Resolución del Ararteko sobre frackingArartekoaren ebazpena frackingaren inguruan

MG_8646, a Creative Commons Attribution (2.0) image from weaverbl’s photostream
Creatuve Commons Attribution (2.0) weaverbl’s photostream

 Valoración general sobre esta técnica de extracción de gas no convencional y recomendaciones al Gobierno Vasco

 El Ararteko acaba de publicar una resolución sobre la extracción de gas de yacimientos no convencionales mediante la técnica conocida como fracking. Esta resolución responde principalmente a la queja presentada por la plataforma Fracking Ez Araba por las previsiones de exploración y posterior extracción de gas no convencional en Álava dentro del permiso “Enara”.

En la resolución analizamos este sistema de extracción de gas y sus impactos para el medio ambiente, la salud pública y para las políticas energéticas y lucha contra el cambio climático. Respecto a los proyectos de exploración y explotación de gas no convencional en Euskadi hemos analizado su incidencia ambiental tanto en el caso de la Estrategia Energética Euskadi 2020 como en la exploración de los pozos de sondeos en tramitación.

Como conclusión planteamos que la fracturación hidráulica es un sistema que implica importantes impactos y riesgo para el medio ambiente y, en su caso, para la salud de las personas. Los impactos son superiores al sistema de extracción de gas convencional. En especial, destacan los efectos sinérgicos y acumulativos que implica la alta densidad de pozos de extracción que esta técnica requiere.

Los poderes públicos competentes en el Estado español deberían hacer una valoración económica, social y ambiental de la decisión estratégica de obtener este recurso natural de los yacimientos no convencionales. Hasta concluir ese proceso sería recomendable la aprobación de una moratoria en la ejecución de esos proyectos, tanto en su fase de exploración como de explotación.

En el contexto de Euskadi,  esta Institución señala que los poderes públicos vascos, en especial el Gobierno Vasco, deben aprovechar las previsiones y objetivos incluidos en la estrategia energética de  Euskadi para incorporar una reflexión sobre el impacto ambiental de la exploración y explotación de los yacimientos de gas natural en el País Vasco.

En este caso, respecto al procedimiento seguido por el Gobierno Vasco para la evaluación ambiental estratégica de la estrategia energética de Euskadi 2020, en nuestra opinión, su tramitación adolece de una serie de defectos importantes. Por ello el Ararteko considera necesaria una adecuada revisión de la Estrategia Energética de Euskadi 2020, conforme a los siguientes criterios:

 – La extracción de gas no convencional en Euskadi requiere un debate social, transparente y abierto sobre la estrategia energética en Euskadi y sobre las políticas públicas dirigidas a la exploración y explotación de yacimientos de gas no convencional en la cornisa cantábrica.

– Para ello el Gobierno Vasco, junto con el resto de administraciones concernidas, debe promover la creación de una mesa sobre el gas no convencional, en la que deben tomar parte agentes sociales y  asociaciones ciudadanas, en especial, las organizaciones constituidas  ante las previsiones de  de extracción del gas no convencional.

–Una vez tomada una decisión estratégica, y en el caso que resultase admisible desde criterios de sostenibilidad este sistema de exploración y extracción, las administraciones competentes vascas, junto con el resto de agentes que participen en la mesa del gas, deberían establecer una regulación técnica y medio ambiental para la extracción de este gas no convencional que desarrolle las bases fijadas, en su caso, por la legislación estatal.

–Esa regulación vasca sobre fracturación hidráulica debería tener en cuenta y tratar de excluir las zonas especialmente sensibles mediante una correcta ordenación y planificación territorial de las zonas  en las que resulte posible autorizar estas instalaciones.

MG_8646, a Creative Commons Attribution (2.0) image from weaverbl’s photostream
Creatuve Commons Attribution (2.0) weaverbl’s photostream

 

EZOHIKO GASA ERAUZTEKO TEKNIKA HORREN GAINEKO BALORAZIOA ETA EUSKO JAURLARITZARENTZAKO GOMENDIOAK

Ararteko erakundeak ezohiko hobietatik gasa fracking izenarekin ezagutzen den teknikaren bitartez erauzteari buruzko ebazpen bat jendaurrean aurkeztu du. Ebazpen horrek, funtsean, Fracking Ez Araba plataformak aurkeztu zuen kexari erantzuten dio. Kexak Araban, “Enara”·baimenaren barruan, ezohiko gasa esploratzeko eta ondoren erauzteko aurreikuspenak zituen hizpide.

Ebazpenean gasa erauzteko sistema hori eta ingurumenean, herritarren osasunean, energia-politiketan eta klima aldaketaren aurkako borrokan dituen eraginak aztertu ditugu. Euskadin ezohiko gasa esploratzeko eta ustiatzeko proiektuei dagokienez, ingurumenean duten eragina aztertu dugu, bai Euskadiko Energia Estrategia 2020 izenekoaren kasuan, bai izapidetzen ari diren zundaketa putzuen esplorazioaren kasuan.

Ondorio gisa zera mahaigaineratu dugu: haustura hidraulikoak ingurumenarentzat eta, kasu batzuetan, pertsonen osasunarentzat inpaktu eta arrisku handiak barne hartzen dituen sistema da. Inpaktu horiek ohiko gas erauzketaren sistemak eragiten dituen inpaktuak baino handiagoak dira. Bereziki, teknika horrek behar duen erauzketa putzuen dentsitate altuak eragiten dituen ondorio sinergiko eta metatze-ondorioak gailendu dira.

Estatu espainolean eskumena duten botere publikoek ezohiko hobietatik baliabide natural hori eskuratzeko erabaki estrategiakoaren gaineko ekonomia-, gizarte- eta ingurumen-balorazio bat egin beharko lukete. Prozesu hori amaitu arte, proiektu horien gauzatzeari dagokionez luzapen bat onartzea egokia litzateke, esplorazio zein ustiapen fasean, ondorengo terminoetan.

Euskadiko testuinguruan, erakunde honek azpimarratu nahi du euskal botere publikoek, Eusko Jaurlaritzak bereziki, Euskadiko energia-estrategiaren barruan dauden xedapen eta helburuak baliatu behar dituztela Euskal Autonomia Erkidegoan dauden gas naturalaren hobien esplorazio eta ustiapenaren ingurumen-inpaktuari buruzko gogoeta gaineratzeko.

Kasu honetan, Eusko Jaurlaritzak Euskadiko Energia Estrategia 2020 izenekoaren ingurumen-ebaluazio estrategikoa burutzeko jarraitu duen prozedurari dagokionez, uste dugu izapidetzean zehar akats garrantzitsuak antzeman daitezkeela. Horregatik, Ararteko erakundearen iritziz, Euskadiko Energia Estrategia 2020 behar bezala berrikusi beharko litzateke, betiere, honako irizpide hauekin bat eginez:

– Euskadin ezohiko gasa erauzteak Euskadiko energia-estrategiari buruzko gizarte eztabaida gardena eta irekia eskatzen du, bai eta Kantauri itsasoko ertzean ezohiko gas-hobiak esploratzera eta ustiatzera zuzendutako politika publikoen gainekoa ere.

Horretarako, Eusko Jaurlaritzak eta tartean dauden gainontzeko administrazioek ezohiko gasari buruzko mahai baten eraketa sustatu behar dute. Gizarte eragileek eta herritarren elkarteek, bereziki, ezohiko gasa erauzteko aurreikuspenen aurrean eratutako erakundeek mahai horretan parte hartu beharko lukete.

Erabaki estrategikoa behin hartuta eta, iraunkortasunari lotutako irizpideak aintzat hartuta, esplorazio eta ustiapen sistema hori onargarritzat jotzen bada, eskumena duten euskal administrazioek, gasari buruzko mahaian parte hartzen duten gainontzeko eragileekin batera, ezohiko gasa erauzteko araudi teknikoa eta ingurumen-araudia ezarri beharko lukete, hala badagokio, estatu mailako legeriak ezarritako oinarriak garatuz.

– Haustura hidraulikoari buruzko euskal araudi horrek bereziki sentikorrak diren eremuak kontuan hartu eta baztertu behar ditu, eremuen antolamendu eta lurralde-plangintza egokia eginez. Dena den, leku batzuetan instalazio horiek baimentzea bateraezina izango da.

 

KategoriakSailkatu gabea

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude