La información ambiental dentro del plazo de un mes

jornadaUna persona puso en consideración del Ararteko la falta de respuesta a una solicitud de información ambiental dentro del plazo de un mes previsto en la normativa. La información hacía referencia a la documentación registrada en el Programa de Vigilancia de la instalación Zabalgarbi durante los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.

El Ararteko pidió al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda información sobre esta solicitud y el retraso en la remisión de la información solicitada. El Departamento nos facilitó la respuesta ofrecida al reclamante, en la que se estimaba la petición. Respecto al retraso en su envío, el informe señala que el volumen de la información solicitada, junto con el periodo al que se refería, imposibilitaba su respuesta en el plazo previsto. Continuar leyendo «La información ambiental dentro del plazo de un mes»

Propuesta de mejora en la información en la web sobre la calidad del aire en el País Vasco

cabinaEl Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial mejorará la información que ofrece en web sobre los datos de la red de vigilancia y control de la calidad del aire en el país vasco

El Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial acepta así la sugerencia realizada por el Ararteko, en la que a raiz de una propuesta ciudadana, planteabamos una serie de propuestas para mejorar la información medioambiental.

En concreto, señalábamos que el Departamento debía incorporar en la pagina web información suficiente sobre los procesos de validación de los datos (automático y manual) y sobre el momento concreto desde el cual los datos de evaluación están debidamente verificados y validados.

Asimismo, esta página debería incorporar información precisa sobre los episodios puntuales en los que puedan originarse problemas de funcionamiento y calibración de los equipos de medición que, en algunas circunstancias, pueden llevar a invalidar los datos obtenidos.

En su respuesta, el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial nos ha comunicado una serie de cambios realizado en la información medioambiental ofrecida en la web.

En el apartado de funcionamiento de la red de control de calidad del aire se viene señalando que: “Una vez que se reciben se realiza una validación automática con el software de explotación de datos que tiene la Red y se publican en esta página web. Posteriormente estos datos son verificados manualmente por un técnico cualificado”.

En todo caso, puntualiza que “a la vista de su sugerencia, se ha modificado el contenido de este aviso para clarificar el momento concreto de verificación y validación final, y así mejorar la información medioambiental de los datos obtenidos en la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire.”

Debemos dejar constancia de la reducción del tiempo (a menos de 10 días) que transcurre actualmente para la publicación de los datos en la web tras la validación manual.

En relación con los episodios puntuales de los equipos de medición el Departamento menciona que se va a ampliar la información: “Ante la sugerencia que realiza esa institución, de aquí en adelante al tener conocimiento de algún tipo de avería en los equipos se publicará siempre dicho aviso para mejorar la información transmitida a la población sobre el funcionamiento de la Red de Calidad del Aire.”

Entendemos que con esa contestación se da una respuesta positiva a la sugerencia formulada por el Ararteko y que recogía la propuesta de un ciudadano sobre la mejora de la información de los datos de las cabinas de medición.


Euskal Herriko airearen kalitatea zaindu eta kontrolatzeko sareari buruz bere webean ematen duen informazioa hobetuko du ingurumen eta lurralde politika sailak

Horrela, sail horrek Arartekoaren iradokizuna onartu du, non ingurumen arloko informazioa hobetzeko hainbat proposamen egin baitzizkion.
Zehazki, adierazi genion sail horrek bere web orrian informazio nahikoa eman behar zuela datuak balioztatzeko prozesuez (automatikoa eta eskuzkoa) eta ebaluazio-datuak behar bezala egiaztatu eta balioztatuta dauden uneari buruz.
Era berean, orrialde horretan informazio zehatza eman beharko litzateke neurketa ekipamenduak funtzionatzean eta kalibratzean sor daitezkeen arazoen gaineko gertakari zehatzez, izan ere, hainbat egoeratan, lortutako datuak baliogabetzea eragin dezakete.
Bere erantzunean, Ingurumen eta Lurralde Politika Sailak jakinarazi digu zenbait aldaketa egin dituela webean ematen duen ingurumen arloko informazioan.
Airearen kalitatea kontrolatzeko sarearen funtzionamendua azaltzen duen atalean hauxe adierazten da: «Datuak jaso bezain laster baliozkotze automatikoa egiten da Sareak duen datuak ustiatzeko softwarearekin, eta webgune honetan argitaratzen dira. Ondoren, teknikari aditu batek eskuz egiaztatzen ditu datu guztiak.»
Nolanahi ere, honako hau zehaztu du: «Zure iradokizuna ikusita, aipatutako jakinarazpena moldatu egin da, azken egiaztapen eta balioztatze une zehatza zein den modu argiagoan adierazteko eta Airearen Kalitatea Zaintzeko eta Kontrolatzeko Sareak jasotako datuen bidez ingurumen informazioa hobetzeko.»
Idatziz jasota utzi behar dugu laburtu egin dela (gutxienez 10 egun) eskuzko balioztatzea egin ondoren, datuak argitaratu arte igarotzen den denbora.
Neurketa ekipamenduek izaten dituzten unean uneko arazoei dagokienez, sail horrek informazioa zabalduko omen du: «Nolanahi, egindako iradokizuna aintzat hartuta, hemendik aurrera matxura baten berri izatean, beti argitaratuko da aipatutako jakinarazpena, Airearen Kalitate Sareak biztanleriari helarazten dion informazioa hobetze aldera.»
Gure ustez, erantzun horren bitartez onartu egin da Arartekoak egindako iradokizuna. Iradokizun horretan bildu zen herritar batek neurketa-kabinetako datuen gaineko informazioa hobetzeko asmoz egin zuen proposamena.

El ayuntamiento de Bilbao remite la información ambiental solicitada por una asociación ecologista

jornadaLa asociación Ekologistak Martxan puso en consideración del Ararteko la falta de respuesta del Ayuntamiento de Bilbao a dos solicitudes de información, una sobre el proyecto de restauración de la cantera de Artxondoko dentro de la zona ordenada en el Plan Especial del Pagasarri y otra sobre las actuaciones de desarrollo del Plan Especial del monte Pagasarri.

En el caso de la cantera, solicitó información sobre la tramitación de estudio de impacto ambiental y ser considerada parte interesada en los eventuales procedimientos relacionados con la cantera. También incluyó una solicitud sobre el plan de restauración de la cantera del Peñascal y su grado de desarrollo.
La asociación ecologista denunciaba que, a pesar de haber transcurrido diez meses desde que solicitó la información, no había recibido una respuesta.

Pedimos al Ayuntamiento de Bilbao información sobre las actuaciones seguidas para dar respuesta a estas solicitudes de acceso a información y, en especial, sobre las comunicaciones remitidas al respecto a las personas interesadas.

Tras las gestiones realizadas, el Ayuntamiento de Bilbao nos ha informado de la remisión de la documentación e información requerida a las personas interesadas. En todo caso, la respuesta no se ha ofrecido dentro de los plazos legales previstos en la normativa urbanística y medioambiental.

Por ello, el Ararteko recuerda la obligación de tramitar y resolver las solicitudes de información ambiental y urbanística de forma rápida, preferente y en los plazos previstos en la legislación vigente. Además, las administraciones públicas vascas deben dotarse de los medios técnicos y electrónicos suficientes para cumplir con las obligaciones derivadas de esta legislación.

De forma complementaria a esta obligación legal, resulta de interés buscar fórmulas alternativas para hacer llegar esa información y favorecer la participación de las asociaciones interesadas en temas ambientales.

Vitoria-Gasteiz, 9 de julio de 2015


jornada

Ekologistak Martxan elkarteak Arartekoari azaldu zionez, bi informazio-eskaera egin zizkion Bilboko Udalari: bata, Pagasarriko Plan Berezian antolatutako eremuan, Atxondoko harrobia lehengoratzeko proiektuari buruzkoa, eta bestea, Pagasarri mendiko Plan Berezia garatzeko jardueren gainekoa. Udalak, ordea, ez zion erantzun.

Harrobiari dagokionez, hauxe eskatu zuen: argibideak eman ziezazkiola ingurumen-eraginaren azterketa izapidetzeari buruz, eta elkarte hori alde interesduntzat jo zezatela harrobiarekin lotutako balizko prozeduretan. Orobat, Peñascaleko harrobia lehengoratzeko planaren eta haren garapen-mailaren inguruko informazioa eskatu zuen.

Elkarte ekologista horrek salatu zuenez, informazio hori galdegin zuenetik hamar hilabete igaro ziren arren, ez zuen erantzunik jaso.

Bilboko Udalari galdetu genion ea zer jarduera egin zituen informazioa jasotzeko eskaera horiei erantzuteko, eta, bereziki, zer jakinarazpen bidali zizkien interesdunei gai horren gainean.

Egindako gestioen ondoren, Bilboko Udalak adierazi digu eskatutako agiriak eta informazioa bidali dizkiela interesdunei. Edonola ere, erantzun hori ez du eman hirigintza eta ingurumen arloko araudian ezarrita dauden legezko epeen barruan.

Horregatik, Arartekoak gogorarazi dio ingurumen eta hirigintza arloko informazio-eskaerak bizkor, lehentasunez eta indarreko legerian ezarritako epeetan izapidetu eta ebatzi behar direla. Gainera, euskal herri-administrazioek bitarteko tekniko eta elektroniko nahikoak jarri behar dituzte legeria horren ondoriozko betebeharrak betetzeko.

Legezko betebehar horren osagarri, interesgarria da ordezko beste bide batzuk bilatzea informazio hori helarazteko eta ingurumenezko gaiak ardura zaizkien elkarteen partaidetza ahalbidetzeko.

Vitoria-Gasteiz, 2015eko uztailaren 9a

Sugerencia en la Información publicada en la web sobre la validación de los datos de la red de calidad del aire de Euskadi

cabina
Iturria: Eusko Jaurlaritza. Ingurumena

El Ararteko ha propuesto en una reciente sugerencia al Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco que mejore algún aspecto de la información publicada en la web sobre la validación de los datos de la red de calidad del aire de Euskadi.

Una persona acudió al Ararteko para exponer el proceso de validación de los datos de calidad del aire que dispone la red de vigilancia y control del País Vasco. En concreto, planteaba que es frecuente el retraso de más de un mes en la validación de datos que aparecen reflejados en la página web del  Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco.

 Solicitamos información al Departamento y, en su respuesta, expone que la actual red de vigilancia y control de la calidad del aire ha puesto en marcha y ejecutado un plan de mejora y optimización de la red. Entre otras actuaciones, ha modificado el sistema de validación de los datos obtenidos por las cabinas de medición, pasando de una validación manual, que se realizaba cada día o cada varios días, a una validación automática instantánea.

 En consecuencia, los datos registrados en la red son validados de forma automática, siguiendo los procedimientos y los objetivos de calidad establecidos en el Real Decreto 102/2011, relativo a la mejora de la calidad del aire. Los datos obtenidos y validados son publicados cada hora en la web del departamento y en el portal Open Data Euskadi.

 El retraso en el proceso de validación de los datos se refiere a un segundo proceso de verificación manual al que son sometidos los datos. Este segundo proceso de verificación manual es un procedimiento interno para controlar  el correcto funcionamiento de los equipos de medición. Sin embargo, según explica el Departamento, ese segundo proceso no afecta a la validez de los datos obtenidos con la validación automática.

 Tras valorar esa información el Ararteko ha dirigido al Departamento una sugerencia para que continúe con la labor que ya realiza de divulgar la información sobre el estado de la calidad del aire en la CAPV.

En casos como éste, consideramos importante hacer un esfuerzo para aclarar y asistir técnicamente a los usuarios de estas páginas webs en el ejercicio de sus derechos medioambientales. Además, el Departamento debería incorporar en la página web información suficiente sobre los procesos de validación de los datos (automático y manual) y sobre el momento concreto desde el cual los datos de evaluación están debidamente verificados y validados.

 Asimismo, esta página debería incorporar información suficiente sobre los episodios puntuales en los que puedan originarse problemas de funcionamiento y calibración de los equipos de medición que, en algunas circunstancias, pueden llevar a invalidar los datos obtenidos.

 En los últimos días hemos podido comprobar el retraso en la validación manual de los datos se ha reducido a menos de una semana.


cabinaArartekoak eusko jaurlaritzaren ingurumen eta lurralde politika sailari proposatu dio euskadiko airearen kalitatearen sareko datuak balioztatzeari buruz webean argitaratutako informazioaren alderdiren bat hobetu dezala.

Pertsona batek Arartekora jo zuen, Euskal Herriko airearen kalitatea zaindu eta kontrolatzeko sareak dauzkan datuak balioztatzeko prozesuaren berri emateko. Zehazki, adierazi zigun ohikoa dela hilabete baino gehiago atzeratzea Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen eta Lurralde Politika Sailaren web orrian agertzen diren datuen balioztapena.

Sail horri informazioa eskatu genion. Erantzunean azaldu digunez, airearen kalitatea zaindu eta kontrolatzeko oraingo sareak berori hobetu eta optimizatzeko plan bat abiarazi eta gauzatu du. Beste jarduera batzuen artean, neurketa-kabinetan lortutako datuak balioztatzeko sistema aldatu du; horrela, egunero edo egun batzuetan behin eskuz egiten zen balioztatzearen ordez, berehalako balioztatze automatikoa ezarri du.

Beraz, sarean erregistratutako datuak automatikoki balioztatzen dira, airearen kalitatea hobetzeari buruzko 102/2011 Errege Dekretuan ezarritako prozedurak eta kalitateko helburuak betez. Lortu eta balioztaturiko datuak orduero ezagutarazten dira sail horren webean eta Open Data Euskadi atarian.

Datuak balioztatzeko prozesuan izandako atzerapen hori datuen bigarren egiaztatze-prozesuari dagokio. Bigarren egiaztatze-prozesu hori eskuz egiten da eta barne-prozedura bat da, neurketa-tresnak zuzen dabiltzala ikuskatzeko asmoz. Hala ere, sail horrek azaldu duenez, bigarren prozesu horrek ez du eraginik balioztatze automatikoaren bidez lortutako datuen balioztapenean.

Informazio hori aztertu ondoren, Arartekoak iradokizun bat igorri dio sail horri, orain egiten ari den lan horretan jarrai dezan, hau da, EAEko airearen kalitatearen egoerari buruzko informazioa hedatzen.

Horrelako kasuetan, garrantzitsua iruditzen zaigu web orri horien erabiltzaileek beren ingurumen-eskubideak baliatzen dituztenean, zalantzak argitzeko eta laguntza teknikoa emateko ahalegina egin dadin. Gainera, sail horrek bere web orrian informazio nahikoa sartu beharko luke datuak balioztatzeko prozesuez (automatikoa nahiz eskuzkoa) eta ebaluazio-datuak zein une zehatzetik aurrera dauden behar bezala egiaztatuta eta balioztatuta adierazi beharko luke.

Orobat, orri horretan behar bezala azaldu beharko litzateke neurketa-tresnetan zer egoera zehatzetan sor daitezkeen funtzionamendu- eta kalibratze-arazoak, izan ere, arazo horiek, egoera batzuetan, lortutako datuak baliogabetzea eragin dezakete.

Azken egunotan egiaztatu dugu datuak eskuz balioztatzean izandako atzerapena astebete baino gutxiagora murriztu dela.

Más sobre el derecho de acceso a la información ambiental/Ingurumen informazioa eskuratzeko eskubideari buruz

4_2104_1

Recogemos una reciente recomendación del Ararteko sobre esta materia. En esa resolución le recomendamos a la Agencias Vasca del Agua-URA para que informe a una asociación ecologista sobre el estado de la tramitación del expediente de caducidad de la concesión hidráulica del molino Iurrita y el derribo de un azud en el barrio de Ugaldetxo (Oiartzun).
Asimismo para que de respuesta expresa a la solicitud de información ambiental sobre los trámites informativos seguidos sobre la situación del molino Iurrita y sobre el cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión hidráulica. Todo ello en los términos previstos en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información medio ambiental, participación pública y justicia en materia de medio ambiente.

jornada

Gai honi buruz Arartekoak orain gutxi egindako gomendio batean jasotakoa. Ebazpen horretan Uraren Euskal Agentziari gomendatzen zaio elkarteari Iurritako errotaren emakida hidraulikoaren iraungipen espedientearen tramitazio egoeraren berri emateko, bai eta Oiartzuneko Ugaldetxo auzoko presa txikiaren eraispenari buruz informatzeko ere.
Halaber, honako hau ere gomendatzen zaio: Iurritako errotaren egoeraren gainean jarraitutako informazio izapideei buruzko ingurumen informaziorako eskaerari eta emakida hidraulikoan ezarritako baldintzen betetze-mailari beren-beregi erantzuteko. Hori guztiori, ingurumen informazioa eta ingurumenaren arloko partaidetza publikoa eta justizia eskuratzeko eskubideak arautzen dituen uztailaren 18ko 27/2006 Legeak ezarritakoarekin bat etorriz.

El acceso a documentos medioambie​ntales. El caso de SEO-Birdli​fe y el informe sobre el topillo campesino

El acceso a documentos que obran en poder de las administraciones públicas resulta en demasiadas ocasiones traumático (y costoso) para las asociaciones ecologistas. La administración protege y esconde esa información por inercia, cautela o quizás por una extraña sensación de desnudez que produce la luz de la Transparencia. A veces acceder a estos informes resulta para los interesados como buscar topillos, escondidos en pasadizos intrincados y temerosos de ver la luz.

Damos cuenta de una sentencia reciente de 23 de julio de 2014 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León (STSJ CL 3598/2014) en la que se mantiene el derecho de acceso a información medioambiental reconocido por un juzgado contencioso-administrativo de Valladolid respecto a un informe preliminar de resultados sobre el topillo campesino.

seo-birdlifeLa sociedad española ornitológica SEO-BirdLife solicitó en octubre de 2010 copia de un informe sobre dinámicas poblacionales del topillo elaborado por encargo de la Instituto Tecnológico Agrario de la Junta de Castilla-León. Este informe había sido mencionado en una comparencia en las Cortes de Castilla Leon durante la polémica surgida por el uso de un producto químico para controlar las plagas de topillos que en el verano de 2007 ocasionaron problemas en los campos de algunas provincias de Castilla-León. El uso de estos productos fue controvertido por la comunidad científica por sus efectos tóxicos en la biodiversidad al afectar a la fauna y otras especies a las que no va dirigido, entre las que se encuentran numerosas aves granívoras protegidas.
En este caso se trataba de acceder a un informe que han sido elaborado por encargo de la administración autonómica. SEO-BirdLife solicita el 25 de octubre de 2010 esa información con base en el derecho de acceso a información medioambiental recogido en la Ley 27/2006, de 18 de julio.
La junta denegó el 7 de diciembre de 2010 el acceso por considerar que no se había entregado un informe escrito que recogiese y sistematizase de forma definitiva los resultados de la investigación. Únicamente se había trasmitido verbalmente los resultados prelimares.
Casi tres años después el juzgado contencioso-administrativo el 5 de septiembre de 2013 reconoce el derecho a acceder a una copia del informe. En el juicio quedo probado la existencia de un proyecto de investigación sobre dinámicas poblacionales del topillo campesino desarrollado en 2008. A finales del 2009 se elaboró un informe con resultados que fue remitido por correo electrónico al órgano de la administración.
El TSJ ratifica los argumentos expuestos en la sentencia. El hecho de que no fuera un informe final, sino uno preliminar de resultados, no desvirtúa que el informe estaba concluido y que obraba en poder de la administración. La Ley 27/2006 recoge que los motivos de denegación deben interpretarse de forma restrictiva.

La cuestión del derecho de acceso de documentos conclusos ha sido analizada por el defensor del pueblo del Pais vasco. El Ararteko resolvió una cuestión en la que dos asociaciones ecologistas denuncian la denegación de información medioambiental requerida al Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia.
En este caso la organización SEO-Birdlife pudo acceder a esa información casi tres años después del incidente. Pero después de pasar por el costoso inconveniente de acudir a los tribunales de justicia. Tres años que el informe topillo estuvo escondido en recónditos cajones alejados de la luz.
El derecho de acceso a la documentación es un derecho instrumental que si no es reconocido en un plazo de tiempo breve su interés, que no es otro que poder participar en los procesos de decisiones públicas, queda totalmente desvirtuado.
Los cambios y las garantías que recogen las Leyes de Transparencia aporbados o en trasmitación deben servir para evitar las prácticas administrativas que escatiman y retienen una información que es pública, obra en su poder y es la base y justificación de sus decisiones públicas.

El acceso a la información medioambiental de forma rápida, preferente y dentro del plazo de un mesIngurumen-arloko informazioa berehala, lehentasuna emanik eta hilabete bateko epearen barruan eskuratzeko aukera

IMAG0235 La institución del Ararteko continúa recibiendo reclamaciones relacionadas con un correcto ejercicio del derecho de acceso a la documentación pública. Esta cuestión dió lugar a la Recomendación general del Ararteko 6/2010, de 30 de diciembre, sobre transparencia y derecho de acceso a la documentación pública, en la recogíamos un conjunto de principios y recomendaciones para garantizar su adecuado. Las disfunciones de este derecho son relevantes puesto que su correcto ejercicio resulta instrumental para el ejercicio de otros, como son el de la participación ciudadana o el de la tutela judicial efectiva.

Sin duda, es en el área del medio ambiente donde este derecho de acceso a la información cobra una apreciable importancia. El convenio de Aarhus, su posterior ratificación por nuestro Ordenamiento jurídico y su reconocimiento en el Derecho comunitario, sirven de muestra del interés general sobre la transparencia sobre cuestiones medioambientales.

Recientemente hemos dictado dos resoluciones sobre esta cuestión que merecen ser destacadas. Ambas actuaciones traen causa en el retraso que ha observado una asociación ecologista de Mutriku en dos solicitudes de acceso a documentación medio ambiental en poder de la administración pública. En este caso, la información había sido requerida al Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco y estaba relacionada con diversos aspectos del impacto al medio natural de las obras previstas en el Plan Especial del Puerto de Mutriku.

El Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial nos ha expuesto el proceso para dar respuesta a las solicitudes de información mencionadas. Con carácter general, las solicitudes son atendidas por orden de recepción y, en momentos puntuales, según urgencias y prioridades de resolución. En este caso, el Departamento señala que ha mantenido diversas comunicaciones con estas asociaciones mediante las que se ha podido remitir información y documentación sobre el puerto de Mutriku. En ese contexto alegaba que, para el caso concreto que se hacia referencia en las reclamaciones, la carga de trabajo existente no había hecho posible dar una respuesta a la solicitud de información requerida dentro de los plazos legales.

Con posterioridad la asociación reclamante nos ha informado de que ya se ha mantenido una reunión en la que se han abordado, de manera general, algunos aspectos sobre esta cuestión. Tras ese encuentro nos ha confirmado que se ha recibido uno de los informes requeridos y que está pendiente la respuesta a la otra solicitud.

Tras analizar esa información y comprobar la respuesta efectiva del Departamento de Medio Ambiente a parte de la documentación requerida, el Ararteko ha dictado sendas resoluciones en las que recordamos algunos de los principios recogidos en nuestra recomendación general sobre transparencia y acceso a la información pública.

En ambas insistimos en la obligación de tramitar y resolver las solicitudes de información ambiental de forma rápida, preferente y dentro del plazo de un mes previsto en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información medio ambiental, participación pública y justicia en materia de medio ambiente legislación.

Para poder cumplir ese plazo, fundamental para el ejercicio de otros derechos como el de la participación en las decisiones públicas, las administraciones públicas vascas deben dotarse de los medios técnicos y electrónicos suficientes.

En todo caso hemos recogido la buena práctica del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco de mantener reuniones informativas con las asociaciones ecologistas o ciudadanas interesadas en determinados cuestiones o conflictos medioambientes. Por ello, de forma complementaria a esta obligación legal, resulta de interés buscar fórmulas alternativas para hacer llegar información suficiente y favorecer la participación de las asociaciones interesadas en temas ambientales.

 

Agiri publikoak ikusteko eskubidearen behar bezalako baliatzeari lotutako erreklamazioak jasotzen jarraitzen du Ararteko erakundeak. Hori horrela, agiri publikoen gardentasunari eta horiek eskuratzeko eskubideari buruzko abenduaren 30eko Arartekoaren 6/2010 Gomendio Orokorra eman zen eta bertan horren guztiaren egokitasuna bermatzeko hainbat printzipio eta gomendioa bildu genituen. Eskubide horren disfuntzioak garrantzitsuak dira, eskubide hori behar bezala baliatzea funtsezkoa baita beste eskubide batzuk baliatzeko -adibidez, herritarren partaidetzari lotutakoa edo tutoretza judizial eraginkorrari lotutakoa-

Zalantzarik gabe, informazioa jasotzeko eskubide horrek ingurumen-arloan dauka garrantzi handia. Aarhuseko hitzarmenak, gure ordenamendu juridikoaren bidezko ondorengo berrespenak eta erkidegoko zuzenbidean izandako onarpenak ingurumen-arloko gaien gardentasunak eragiten duen interes orokorra agerian jartzen dute.

Berriki kontu horri buruzko bi ebazpen eman ditugu, gailendu beharrekoak. Mutrikuko elkarte ekologista batek herri-administrazioaren esku zegoen ingurumen-arloko informazioa eskuratzeko egindako eskaeran jazotako atzerapenaren ondotik bideratu dira bi jarduera horiek. Kasu honetan, informazioa Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politika Sailari eskatu zitzaion eta Mutrikuko portuaren plan berezian aurreikusitako obrek ingurumenaren gainean izango zuten eraginaren hainbat alderdi jorratzen zituen.

Ingurumen eta Lurralde Politika Sailak aipatu informazio-eskaerei erantzuna emateko prozesuaren berri eman digu. Oro har, eskaerei erantzuna jaso ahala, alegia, hurrenkera horretan, ematen zaie eta una jakin batzuetan, premia eta ebazteko lehentasuna kontuan hartuta. Hizpide dugun egoeran, sailak esan du harremanetan egon dela elkarte horiekin eta komunikazio horien bidez Mutrikuko portuari buruzko informazioa eta agiriak helarazi dituela. Gauzak horrela, azaldu du, erreklamazioan jorratu zen egoera jakin horretan, uneko lan-zamaren ondotik ezin izan zitzaiola erantzuna eman informazio-eskaera horri legezko epeen barruan.

Ondoren, elkarte kexagileak jakinarazi digu dagoeneko bilera bat izan dutela eta bertan gai horri buruzko hainbat alderdi landu direla. Batzar horren ondoren, eskatutako txostenetako bat jaso dela azaldu digu eta beste eskaera erantzuteke dagoela.

Informazio hori aztertuta eta Ingurumen Sailaren erantzuna egiaztatuta, eskatutako agiriez gain, Arartekoak zenbait ebazpen eman ditu eta horietan informazio publikoaren gardentasunari eta horiek eskuratzeko aukerari buruzko gomendio orokorrean jasotako printzipio batzuk gogora ekarri ditu.

Horietan bietan ingurumen-informazio eskaerak albait lasterren, lehentasuna emanik eta uztailaren 18ko 27/2006 Legean jasotako epeak errespetatuz izapidetu eta ebazteko betebeharra azpimarratu dugu (lege horren bidez ingurumenaren arloan informazioa eskuratzeko, partaidetza publikorako eta justiziara heltzeko eskubideak arautzen dira).

Epe hori betetzeko, eta beste eskubide batzuk baliatzeko funtsezkoa -adibidez, erabaki publikoetan partaidetzari lotutakoa-, euskal herri-administrazioek baliabide tekniko eta elektroniko nahikoak eduki behar dituzte.

Nolanahi ere, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailaren jardunbide egokia jaso dugu, alegia, elkarte ekologistekin eta herritar interesdunekin bilera informatiboak izatea ingurumen-arloko hainbat konturi eta arazori dagokionez. Horregatik, legezko betebehar honen osagarri gisa, interesgarria izan daiteke beste formula batzuk bilatzea informazio nahikoa helarazteko eta ingurumen-arloko gaietan interesa duten elkarteen partaidetza hobetzeko.

El derecho de acceso a la información como derecho de ciudadanía / Informazioa eskuratzeko eskubidea herritarren eskubide bezala

jornadaEl próximo 6 de mayo el Ararteko organiza una jornada junto con la Asociación Vasca de Periodistas sobre el derecho de acceso a la información como derecho de la ciudadanía.

Tendremos la oportunidad de escuchar a Helen Darbishire, directora ejecutiva de Access Info Europe. Helen es una profesional de los derechos humanos especializada en libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información y hablará sobre estos derechos y el papel de los medios de comunicación y de las organizaciones de la sociedad civil.

Posteriormente habrá una mesa redonda en la que trataremos el derecho de acceso a la información ambiental.

Será el 6 de mayo a las 18:00 en Bilbao, en el Casco Viejo,Palacio Yohn (edificio la Bolsa).

Os animamos a participar en esta jornada.

Instrucciones para solicitar información ambiental Ingurumen informazioa eskatzeko instrukzioak

 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha dictado unas instrucciones sobre el ejercicio del derecho de acceso a información ambiental, publicadas en el BOE de 19 de julio de 2012.

Os recomendamos su lectura puesto que sirven para aclarar dudas sobre la concreta materialización de este derecho que se constituye como un «indicador de calidad democrática».

Asimismo coincidimos en la mayoría de los criterios expuestos que ya fueron incluidos en la recomendación general del Ararteko sobre esta materia.

Podemos destacar lo siguiente:  

– El derecho de acceso se reconoce respecto a la información, independiente del soporte, por ello no se requiere que los datos solicitados figuren en un expediente concreto.

– La información debe ser facilitada lo antes posible, a más tardar, en el plazo de un mes desde su formalización en el registro del Ministerio o del Organismo público . En los casos en que los que el volumen y la complejidad de la información lo aconsejen, es posible ampliar a dos meses.

– La información será suministrada en el formato solicitado.

– El examen in situ debe realizarse en condiciones que aseguren su efectividad y buena práctica.

– El acceso será gratuito si corresponde a listas o a registros públicos, son menos de 20 páginas (a doble cara) o el envío de la información se realiza de forma telemática.

 – La accesibilidad es la regla general y la negativa la excepción. La instrucción incorpora un anexo con criterios jurisprudenciales relativos a las excepciones.

 En definitiva, una instrucción  de interés para tener en cuenta en las solicitudes a la Administración del Estado y, de igual modo, como un referente interpretativo para las administraciones públicas vascas.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/19/pdfs/BOE-A-2012-9705.pdf

 

Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioak hainbat instrukzio eman ditu ingurumen informazioa eskuratzeko eskubidearen erabilerari buruz, 2012ko uztailaren 19ko BOEan argitaratutakoak.

Irakur ditzazuen gomendatzen dizuegu, izan ere, “kalitate demokratikoko adierazle” gisa eratzen den eskubide horren gauzatze zehatzari buruzko zalantzak argitzeko balio dute.

Era berean, azaldutako irizpide gehienekin bat egiten dugu, arlo horren inguruko Arartekoaren gomendio orokorrean azaldu baitziren.

Honakoa nabarmendu dezakegu:

– Eskuratzeko informazioa informazioari dagokionez onartzen da, euskarria edozein izanda ere, hori dela-eta, ez da eskatzen eskatutako datuak espediente jakin batean egotea.

– Informazioa albait lasterren eskaini behar da, gehienez ere, Ministerioaren edo erakunde publikoaren erregistroan gauzatu eta hilabeteko epean. Informazioaren bolumenak eta zailtasunak hala eskatzen duten kasuetan, bi hilabetera luza daiteke.

– Informazioa eskatutako formatuan eskainiko da.

– Azterketa in situ eraginkortasuna eta praktika ona bermatzen duten baldintzetan egin beharko da.

– Eskuratzea doakoa izango da zerrenda edo erregistro publikoak badira, 20 orri (bi aldeetan) baino gehiago badira edo informazioaren bidalketa telematikoki egiten badira.

– Eskuragarritasuna arau nagusia da eta ezezkoa salbuespena. Instrukzioak salbuespenei buruzko jurisprudentzia irizpideak biltzen dituen eranskina gaineratzen du.

 

Azken finean, Estatuko Administrazioarekiko eskaeretan kontuan hartu beharreko instrukzio interesgarria eta, aldi berean, euskal herri administrazioetarako interpretazio erreferente gisa izan beharrekoa.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/19/pdfs/BOE-A-2012-9705.pdf

 

Acceso a la información ambiental. ¿Cuándo un documento está inconcluso o en proceso de elaboración?

Desde la institución del Ararteko insistimos en la importancia del derecho de acceso a la información pública de manera rápida, sencilla y con el menor costo posible para las personas interesadas en la resolución que recientemente hemos publicado en nuestra página web.

Un mayor acceso del público a la información medioambiental contribuye a una mayor concienciación en materia de medio ambiente, a un intercambio libre de puntos de vista, a una más efectiva participación del público en la toma de decisiones medioambientales y, en definitiva, a la mejora del medio ambiente. El retraso o las dificultades para su acceso constituyen una medida asimilable a su denegación puesto que, para el correcto ejercicio de los derechos de participación, es primordial disponer de los documentos en una fase temprana.

Las razones de la denegación del acceso deben quedar circunscritas a los motivos concretos que señala la normativa, basados en el interés público o en derechos de terceros.

En ese orden de cosas, la obligación de facilitar la información es de la administración en la que obre la documentación. La legislación no requiere que esa administración sea la titular de esa información o que tenga la competencia para su impulso administrativo.

En el caso de la denegación por tratarse de datos o documentos inconclusos, la autoridad debe ceñirse a aquellos casos en los que se esté en proceso de elaboración de manera activa.

Asimismo, las administraciones públicas deben dotarse de los medios para permitir el acceso a la información ambiental que obre en su poder en formatos electrónicos de fácil reproducción y acceso.

 

Ararteko erakundetik informazio publikoa azkar, erraz eta interesdunentzako ahalik eta koste txikienarekin eskuratzeko eskubideak duen garrantzia azpimarratzen dugu.

Jendeak ingurumeneko informazioa gehiago eskuratzen badu ingurumen arloan kontzientziazio handiagoa dago, ikuspuntuen truke askea gertatzen da, jendearen parte-hartzea eraginkorragoa da ingurumeneko erabakiak hartzean eta, azken finean, ingurumena hobetzen da. Eskuratzeko atzerapena edo zailtasunak ukapenaren antzeko neurriak dira, izan ere, parte hartzeko eskubideak behar bezala erabiltzeko, ezinbestekoa da agiriak goiz izatea.

Eskuratzea ukatzeko arrazoiak araudiak azaltzen dituen arrazoi zehatzetara mugatu behar dira, interes publikoan edo hirugarrenen eskubideetan oinarrituta daudenak.

Zentzu horretan, agiriak bere esku dituen administrazioak du informazioa eskaintzeko beharra. Legeriak ez du eskatzen administrazio hori informazio horren titular izatea edo administrazio bultzadarako eskumena izatea.

Ukapena amaitu gabe dauden datuak edo agiriak direlako bideratzen bada, aginpidea burutzapen prozesua modu aktiboan duen kasuetara mugatu behar da.

Era berean, herri administrazioek bitartekoak eskuratu behar dituzte euren esku dagoen informazioa erreproduzitzeko eta eskuratzeko errazak diren euskarri elektronikoetan eskuratzeko aukera  eskaintzeko.