convocados.

.

La empresa contaminadora controlará las cabinas de control de la calidad del aire de Muskiz y Abanto-Ciervana

Hace meses que denunciamos en este blog que no funcionaban las cabinas de control de la calidad del aire de Muskiz y Abanto-Ciervana, confirmado por el Dto de Medioambiente del G.V. y por el concejal de Medioambiente del Ayuntamiento de Muskiz. En una reunión que hemos tenido el día 16 de enero con este concejal y con el de urbanismo, nos dicen que la consejería de medioambiente no tiene recursos económicos suficientes para arreglar y mantener las cabinas y que pasaran a ser mantenidas por Petronor y el G.V. gestionará los datos recibidos. Si tenemos en cuenta que la cabina del barrio de San Julian de Muskiz fué instalada por la empresa, mantenida por ella y que sus datos no son públicos, nos encontramos con que la calidad de nuestro aire va a caer bajo el control de la empresa contaminadora.
El G.V. ha instalado una cabina móvil que está recogiendo datos durante 2 meses. Casualidad este registro coincide con la parada parcial de la actividad de la refinería, preguntado sobre este particular, el concejal dice que esta unidad es para registrar datos de la planta de coke que está en periodo de pruebas. No parece que se contemplen más registros posteriores cuando la refinería esté a pleno rendimiento. ¿ Qué valor van a tener estos datos? Es necesario que se valore la contaminación derivada del conjunto de la refinería actual, con todas sus plantas en funcionamiento.Hace meses que denunciamos en este blog que no funcionaban las cabinas de control de la calidad del aire de Muskiz y Abanto-Ciervana, confirmado por el Dto de Medioambiente del G.V. y por el concejal de Medioambiente del Ayuntamiento de Muskiz. En una reunión que hemos tenido el día 16 de enero con este concejal y con el de urbanismo, nos dicen que la consejería de medioambiente no tiene recursos económicos suficientes para arreglar y mantener las cabinas y que pasaran a ser mantenidas por Petronor y el G.V. gestionará los datos recibidos. Si tenemos en cuenta que la cabina del barrio de San Julian de Muskiz fué instalada por la empresa, mantenida por ella y que sus datos no son públicos, nos encontramos con que la calidad de nuestro aire va a caer bajo el control de la empresa contaminadora.
El G.V. ha instalado una cabina móvil que está recogiendo datos durante 2 meses. Casualidad este registro coincide con la parada parcial de la actividad de la refinería, preguntado sobre este particular, el concejal dice que esta unidad es para registrar datos de la planta de coke que está en periodo de pruebas. No parece que se contemplen más registros posteriores cuando la refinería esté a pleno rendimiento. ¿ Qué valor van a tener estos datos? Es necesario que se valore la contaminación derivada del conjunto de la refinería actual, con todas sus plantas en funcionamiento.

Calidad del aire¿pero qué miden?Calidad del aire¿pero que miden?

Os animo a entrar en la página de la Calidad el Aire del Dto de medioambiente del Gobierno Vasco http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-n82/es/vima_ai_vigilancia/indice.apl?lenguaje=c, vereis que todos los cuadritos de calidad del aire son verdes, respiramos aire limpio, pero si entráis en cada cabina por comarcas, veréis que muchas no registran nada o casi nada, en muchos parámetros pone sin dato corregido o una raya. En nuestro caso, las cabinas de Muskiz y Abanto – Cierbana no registran el NO2, el NO y el SO2….Procedería denunciar esta situación ya que luego siempre nos dicen que nuestro aire es excelente, que de qué nos quejamos.Os animo a entrar en la página de la Calidad el Aire del Dto de medioambiente del Gobierno Vasco http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-n82/es/vima_ai_vigilancia/indice.apl?lenguaje=c, vereis que todos los cuadritos de calidad del aire son verdes, respiramos aire limpio, pero si entráis en cada cabina por comarcas, veréis que muchas no registran nada o casi nada, en muchos parámetros pone sin dato corregido o una raya. En nuestro caso, las cabinas de Muskiz y Abanto – Cierbana no registran el NO2, el NO y el SO2….Procedería denunciar esta situación ya que luego siempre nos dicen que nuestro aire es excelente, que de qué nos quejamos.

La calidad del aire en el Estado español durante 2010. Informe de Ecologistas en Acción

Ecologistas en Acción presentan un nuevo informe sobre la calidad del aíre.

http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/informe_calidad_aire_2010.pdf

Los resultados son preocupantes.

Un 87% de la población está expuesta a un aire con niveles de contaminación superiores a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud 

La principal fuente de contaminación es el tráfico rodado.

El informe destaca en Euskadi la zona del Bajo Nervión como área más contaminada debido al tráfico y a la actividad industrial que soporta. En todo caso las contaminación por particulas en suspensión PM 10 afectan al Alto Urola, Alto Oria o estaciones de Donostialdea (plaza Easo y Lezo) e Ibaizabal (Amorebieta).

En el apartado de información a la ciudadanía el informe considera que ésta no es adecuada, accesible o ajustada a la gravedad del problema. También plantea que la transparencia queda mermada por el hecho de que no siempre se de una información satisfactoria de las razones por las que determinadas estacioens de medición dejan de funcionar.