La contaminación electromagnética creada por las antenas y el marco regulador en la Comunidad Autónoma VascaKutsadura elektromagnetiko eta gai horrek Euskal Autonomia Erkidegoan dagoen araudi esparrua

Iturria: Legebiltzarra

El ararteko Iñigo Lamarca ha comparecido ante la Comisión de Medio Ambiente y Política Territorial del Parlamento Vasco, para exponer su opinión sobre la contaminación electromagnética creada por las antenas y sobre el marco regulador que este tema tiene en la Comunidad Autónoma Vasca.

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3169_3.pdfIturria: LegebiltzarraIñigo Lamarca arartekoa Eusko Legebiltzarraren Ingurumenaren eta Lurralde Politikaren Batzordearen aurrean agertu da , antenek sortzen duten kutsadura elektromagnetikoari buruz eta gai horrek Euskal Autonomia Erkidegoan daukan esparru arautzaileari buruz duen iritzia azaltzeko.

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3169_3.pdf

Recomendación del Ararteko sobre la conexión por wifi dentro del programa Eskola 2.0

wi-fi-direct1 Acabamos de publicar una Resolución del Ararteko en la que tratamos la problemática suscitada por los campos electromagnéticos que generan las conexiones inalámbricas mediante wifi de los ordenadores utilizados por el programa Eskola 2.0 del Departamento de Educación del Gobierno Vasco.

Un grupo de padres y madres acudió a esta institución para poner en nuestra consideración la obligatoriedad de conexión inalámbrica a través de una red wifi en los ordenadores utilizados dentro de ese programa educativo ante el eventual riesgo que deriva del uso de estas conexiones inalámbricas. Según exponían su propuesta de permitir la conexión mediante cable había sido desestimada.

Mediante esta resolución hemos analizado la justificación dada por la administración educativa para prohibir la conexión por cable. Por otro lado, hemos analizado la evaluación y la gestión del riesgo que deriva del uso de conexiones inalámbricas.

Hemos concluido que el entonces Departamento de Educación, Universidades e Investigación no justificó suficientemente los motivos por los cuales la conexión a internet de los ordenadores utilizados en el programa Eskola 2.0 debe realizarse mediante wifi.

En nuestra opinión, la restricción del programa educativo a los centros escolares que promuevan el sistema de conexión de los ordenadores mediante cable requiere una sólida argumentación basada en hechos y razones objetivas.

Es por ello por lo que entendemos necesario que el actual Departamento de Educación estudie el alcance de esa decisión por cuanto impide en la práctica la conexión de los ordenadores por cableado en las aulas para la utilización del programa Eskola 2.0. La revisión de esta decisión debe favorecer la participación de las personas concernidas por esta decisión educativa y tener en cuenta los distintos aspectos que exponemos a continuación.

– Por otro lado, los riesgos por los efectos para la salud humana de la exposición a largo plazo, incluso a bajos niveles de exposición, de los campos electromagnéticos de radio frecuencia, entre las que incluye las redes inalámbricas, es un debate social y científico que continúa abierto en la actualidad.

.Hay que partir del hecho que las redes wifi generan campos electromagnéticos de radiofrecuencia en unos niveles bajos en los que no ha quedado acreditado que puedan afectar a la salud de las personas. Asimismo, las mediciones realizadas por el Departamento de Educación en dos centros escolares que utilizan redes wifi no exceden de los vigentes límites legales recogidos en el Real Decreto 1066/2001.

 En todo caso, existen pronunciamientos y recomendaciones de organismos internacionales que apelan a extremar las garantías de las personas expuestas de manera crónica a estos campos electromagnéticos que, aun no siendo vinculantes, deben ser utilizadas por los poderes públicos como normas de referencia o de justificación para tomar las decisiones que los competen. En el caso de la Resolución 1815 (2011) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa recomienda reducir los niveles de exposición por debajo de límites vigentes y dar preferencia al cableado en las conexiones a internet de los centros de enseñanza.

 Es por ello por lo el Departamento de Educación dentro de las dependencias educativas debe favorecer su implementación y evitar prácticas contrarias como puede derivarse de la obligación del programa Eskola 2.0 de conexión a internet exclusivamente mediante redes wifi.

 Asimismo deberá dictar las instrucciones correspondientes para cumplir con las recomendaciones formuladas por el Departamento de Salud en relación con la utilización de redes inalámbricas.

 – En relación con la gestión del riesgo de los campos electromagnéticos derivados de las redes wifi, las administraciones públicas deben disponer de los medios necesarios para facilitar toda la información requerida sobre el estado de esta cuestión y, en concreto, sobre los niveles de exposición a los que están expuestos las personas usuarias de las dependencias de su titularidad en aquellos casos que sea requeridos.

 Asimismo la administración educativa debe favorecer la participación real, abierta y efectiva de las personas interesadas en la toma de decisiones que pueden afectar o incrementar el nivel de exposición de campos electromagnéticos en las aulas.

 

Arartekoaren ebazpena, Eskola 2.0 programaren barnean dauden ikastetxeetako geletan wifi bidezko konexioa derrigorrezkoa izateari buruzkoa.

 Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko Eskola 2.0 programak erabilitako ordenagailuen wifi bidezko haririk gabeko konexioek sortzen dituzten eremu elektromagnetikoek sortutako arazoa jorratzen zuen Arartekoaren ebazpena argitaratu berri dugu.

 Guraso talde batek erakunde honetara jo zuen programa horren barnean erabilitako ordenagailuetan wifi sare baten bidezko haririk gabeko konexioaren beharra helarazteko, haririk gabeko konexio horiek erabiltzetik sortzen den arriskuaren aurrean. Azaldu zutenaren arabera, konexioa kable bidezkoa izateko aukera eskaintzearen proposamena ukatu dute.

 Ebazpen honen bidez hezkuntza administrazioak kable bidezko konexioa debekatzeko emandako justifikazioa aztertu dugu. Bestalde, haririk gabeko konexioak erabiltzeak sortzen duen arriskuaren ebaluazioa eta kudeaketa aztertu dugu.

 – Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak ez zituen behar bezala justifikatu Eskola 2.0 -Zentro Publikoak- zirkularrak Eskola 2.0 programan erabilitako ordenagailuen interneterako konexioa wifi bidez egitera behartzeko dituzten arrazoiak.

 Gure ustez, hezkuntza programa ordenagailuen konexio sistema kable bidez sustatzen duten ikastetxeei murrizteak gertakari eta arrazoi objektiboetan oinarritutako argudiaketa sendoa behar du, erabaki horren ustezko arbitrariotasuneko edozein gaitzespen saiheste aldera.

 Hori dela-eta, gure ustez, uneko Hezkuntza Sailak erabaki horren irismena aztertu behar du, Eskola 2.0 programa erabiltzeko geletan kable bidezko ordenagailuen konexioa eragozten baitu. Erabaki horren berrikuspenak hezkuntza erabaki horren eragina pairatzen duten pertsonen parte-hartzea sustatu behar du eta ondoren azaltzen ditugun gaiak kontuan hartu behar ditu.

 Bestaldean,Irrati-maiztasuneko eremu elektromagnetikoen -haririk gabeko sareak barne- epe luzeko esposizioak, maila baxuetan izan arren, gizakion osasunean izan ditzakeen ondorioen arriskua oraindik ere irekita dagoen eztabaida soziala eta zientifikoa da.

 Abiapuntu gisa kontuan hartu beharra dago wifi sareek sortzen dituzten irrati-maiztasuneko eremu elektromagnetikoak maila baxukoak direla eta oraindik ez dela bermatuta geratu pertsonen osasunean eragina izan dezakeenik. Halaber, Hezkuntza Sailak wifi sareak erabiltzen dituzten bi ikastetxeetan egindako neurketek ez dituzte gainditzen 1066/2001 errege dekretuan jasotako legezko mugak.

 Nolanahi ere, nazioarteko hainbat erakunderen adierazpen eta gomendioek eremu elektromagnetiko horien eraginpean modu kronikoan dauden pertsonen bermeak muturreraino eraman behar direla diote eta, lotesleak ez diren arren, botere publikoek erreferentziako edo justifikaziorako arau gisa erabili behar dituzte dagozkien erabakiak hartzerakoan. Horren adibide da Europako Kontseiluaren Parlamentu-batzarraren 1815 Ebazpena (2011). Horren bidez, esposizio mailak indarrean dauden mugetatik behera murriztea eta ordenagailuen konexioan kable-sareari lehentasuna ematea gomendatzen da.

 Hori dela-eta, Hezkuntza Sailak, hezkuntza zentroen barnean, sistema hori ezartzea sustatu behar du eta horren kontrako praktikak saihestu behar ditu, hala nola, internetera wifi sareen bidez soilik konektatzeko aukera eskaintzen duen Eskola 2.0 programa.

 Halaber, Osasun Sailak haririk gabeko sareen erabileraren inguruan emandako gomendioak betetzeko dagozkion jarraibideak eman beharko ditu.

 – Wifi sareetatik sortutako eremu elektromagnetikoen arriskuaren kudeaketari dagokionez, herri administrazioek beharrezkoak diren bitartekoak eskaini beharko dituzte gai horren egoerari buruz eskatutako informazio guztia eskaintzeko eta, bereziki, bere titulartasuneko bulegoen erabiltzaileek pairatzen dituzten esposizio mailei buruzkoa, hala eskatzen den kasuetan.

 Era berean, hezkuntza administrazioak geletan eremu elektromagnetikoen esposizio mailan eragina izan edo hura handitu dezaketen erabakiak hartu nahi dituzten pertsonen parte-hartze erreal, ireki eta eraginkorra sustatu behar du.