Eguzki alerta sobre las amenaza de construcción, tras el cierre de San Marcos, de un nuevo vertedero en la muga Astigarraga-Orereta.

Tras décadas de desarrollismo y de modelo PNV, Oarsoaldea es la comarca con el mayor grado de artificialización y de pobreza de Gipuzkoa, y con propuestas de proyectos que amenazan con incrementar esos impactos ambientales y sociales: superpuerto de Jaizkibel, TAV, nueva autopista (y van tres), PTP de Oarsoaldea, plataforma logística de Lezo-Oiartzun, etc. Más de lo mismo. Si esto no era suficiente, diferentes lobbys pretenden seguir experimentando en Oarsoaldea para seguir haciendo negocio a costa del medio ambiente y la salud de la ciudadanía.

La conocida constructora Amenabar (Mogilur S.L.) se halla tramitando la construcción de un nuevo vertedero en el Parque de Lau Haizeta (monte Txoritokieta), a 500 metros en línea recta del recientemente clausurado vertedero de San Marcos, en la muga de Orereta (Beraun).

La organización ecologista y antinuclear Eguzki ha presentado alegaciones en el proceso administrativo, solicitando la paralización de la propuesta y la denegaciones de la preceptiva autorización del Gobierno Vasco y de los Ayuntamientos de Astigarraga y Orereta.

La propuesta de Amenabar para un vertedero de residuos inertes en el Parque de Lau Haizeta (Txoritokieta), además de una instalación industrial de reciclaje de residuos de construcción, Eguzki cree que las movilizaciones sociales y ecologistas que duraron varios años (Plataforma de vecinos/as de Beraun y Altza, etc.), consiguieron el cierre definitivo del vertedero de San Marcos en 2008, trayendo la mejora del marco ambiental de Oarsoaldea. Y ahora, después de cuatro años, rebrota la amenaza neoliberal.

En este sentido debemos recordar que el entorno del Parque Lau Haizeta ha sido un entorno muy castigado por actividades como hornos de residuos, vertederos como San Marcos, grandes antenas de telecomunicación, incendios forestales, diversas canteras… Y los últimos años los camiones de Mogilur.

La actividad con total libertad de Mogilur ha generado muchas molestias entre la ciudadanía del Parque Lau Haizeta, tanto residente como visitantes, así como importantes impactos en el medio natural: contaminación acústica y atmosférica, artificialización del paisaje natural, huida de la fauna, inseguridad, malestar… generado por la no existencia de aceras con un trasiego de camiones casi incesante…

Por todo ello, las peticiones de Eguzki al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco se pueden resumir en:

–         Denegar el permiso para la construcción de un nuevo vertedero y la instalación industrial de reciclaje de residuos de construcción en el Parque de Lau Haizeta.

–         Iniciar la tramitación, junto al Ayuntamiento de Astigarraga, para la declaración de reserva natural de ruidos de procedencia natural ( catalogado como tipo g en la legislación), para que el Parque Lau Haizeta tenga una protección acústica suficiente.

–         Analizar lo que nos parece una irregularidad: la tramitación por separado de los permisos para el vertedero y la instalación industrial de reciclaje de residuos de construcción.

–         Se pongan en marcha los medios técnicos y económicos necesarios para que el Parque Lau Haizeta se convierta en lo que se propuso desde su inicio (hace trece años): un entorno natural protegido, en el que se puedan desarrollar las actividades propias del medio natural y donde los ciudadanos de Donostialdea y Orasoaldea puedan encontrar el disfrute en esos espacios naturales y de recreo que sus barrios y pueblos no les ofrecen.

Para ello, Eguzki insta al Gobierno Vasco, y a los Ayuntamientos de Astigarraga, Orereta y Donostia a reflexionar sobre el modelo de ordenación y de uso del territorio en pleno siglo XXI, apostando por propuestas progresistas e integradas en el medio natural y social, y no por actividades que continuarían generando importantes efectos ambientales, sociales y de salud pública, repitiendo modelos intensivos ya caducos: contaminación acústica, de los suelos y de los cursos fluviales, afecciones a la fauna, molestias y afecciones a la salud en caseríos, población residente y visitantes, etc.

Eguzki sin embargo desea otro escenario de gestión y mejor futuro para las áreas protegidas y para el suelo agroganadero de protección especial de Gipuzkoa y de Oarsoaldea, como es el Parque de Lau Haizeta (Donostia, Astigarrga, Orereta).

Eguzkik, San Markoren itxieraren ondoren, Astigarra eta Orereta arteko mugan hondakindegi berri baten eraikuntza arriskuaz ohartarazi nahi du

Hamarkadetako garanpenkeria eta PNVren ereduaren ondorioz, Gipuzkoako artifizialtze eta txirotasun maila handiena duen eskualdea Oarsoaldea izanik ere, giza eta ingurumen eragin horiek handitzea mehatxatzen duten egitasmoak daude mahai gainean: Jaizkibelgo superportua, AHT, autopista berria (jada hirugarrena), Oarsoaldeako ZLP (PTP), Lezo-Oiartzungo plataforma logistikoa e.a. Etengabe bide beretik. Eta hau nahikoa ez balitz, lobby ezberdinak Oarsoaldean esperimentuak egiten jarraitu nahi dute ingurumenaren eta herritarron osasunaren kontura negozioa egiten jarraitzeko.

Amenabar (Moilur S.L.) eraikuntza enpresa ezaguna Lau Haizeta parkean ( Txoritokieta mendia) zabortegi berri bat eraikitzeko betebehar administratiboak osatzen ari da, zeina duela gutxi itxi duten San Marko zabortegitik 500 metrotara geratzen den, Oreretako mugan (Beraun auzoa).

Eguzki erakunde ekologista eta antinuklearrak bide administratiboaren barruan helegiteak aurkeztu ditu, non egitasmoaren gelditzea  eta baimenik ez ematea eskatzen dion Eusko Jaurlaritzari, hala nola Astigarraga eta Oreretako udalei.

Amenabarrek Lau Haizeta Parkean inerteen zabortegi bat, baita eraikuntza hondakinak birziklatzeko instalakuntza industrialak ere, eraikitzeko egitasmoaren aurrean,  Eguzkikook uste dugu zenbait urtetan zehar eman ziren giza mugimenduak eta ekologistak (Beraungo bizilagun elkartea, Altzakoa…) San Marko zabortegiaren itxiera lortu zutela eta honek Oarsoaldeko ingurumenaren hobetzea ekarri zuela. Eta orain, lau urte geroago, mehatxu neoliberala berriz azaldu da.

Bide honetan gogoratu behar dugu Lau Haizeta parkearen ingurua oso kaltetua izan dela  hondakinen labeak, San Marko zabortegia, telekomunikazio antena handiak, baso suteak, zenbait harrobi.. bezalako jarduerekin. Eta azken urte hauetan Mogilurren kamioiekin.

Mogilurrek bere jardueran askatasun osoz aurrera eramateak, traba asko eragin ditu Lau Haizetako Parkeko herritarren artean, naiz bertan bizi direnak naiz bisitariak, baita natur ingurunean hainbat eragin ere: kutsadura akustiko eta atmosferikoa, natur ingurunearen artifizializazioa, basa faunaren uxaldi, segurtasun eza, ia etengabeko kamioien joan- etorriak sortutako egon ezina…

Guzti honengatik, Eguzkik Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Departamentuari eginiko eskaerak honela labur ditzakegu:

–        Lau Haizeta Parkean zabortegi berri bat eta eraikuntza hondakinak birziklatzeko instalakuntza industrialak eraikitzeko baimenik ez ematea.

–        Astigarragako Udalarekin batera, etorki naturaleko soinu erreserba izendatzeko bidea irekitzea ( legedia g motakoa bezala izendatzen dena), Lau Haizeta Parkeak babes akustiko egokia izan dezan.

–        Azter dezatela irregulartasun bat derizkioguna: zabortegiaren eta eraikuntza hondakinak birziklatzeko instalakuntza industrialen tramitazioa aparte egitearena.

–        Lau Haizeta Parkean beharrezko bitarteko tekniko eta ekonomikoak bideratzea hasieratik proposatu zena (duela hamahiru urte) egi bihur dadin: ingurune naturalean berezko diren jarduerak aurrera eraman daitezen, ingurune natural babestu bat non natur eta aisialdirako inguru horietan gozatzeko aukera izan dezaten Donostialdea eta Orasoaldeako herritarrak, zeina berauen auzo eta herriek ez dioten eskaintzen.

Horretarako Eguzkikook hausnarketa  egiteko eskatzen diogu bai Eusko Jaurlaritzari, hala nola Astigarraga, Orereta eta Donostiako Udalei, XXI. mendean egin beharreko lurralde antolaketa naiz lurraren erabileraz, giza eta natur ingurunean txertatutako proposamen aurrerakoien alde egin dezatela eta ez, garaiz kanpoko eredu intentsiboak errepikatuz, ingurumen, osasun eta giza ikuspegitik ezkorki eragin luketen jardueren bultzatuz: kutsadura akustikoa, lurra naiz uraren kutsadura, faunari eraginak, trabak eta osasun kalteak baserrietan, bertako biztanleria eta bisitariei, e.a.

Eguzki aldiz, Lau Haizeta Parkeko (Donostia, Astigarrga, Orereta), Oarsoaldeko eta Gipuzkoko kudeaketarentzat eta ingurune babestuen naiz babes bereziko nekazal lurrarentzat etorkizun hobeago bat bultzatu nahi du.

Garoñaren geldiuneari buruz

Garoñaren geldiunearen aurrean, Eguzkik behin betiko, erabateko eta atzera eraginkortasunik gaberako itxiera exijitzen du.

 

Energia nuklearraren aurkako salaketa eta lan urte luzeen ondoren, Eguzkik Garoñaren geldialdiaren inguruan aipamen batzuk egin nahi ditu.

 

Alde batetik, geldialdi honek Garoñaren itxiera ekar dezake. Baina ez dugu ahaztu behar Gobernuak zein enpresa ustiatzaile berak, araudian aldaketak edota jardueraren berraktibazioa akordiatu dezaketela informazio horren publikotasunik eman gabe. Ez litzateke lehen aldiza izango Garoñaren funtzionamenduaren luzapenean gizarteari iruzur egin zaionik.

 

Bestalde, azken urteotan ideia ugari argitu edo azaleratu dira: bistakoa den arriskua, zentral desberdinetan gertatu diren istripuak kalte konponezinekin, zentral nuklearren segurtasunaren zalantza mundu mailan, etab.

 

Hala eta guztiz ere, gobernu espainiarra energia nuklearraren zein estatuko zentral nuklear guztien funtzionamenduaren jarraipenaren alde azaltzen da. Nola ez, Garoña barne. Aldiz, gizartean nola komunikabideetan itxieraren aldeko argudioak ezagunak ditugun arren, funtzionamenduaren jarraipenaren aldekoak ere badaude, batez ere, Nuclenor, Gobernu zein “lobby” pro-nuklearraren aldetik.

 

Gaur egun Garoñak suposatzen duen arriskuaren ondorioz, Segurtasun Nuklearreko Kontseiluak bezala nazioarteak ere hainbat baldintza ezartzen dizkio funtzionatzen jarrai dezan, baldintza horiek izugarrizko inbertsioa suposatzen dutelarik.

 

Inbertsioei dagokienez, esan beharra dago operazio hauek  burutzea guztiz antiekonomikoa dela. Alde batetik, Garoñari galdatzen dizkioten ikuskatze eta segurtasun neurri minimoen kostu altuagatik. Eta bestetik, ezinezkoa delako erreaktore batek pairatzen duen kalte, eta ondoriozko arriskua konpontzea. Beraz, erreaktoreek martxan jarraitzen duten heinean Garoñaren arriskua ekiditea ezinezkoa litzateke, nahiz eta beharrezkoak diren inbertsio guztiak egiten badira ere.

 

Hortaz gain, zentralaren bideragarritasun ekonomikoan zein gatazka fiskaletan oinarrituz, Madrileko Gobernuaren zein “lobby” pro-nuklearraren apustua errektoreak funtzionatzen jarraitzea dela salatu nahi dugu. Honek Garoñaren itxiera luzatzea suposatuko lukeelarik, bere gaineko jabetza beste enpresa bateri esleituz.

 

Garoñaren historiari erreparatuz, lehenengo generazioko zentral batez hitz egiten ari garela izan behar dugu kontutan, bere eraikuntzan zein erreaktorean akats larriak dituelarik. Gainera, Belgikako Doel zentral nuklearrean marka bateko (Rotterdam Droogdok Maatschappij) erreaktoreetan eman litezken arriskuak aztertu zituzten, bertan hainbat irregulartasun aurkituz. Garoñako, eta beste hainbat zentral nuklearretan dauden erreaktore berdinak alegia.

 

Garoñak funtzionatzen jarraitzeak (PP eta Nuclenor horren aldekoak direlarik) bere inguruan bizi diren milioi bat pertsona baino gehiago arriskuan jartzea litzateke. Gogoratu behar dugu, zentral honek 40 urte baino gehiago dituela, bere eraikuntza zein errektoreetan dituen irregulartasunetatik aparte.

 

Nuclenor jakitun da Garoñaren arriskuez. Eta, are gehiago, erreaktorean burutu beharrekoak dituen konponketez. Honek eraginkortasun eza zein produktibitatearen minimizazioak eragiten diote eta nola ez, hondamendi nuklear bat gerta liteke. Hala eta guztiz ere, zentralaren inguruko datuak ezkutatzen ditu,  jarrera mediatikoa bereganatzeko helburuz.

 

PP-ko gobernuaren aurrean, hau da, Garoñaren funtzionamendua luzatzearen aldeko gobernu baten aurrean, Eguzkik, berriz ere, zentral honetako arriskuak nabarmendu ditu. Istripu nuklear bat egoteko arriskuaren aurrean dagoen segurtasun eza, alegia. Berme faltaz eta gizarteari eragindako nahasketa edo engainuaz ari gara hitz egiten. Geldialdi bat behin betiko itxiera batekin nahastu dute, geldialdi eta itxialdi arteko hitz horiekin jolasten ari dira, bitartean Garoñaren funtzionamendua luzatuz. Hau da, geldiunea herriak Garoñarekiko duen ardura lasaitzeko besterik izan ez daitekeela salatu nahi dugu.

 

Garoña duela urte askotatik itxita egon beharko litzatekeen zentral bat dela deritzogu. Besteak beste zaharra, arriskutsua, bere premiarik gabekoa eta amortizatua delako. Eta ez soilik, guk horrela uste dugulako, baizik eta gizarteak exijitzen duelako. Beraz, berehala ixteaz gain, Garoñaren etorkizuna gizartearen esku uztea exijitzen dugu, soilik bera izango baita zentral honen etorkizunaren berme.

 

Hau guztia dela eta, Garoñaren itxiera behin betikoa eta atzera eraginkortasunik gabea izan behar dela deritzogu. Gure eskakizuna argia da, has daitezela zentral honen desegite plan bat diseinatzen berehala, eta zonalde horretan dinamizazio laboral berri bat burutzen.

 

Eguzkik azken 30 urteotan Garoñaren itxiera aldarrikapen berdinarekin borrokatu du, eta borrokatzen jarraituko du:

 

NUKLEARRIK EZ!! GAROÑA ITXI ORAIN !!!

 

Eguzki ante la parada de Garoña, exige su cierre total, definitivo e irreversible

Tras décadas de trabajo y denuncia contra la energía nuclear y en particular contra Garoña, se anuncia su parada y posible cierre, sin descartar ni el Gobierno ni la empresa explotadora la posible modificación normativa, su reinicio de actividad y paso de parada a puesta en marcha con acuerdo entre estas partes, ocultando datos y actos a la sociedad.

No es la primera vez, pues repetidamente se han dado promesas y diversos engaños y fraudes sociales en la prolongación del funcionamiento.

Los últimos años se ha producido una clarificación de ideas: riesgos evidentes, accidentes en varias plantas y daños irreparables, debate mundial sobre la seguridad de las centrales nucleares, etc.

Pero esta vez, el Gobierno español ha mostrado tanto su cara  pro nuclear como que desea que todas las centrales nucleares del Estado sigan funcionando, inclusida Garoña. Actualmente, se da una confusión en la sociedad y en los medios, tanto sobre la  situación real de Garoña, como su potencial uso futuro. Hay discursos sobre el cierre (tanto del Gobierno, como del lobby nuclear), e intereses en arrogarse la capacidad de explotarla otras empresas, para rentabilizarla  (sin asumir costes de mantenimiento ni de las condiciones de las autoridades de la materia)

Las obligaciones del CSN e internacionales que imponen a Garoña unas condiciones para continuar funcionando entrañan grandes inversiones, a la luz de los riesgos reales, evidentes y graves.

Probablemente, no solo resulta esa intervención antieconómica, por el coste de establecer medidas mínimas de revisión y seguridad, sino incluso imposible materialmente, pues al afectar al reactor no cabe reparación posible y el riesgo se perpetúa mientras esta funcionando.

Asimismo, desde Eguzki debemos denunciar que el gobierno de Rajoy y el lobby pro nuclear son co-responsables del discurso maniqueo, respecto a la rentabilidad económica y conflicto fiscal de una central conocida como “la de las mil grietas», ocultando y tapando el gran debate de Garoña, la falta de condiciones de seguridad y el riesgo que supone para la población.

Además esta lectura explicaría la cortina de humo sobre la posibilidad de funcionar con otros propietarios y, a la vez, las accciones de Nuclenor, no recurriendo el cierre, no planteando la prórroga, y no hablando de los motivos por los que actúa así, dejando que otros hablen de su interés por hacer negocio al respecto.

La historia de Garoña es que hablamos de una planta nuclear de primera generación, con defectos de fabricación y graves fisuras en la vasija del reactor. Ante un riesgo real en un reactor, de la central nuclear de Doel (norte de Bélgica) se analizaron las «numerosas anomalías» detectadas en su vasija de los reactores de la marca holandesa Rotterdam Droogdok Maatschappij, con la que están fabricados reactores de una veintena de países de instalaciones similares, incluidas de las centrales nucleares de Garoña (Burgos) y Cofrentes (Valencia) en los cuales se reconoce un peligro real, por ser del mismo fabricante.

El funcionamiento de la central de Garoña, algo que defiende tanto el PP como Nuclenor, supondría poner cada vez más en jaque la seguridad de más de un millón de personas de su entorno. Esta central nuclear, con más de 40 años de vida, además del peligro que esta forma de producción entraña, tiene algunos elementos de sangrante preocupación y temor: las grietas del barrilete, de las barras de penetración, de los manguitos; los problemas de corrosión intragranular, en las tuberías del circuito de refrigeración… Todas ellas sumadas son un agravante de su ya superada fecha de caducidad y de tecnología caduca y obsoleta.

Nuclenor es consciente del peligro alto en Garoña y un riesgo de su negocio energético, de tal calibre que la balanza le puede estar llevado a sacrificar la rentabilidad y escasa producción de Garoña por su riesgo empresarial a un accidente nuclear y descredito internacional, así como pieza de intercambio en la negociación de descuentos por la inversión en las plantas nucleares, o incluso con una prórroga de plazos de funcionamiento de esta u otras plantas, contabilizando  las inversiones debidas como compensables sobre los impuestos nucleares.

Este  objetivo de ocultar el peligro de la energía nuclear y en especial de la central de Garoña, supone grandes beneficios, tanto mediáticos, como de mayor beneficio y discurso pactado sobre el tapete del lobby nuclear para hacer soportar a la ciudadanía de los riesgos, residuos y deduciones fiscales que se estan negociando.

Por lo tanto, si hay riesgo como es evidente, si la inversión es inasumible o inaplicable, la única y posible explicación de la no solicitud de prórroga por parte de Nuclenor, y el interés común del gobierno de Rajoy y del lobby nuclear es parar ocultando los verdaderos motivos, la ausencia de seguridad.

Ante los vientos a favor del funcionamiento de Garoña unos años más, por parte del gobierno del PP y su posible prórroga, los beneficios de una central totalmente amortizada, Eguzki plantea que Garoña no ha encontrado una resistencia mayor que su mayor debilidad, la falta de seguridad ante el riesgo de accidente. Nos referimos a la falta de garantías a un peligro grave para la población, que ha obligado a mezclar el término parada con el posible cierre definitivo, y debates estériles  para engañabobos sobre ofertantes, deduciones fiscales y rentabilidad económica de las plantas nucleares en una campaña de despiste y adoctrinamiento ideológico pro nuclear.

Para Eguzki, Garoña es una planta nuclear que debería haber estado cerrada hace mucho tiempo por vieja, por peligrosa, por innecesaria, por estar amortizada, porque lo demanda la sociedad .

Por todo ello, además de cerrar de forma inmediata la planta parada, se debe dejar la llave y custodia de su futuro en manos de la sociedad para que con información completa sea el garante de su futuro.

El cierre debe ser a juicio de Eguzki algo irreversible y, tan solo hace falta que, de una vez por todas y comiencen a diseñar -y poner en marcha- un plan de desmantelamiento y otro de dinamización laboral en la zona.

Eguzki en los últimos treinta años ha demandado y exigido su cierre con el mismo lema: Garoña itxi orain, dado que el cierre debe ser inmediato, incondicional e irreversible.

 NUKLEARRIK EZ!!

GAROÑA ITXI ORAIN !!!

EGUZKI Talde Ekologista

Gasteiz, 18 de diciembre de 2012ko abenduaren 18an

El gobierno de López aprueba el permiso Saia del frackingEl gobierno de López aprueba el permiso Saia del fracking

Eguzki, ante la aprobación en el Consejo de Gobierno del día 4 de este mes del permiso de investigación de hidrocarburos denominado Saia a la sociedad pública Shesa, dependiente del Ente Vasco de la Energía (EVE), manifiesta a la opinión pública lo siguiente: No queremos fracking, ni aquí ni en ningún sitio. Ni campos de explotación, ni procesos de exploración camuflados como investigaciones innocuas o sin efectos perversos ni fines de explotar miles de pozos como han desvelado en esa loca carrera de permisos y negocios por zonas concretas. 1.- Desde Eguzki valoramos como ilegitimo que una administración en funciones adopte una medida de estas características, siendo consciente de su responsabilidad, falta de autoridad y legitimidad en los días previos al traspaso de competencias, cargos y responsabilidades en este y otros temas. Al igual que ha sucedido con otros proyectos impulsados tras las elecciones, como han sido los casos de la compra de Ipads en el Parlamento, o la contratación de una plataforma logística de Osakidetza, se puede y se debe paralizar, anular, y dejar sin efecto esta decisión ilegítima por el gobierno saliente, en tanto en cuanto no dispone de la confianza de la ciudadanía, más si cabe ante la gran movilización celebrada en Vitoria Gasteiz el pasado día 6 de octubre. 2.- El Gobierno vasco, mediante la imposición de una técnica de extracción muy peligrosa vuelve a dar la espalda a la obligación de las administraciones de preservar el medio ambiente. Ante las evidencias constatadas a partir de la experiencia desarrollada en EEUU sugieren que la extracción de gas de pizarra comporta un riesgo significativo de contaminación de las aguas subterráneas y de superficie, es obligación tanto del PSE como del PNV para que sin más tardar se paralice ese permiso. 3.- Eguzki talde ekologista considera que esta es una agresión no solo a las áreas inicialmente afectadas por el permiso sino un aviso y cuestionamiento para explorar y apostar por la explotación en todo el territorio, es decir a todos los espacios amenazados por solicitudes de permiso tanto de investigación como de extracción, pues es la demostración de cabezonería, imposición y compromisos ajenos a toda la población. 4.- Frente a este mirlo blanco de negocio energético, que oculta todos los daños evidentes, consecuencias y riesgos para la población, hacemos un llamamiento a concentrar todos los esfuerzos posibles para reflexionar sobre el modelo de sociedad, consumo y energía que tenemos, así como a orientar todas las conductas y políticas hacia un modelo energético sostenible basado en la reducción del consumo, la eficiencia energética y las energías renovables. 5.- A pesar del enunciado del permiso, estimamos que en ningún momento ni lugar SHESA como parte del Gobierno vasco, ni este como concesionario, puede acreditar la capacidad técnica para hacer fracking pues esta técnica en sí no respeta la salud humana, el agua, la tierra, por lo que no existe entidad capaz de respetar el medio contaminando y dañando gravemente los recursos fundamentales para la vida: el aire, la tierra y el agua. Desde Eguzki consideramos que hay muchas razones para rechazar el fracking. Muchas que siempre han sido santo y seña del movimiento ecologista. Porque queremos una sociedad informada, participe y sostenible, que decida su futuro libremente y sin hipotecas para futuras generaciones; porque queremos otro modelo social, económico y energético, sin consumismo, explotación de recursos naturales finitos ni de la tierra. Porque queremos otro modelo posible y necesario de hacer las cosas, decimos si a juntar energías contra los efectos negativos del fracking. Porque los del no en este caso, son los que no respetan nuestros pueblos, nuestra tierra, nuestra salud, nuestra agua y nuestros acuíferos, etc., con miles de pozos en cada puerta. Porque desde lo público no se puede poner la alfombra roja al americano de turno que con nuestros recursos y dinero se lucre para dejarnos una infinidad de problemas y pozos descontrolados y perjuicios que tenemos que asumir y correr con los gastos socialmente. Por otra parte, hacemos un llamamiento a participar en cuantos actos de rechazo de este permiso y en fracking en general, se convoquen en las próximas fechas.

 POR UN MODELO ENERGÉTICO SOSTENIBLE ¡SI! AL MEDIO AMBIENTE Y A LA SALUD. FRACKING EZ!

Eguzki, ante la aprobación en el Consejo de Gobierno del día 4 de este mes del permiso de investigación de hidrocarburos denominado Saia a la sociedad pública Shesa, dependiente del Ente Vasco de la Energía (EVE), manifiesta a la opinión pública lo siguiente: No queremos fracking, ni aquí ni en ningún sitio. Ni campos de explotación, ni procesos de exploración camuflados como investigaciones innocuas o sin efectos perversos ni fines de explotar miles de pozos como han desvelado en esa loca carrera de permisos y negocios por zonas concretas. 1.- Desde Eguzki valoramos como ilegitimo que una administración en funciones adopte una medida de estas características, siendo consciente de su responsabilidad, falta de autoridad y legitimidad en los días previos al traspaso de competencias, cargos y responsabilidades en este y otros temas. Al igual que ha sucedido con otros proyectos impulsados tras las elecciones, como han sido los casos de la compra de Ipads en el Parlamento, o la contratación de una plataforma logística de Osakidetza, se puede y se debe paralizar, anular, y dejar sin efecto esta decisión ilegítima por el gobierno saliente, en tanto en cuanto no dispone de la confianza de la ciudadanía, más si cabe ante la gran movilización celebrada en Vitoria Gasteiz el pasado día 6 de octubre. 2.- El Gobierno vasco, mediante la imposición de una técnica de extracción muy peligrosa vuelve a dar la espalda a la obligación de las administraciones de preservar el medio ambiente. Ante las evidencias constatadas a partir de la experiencia desarrollada en EEUU sugieren que la extracción de gas de pizarra comporta un riesgo significativo de contaminación de las aguas subterráneas y de superficie, es obligación tanto del PSE como del PNV para que sin más tardar se paralice ese permiso. 3.- Eguzki talde ekologista considera que esta es una agresión no solo a las áreas inicialmente afectadas por el permiso sino un aviso y cuestionamiento para explorar y apostar por la explotación en todo el territorio, es decir a todos los espacios amenazados por solicitudes de permiso tanto de investigación como de extracción, pues es la demostración de cabezonería, imposición y compromisos ajenos a toda la población. 4.- Frente a este mirlo blanco de negocio energético, que oculta todos los daños evidentes, consecuencias y riesgos para la población, hacemos un llamamiento a concentrar todos los esfuerzos posibles para reflexionar sobre el modelo de sociedad, consumo y energía que tenemos, así como a orientar todas las conductas y políticas hacia un modelo energético sostenible basado en la reducción del consumo, la eficiencia energética y las energías renovables. 5.- A pesar del enunciado del permiso, estimamos que en ningún momento ni lugar SHESA como parte del Gobierno vasco, ni este como concesionario, puede acreditar la capacidad técnica para hacer fracking pues esta técnica en sí no respeta la salud humana, el agua, la tierra, por lo que no existe entidad capaz de respetar el medio contaminando y dañando gravemente los recursos fundamentales para la vida: el aire, la tierra y el agua. Desde Eguzki consideramos que hay muchas razones para rechazar el fracking. Muchas que siempre han sido santo y seña del movimiento ecologista. Porque queremos una sociedad informada, participe y sostenible, que decida su futuro libremente y sin hipotecas para futuras generaciones; porque queremos otro modelo social, económico y energético, sin consumismo, explotación de recursos naturales finitos ni de la tierra. Porque queremos otro modelo posible y necesario de hacer las cosas, decimos si a juntar energías contra los efectos negativos del fracking. Porque los del no en este caso, son los que no respetan nuestros pueblos, nuestra tierra, nuestra salud, nuestra agua y nuestros acuíferos, etc., con miles de pozos en cada puerta. Porque desde lo público no se puede poner la alfombra roja al americano de turno que con nuestros recursos y dinero se lucre para dejarnos una infinidad de problemas y pozos descontrolados y perjuicios que tenemos que asumir y correr con los gastos socialmente. Por otra parte, hacemos un llamamiento a participar en cuantos actos de rechazo de este permiso y en fracking en general, se convoquen en las próximas fechas.

 POR UN MODELO ENERGÉTICO SOSTENIBLE ¡SI! AL MEDIO AMBIENTE Y A LA SALUD. FRACKING EZ!

El cierre de la térmica de Pasaia no por esperada, menos deseada

 

 El próximo viernes, la central térmica de Pasaia dejará de emitir contaminantes por su chimenea. ¡Bienvenido sea el 30 de noviembre del 2012! Una fecha que no olvidaremos los ecologistas y  los habitantes de Oarsoaldea, y sobre todo, los sufridos vecinos de Meipi. Unos 50.000 habitantes del entorno que durante 45 años hemos estado sufriendo, casi a diario, la emisión de 1.500.000 de Tn.anuales de CO2, azufre, óxido de nitrógeno, partículas en suspensión, cloruros, furanos y dioxinas, amén del insoportable ruido, por parte de una empresa situada a menos de 50 metros de un núcleo densamente poblado. ¿Cómo ha sido posible tal despropósito durante tantos años? Pues sencillamente porque la central térmica se gestó en pleno franquismo ( inagurada en 1968), y a pesar de contar tan solo con una licencia provisional del ayuntamiento de aquella época, los posteriores intentos de los ayuntamientos ya democráticos de Lezo y Pasaia, no han sido suficientes para acabar con una de las empresas más contaminantes de Gipuzkoa. Esta vetusta térmica ha estado quemando carbón durante 45 años, a un promedio superior a las 400.000 Tn anuales, delante de los balcones y ventanas de los vecinos de Donibane y Lezo. La hulla siberiana que alimentaba sus calderas ha emitido más CO2  que todo el parque móvil de Gipuzkoa, que ya es decir. Por ello, el anuncio de que a partir de este viernes ya no se volverán a emitir contaminantes desde su singular y antiestética chimenea, a pesar de ser una noticia largamente esperada y conocida, no deja de ser deseada y celebrada por todos aquellos que han sufrido sus consecuencias y repercusiones. No olvidemos que la térmica tenía licencia para seguir operando otros 10 años más (2022). Desgraciadamente la paralización de su actividad no ha sido resultado de la presión ciudadana ni municipal. A pesar de que organizaciones como Greenpeace, Eguzki, asociaciones de vecinos, ayuntamientos.., hemos trabajado para lograr su cierre, este no se ha producido para satisfacer las demandas ciudadanas. Ha sido el interés, en este caso el poco interés, capitalista de quienes explotan la central, quien ha decidido no seguir explotándola. Tras el cierre de la otra “anciana” térmica de Santurtzi, la de Pasaia es/era la de menor potencia de las 4 térmicas que quedan en la CAV, (tan solo 214MW), además de ser una central muy poco eficiente y muy contaminante, se encontraba en los últimos años en una situación de falta de demanda (su funcionamiento no es necesario para cubrir las necesidades energéticas por la baja demanda a consecuencia de la crisis). Por lo tanto su cierre es un cierre “empresarial”, en el que ha primado el poco interés económico sobre los valores de salud y ambientales. Aún y todo, desde Eguzki acogemos con enorme satisfacción esta noticia por un triple motivo: –         porque supone una importante reducción en las emisiones de CO2, responsable del calentamiento del planeta, y aunque en su modestia en el cómputo global mundial, es una importante aportación a la “descarbonización” de la producción energética. –         Porque supone un alivio para la salud de quienes se han visto obligados “a convivir”, contra su voluntad, con tamaña instalación. –         Y porque los 61.000 m2 que se liberarán tras el desmantelamiento de la central, supondrán una oportunidad para mejorar ambiental y urbanísticamente la bahía de Pasaia. Eso sí, esperamos que el desmantelamiento de la térmica, y sobre todo la necesaria descontaminación de la zona – durará 2 años- se lleve a cabo con las necesarias garantías ambientales.

 Donostialdeko EGUZKI

                                                    2012ko azaroan Pasaiako termika? Ez zaitugu faltan botako

Eguzkik RIO+20 bilkuraren aurrean mobilizatzeko deialdia egiten du

Aurten, 1992an Rio de Janeiron burutu zuten “Lurraren Goi-Bilkuraren” 20. urteurrena da. Hau ospatzeko, ospakizunetarako arrazoirik ez dagoen arren, gaurtik (ekainak 20) ostiralera arte (ekainaren 22) hiri horretan, mundu osoko ehun herrialde baino gehiagoren agintariak, Nazio Batuek antolatutako Garapen Iraunkorraren inguruko Biltzarrean elkartuko dira.

Garai hartan, hiru izan ziren lortu ziren akordioak: Aniztasun Biologikoari buruzko Hitzarmena, Nazio Batuen Hitzarmena Aldaketa Klimatikoari buruz eta Basamorturatzearen aurkako Borrokari buruzko Hitzarmena. Baina, hogei urte geroago, bertan parte hartu zuten herrialdeek ezer gutxi egin dute akordio hauetan zehaztutako helburuak lortzeko. Are gehiago, askok helburuak lortzeko bidetik aldentzen ari dira, ondorioz, ingurumen, ekonomia eta gizarte arazoak areagotzen ari dira.

Aurtengo bilkuran, landuko dituzten alderdien artean “ekonomia berdea” delakoa dago eta honen baitan energia berriztagarriak, hondakinen kudeaketa, energia ekoizteko metodoak eta abar luze baten inguruan mintzoko dira. Baina, izen polit honetan berde adjektiboak ez dauka pisu handirik izan ere, ekonomia izango da ardatza.

Hau argi geratu da, “Nahi dugun etorkizuna” izenarekin aurkeztuko duten, oinarrizko dokumentua egiterako orduan. Izan ere, ezadostasun gehien sortu dituen puntua “inplementazio neurriak” delakoarena izan da, hau da, garapen iraunkorra lortzeko proiektuak finantzatzeko eta teknologiaren transferentzia bermatzeko baliabideak lortzeari dagozkion neurriak.

Beraz, berriro ere ekonomiak markatuko du gailur honen ildoa eta bilkura honetan, herritarren partaidetza bermatuta dagoela esaten diguten arren, benetako parte hartzea, natura eta pertsonak eztabaiden ardatza direnean lortuko da.

Hau guztiagatik, agintariei eskatzen diegu hitzarmen hutsak baino ez diren mota honetako bilkurak egiten uzteko eta benetan, ingurumena eta pertsonak errespetatuko dituen eredu baten aldeko neurri zuzenak eta zehatzak hartzea. Eredu berri bat, non, ustezko herrialde garatuek ez duten herrialde ez garatuen baliabide naturalak ustiatzea helburu bakarra.

Beraz, EGUZKIk beste hainbat talderekin batera, Euskal Herriko herri ezberdinetan burutuko diren ekintzetan parte hartzeko deialdia egiten du.

Aurten, 1992an Rio de Janeiron burutu zuten “Lurraren Goi-Bilkuraren” 20. urteurrena da. Hau ospatzeko, ospakizunetarako arrazoirik ez dagoen arren, gaurtik (ekainak 20) ostiralera arte (ekainaren 22) hiri horretan, mundu osoko ehun herrialde baino gehiagoren agintariak, Nazio Batuek antolatutako Garapen Iraunkorraren inguruko Biltzarrean elkartuko dira.

Garai hartan, hiru izan ziren lortu ziren akordioak: Aniztasun Biologikoari buruzko Hitzarmena, Nazio Batuen Hitzarmena Aldaketa Klimatikoari buruz eta Basamorturatzearen aurkako Borrokari buruzko Hitzarmena. Baina, hogei urte geroago, bertan parte hartu zuten herrialdeek ezer gutxi egin dute akordio hauetan zehaztutako helburuak lortzeko. Are gehiago, askok helburuak lortzeko bidetik aldentzen ari dira, ondorioz, ingurumen, ekonomia eta gizarte arazoak areagotzen ari dira.

Aurtengo bilkuran, landuko dituzten alderdien artean “ekonomia berdea” delakoa dago eta honen baitan energia berriztagarriak, hondakinen kudeaketa, energia ekoizteko metodoak eta abar luze baten inguruan mintzoko dira. Baina, izen polit honetan berde adjektiboak ez dauka pisu handirik izan ere, ekonomia izango da ardatza.

Hau argi geratu da, “Nahi dugun etorkizuna” izenarekin aurkeztuko duten, oinarrizko dokumentua egiterako orduan. Izan ere, ezadostasun gehien sortu dituen puntua “inplementazio neurriak” delakoarena izan da, hau da, garapen iraunkorra lortzeko proiektuak finantzatzeko eta teknologiaren transferentzia bermatzeko baliabideak lortzeari dagozkion neurriak.

Beraz, berriro ere ekonomiak markatuko du gailur honen ildoa eta bilkura honetan, herritarren partaidetza bermatuta dagoela esaten diguten arren, benetako parte hartzea, natura eta pertsonak eztabaiden ardatza direnean lortuko da.

Hau guztiagatik, agintariei eskatzen diegu hitzarmen hutsak baino ez diren mota honetako bilkurak egiten uzteko eta benetan, ingurumena eta pertsonak errespetatuko dituen eredu baten aldeko neurri zuzenak eta zehatzak hartzea. Eredu berri bat, non, ustezko herrialde garatuek ez duten herrialde ez garatuen baliabide naturalak ustiatzea helburu bakarra.

Beraz, EGUZKIk beste hainbat talderekin batera, Euskal Herriko herri ezberdinetan burutuko diren ekintzetan parte hartzeko deialdia egiten du.

BIOANIZTASUNA ETA DESAZKUNDEA

Bioaniztasunaren egunak beste hainbat egunek bezala ezer gutxitarako balio du. Baina gutxienez, mugimendu sozialoi hedabideetara zabaltzeko eta hoietan gure aldarrikapenak gauzatzeko balio digu.
 
Urtero lez, Maiatzaren 22a Bioaniztasunaren eguna dugu. Mundu aldakor honetan, garapen jasangarria lehenengo bakteriak sortu zirenetik datorren elementu bat da. Hauek ere,  egoera gogorrei aurre egiteko aldatzen ikasi behar izan baitzuten.
 
Guk ere, epe luzera begira, egokitze estrategia eraginkor bakarra (aldaketa aurreikusgarri zein aurreikusezinen aurrean) aniztasuna dugu. Hain zuzen ere, hori baita lau mila milioi urtetan zehar gizadia iraunaraztea ahalbidetu duen ezaugarria.
 
Espezie bakoitza bere existentzia urte luzeetan zehar euren arbasoengandik eratorritako asmakuntza desberdinen biltze bat da. Hauek ere, gure arazo berdinen aurka egin behar izan dutelarik: elikadurak aurkitzea, ugaltzea… Azken finean, garapen jasangarria inguru aldakor eta zail batean egokitzeko dugun arazoari eman diezaiokegun irtenbidea da.
 
Ezin dezakegu ukatu bioaniztasunean dugun parte hartzea, hau gure familia dela onartuz. Eta paraleloki, begi onez ikusi behar ditugu espezie guztiak aurrera eraman ditzaketen  mirari guztiak. Baina ez soilik, elefanteak, hartzak edota pandak, baita ere, inurriak, zizare edota harrak. Harro sentitu behar gara gure ingurugiroarekiko, pozarren bere partaide izatearren… Eta beraz, erantzule gure seme-alabek izan dezaketen etorkizunarekiko.
 
Sistema ekonomiko eta finantziero mundialeko sarraskiaren jatorria biosferarekiko dugun desorden kritikoa da. Horren erakusgarri argia bioaniztasunaren galera azkartua dugularik. Guztiz jasanezina da biosferak eta planetak limiterik izango ez balute bezala eraikitako sistema bat.
 
Ehiztariak, nekazariak eta abeltzainak milioika zirenean eta natiurarekiko errespetuan oinarritzen zirenean funtzionatzen zuen sistemak, ez du jarraituko 2050. urtean mila milioi pertsonaz osaturiko gizarte kontsumista konpultsibo batean. Zeinak onura soilik diruaren gobernu mundialari ekarriko dion.
 
Euskal Herrian, hiru espezietik bat galtzeko arriskuan aurkitzen dira. Tendentzia honek aurrera jarraitzen baldin badu, atzera bueltarik gabeko puntu batera iritsiko gara. Ekosistemak eskaintzen dizkigun ongizate, elikadura, ur gozo, sendagai eta beste hainbat aisi gune eskaintzeko ahalmena nabarmenki murriztuko delarik.
 
Bioaniztasuna mugiarazten gaituen hitz bat bihurtu behar da, zeinak kontserbazio eta gure bizimoduaren aldaketaren nahian preokupazioa sortzea dakarren.  Borrokatu dezagun gure lur emankorraren gainean ematen den porlan indiskriminatuaren kontra.
 
Tabu bat bezala ulertzen den arren, ausardia izan behar dugu garapenaren kontzeptua zalantzan jartzeko eta gehiegizko kontsumoaren desazkunde bideak esploratzeko. Giza garapen egonkorraren denboran sartzea gure garapen modua aldatzea da, izan ere, egun daukaguna ez baita jasangarria.

BIODIVERSIDAD Y DECRECIMIENTO

El día de la biodiversidad, como otros tantos días mundiales no sirven para gran cosa. Pero por lo menos nos sirve a los movimientos sociales para poder salir en los medios reindivindicando nuestros planteamientos.

 
   Cada 22 de mayo se recuerda que es el día de la biodiversidad en este mundo cambiante, donde la necesidad de un desarrollo sostenible ya comenzó con las primeras bacterias, que tuvieron que aprender a cambiar para poder sobrevivir a los duros cambios.
 
   La única estratégica eficaz de adaptación a largo plazo, tanto a cambios previsibles como imprevisibles, es la diversidad. Por esa razón la vida perdura desde hace aproximadamente cuatro mil millones de años. Siendo el tejido vivo tan diverso como millones de especies diferentes y ricas en diversidad genética vital.
 
   Cada especie es una colección de invenciones, heredadas de sus ancestros en el curso de su larga existencia, enfrentándose a los mismos problemas que nosotros: encontrar alimentos, evitar ser devorado o matado y reproducirse. Y en consecuencia es una mina de soluciones para resolver nuestros propios problemas de adaptación a un medio cambiante y difícil.
 
   Tenemos que reconocer nuestra pertenencia a la biodiversidad, asumiendo que esta es nuestra familia. Y paralelamente, admirar los prodigios de que son capaces todas las especies, no solo los elefantes, los monos y los pandas, sino también las hormigas, las lombrices y otros gusanos que reposan sobre la tierra que nos rodea. En resumen, sentirnos orgullosos de la naturaleza, felices de pertenecerle,…e inquietos y responsables del futuro de nuestros hijos, que depende de ella.
 
   La barbarie del sistema económico y financiero mundial está en el origen del desorden crítico de la biosfera, del que la perdida acelerada de la biodiversidad es el síntoma. Resulta del todo insostenible un sistema que fue construido como si la biosfera y el planeta no tuviesen límites. Lo que funcionaba cuando éramos varios millones de cazadores-recolectores o varios cientos de millones de agricultores y ganaderos respetuosos con la naturaleza, no se sostiene cuando en el horizonte del 2050 seremos miles de millones de personas, incitados a un consumo compulsivo que solo beneficia al gobierno mundial del dinero.
 
    En Euskal Herria, una de cada tres especies se encuentra amenazada. Si se mantiene la tendencia, nos estaremos acercando a puntos sin retorno que reducirán la capacidad de los ecosistemas para proporcionar los bienes y servicios que son esenciales para nuestro bienestar, como alimentos, agua dulce, materias primas, medicinas y espacios de ocio, además de importantes activos culturales.
 
    Biodiversidad debe ser una palabra movilizadora, que genere preocupación por la conservación y anhelo de cambios en nuestra manera de vivir. Luchemos por la paralización del cementazo indiscriminado de nuestra fértil tierra.
 
   Hay que tener la valentía de cuestionarse el concepto de desarrollo y permitirse explorar las vías del decrecimiento del sobre-consumo, aunque sea un tema tabú. Entrar en la era del desarrollo humano sostenible es cambiar nuestro modelo de desarrollo, ya que el actual no es nada sostenible.

ERREKATXOKO BAILARA: autobide eta txaletak gora, garraio publikoa behera

Bitxia da Barakaldoko azken gune naturalekin gertatzen dena: Instituzio desberdinen artean ez dago inolako arazorik gune berde horien balore naturalak suntsitzen dituzten autobiak, txaletak eta abar eraikitzeko, baina Errekatxora doan autobus bakarrak irauteko gaindiezinezko legezko oztopoak sortzen dira haien artean.

Bizkaiko Foru Aldundiak  (EAJ) Errekatxora doan bus zerbitzua bertan behera uzteko asmoa agertu du, linea hori udal eskuduntza dela argudiatuz. Iragarpen honen arabera badirudi  Udala  eta Aldundia artean komunikaziorik ez dagoela  eta  honetaz gain, Udal Gobernuak (PSOE) isilik jarraitzen du zerbitzu horren jarraipenari inguruko zalantzak handituz.

Errekatxo eta Barakaldoko erdigunea lotzen duen autobusa beharrezkoa da auzo horretan eta Gorostizan bizi diren lagunentzat eta baita ere kiroldegiko erabiltzaileentzat ere. Zerbitzu hori kenduko balute, kaltetutakoak, asko eta asko izango lirateke. Alde batetik, kiroldegiaren erabiltzaileak eta beste aldetik, auzo honetako biztanleak. Izan ere, ibilgailu gehiago egotearen ondorio zuzenak dira; zarata, kea… eta are larriagoa dena ibilgailu pribatua ez daukaten herritarrak guztiz isolatuta geratuko lirateke, oinarrizko garraio publikoa desagertuko litzatekeelako. Azkenik, zonaldea bera ere, ingurugiroaren ikuspegitik serioski kaltetua izango litzateke, ibilgailu pribatuen erabilera handituko litzatekeelako eta honek besteak beste; kutsadura akustikoa, CO2 isurketak ekarriko lituzke. Laburbiltzeko, ingurune hau aisialdirako zonaldea izatetik Barakaldoko beste auzo masifikatu bat izatera pasako litzateke.

Zentzu horretan, herritarrei gogorarazi nahi diegu Udal Gobernuak bultzatutako operazio espekulatiboak Gorostiza eta Errekatxon ehunka luxuzko txalet berri egotea sorrarazi duela eta honen ondorioz, auzo hauek hirigunearekin lotzen dituen bihurgunez beteriko errepidetxoan kotxeen joan etorriak areagotu direla. Honek ingurugiroan daukan eraginari Foru Aldundiak  eraikitako Super-Sur autobiaren eraikuntzarekin eta erabilerarekin batera datozen inpaktuak gehitu behar dizkiogu. Izan ere, autobia berri eta moderno hau ez da beharrezkoa, defizitarioa da eta Argalario, Gorostiza eta Sasiburu ekologikoki izugarri kaltetu eta kaltetzen ditu. Proposamen berri honekin, agintariek zer lortu nahi dute Barakaldon geratzen diren azken gune naturalak betirako suntsitu? Agian, hau da haien helburua izan ere, zonaldeak natura balioak guztiz galdu ezkero hobeto maneiatu dezakete inolako oztopo legalik gabe.

Hala ere, EGUZKI Taldeak pasadizo hau azkenean konponduko denaren esperantza daukagu. EAJ eta PSOEren arteko beste ika-mika bat baino ez dela uste dugu eta azkenean, Errekatxoko bus zerbitzua mantenduko dutela. Aipatu berri ditugun bestelako egitasmoak, askoz garestiagoak eta teknologikoki zailagoak direnak, aurrera eramateko, elkarlanean aritzeko aurkeztu duten prestutasuna oraingoan  ere agertzeko eskatzen diegu.

Amaitzeko, Udal eta Aldundiko Gobernuei dei egiten diegu garraio publikoaren aldeko apustu garbia egiteaz gain geratzen zaizkigun azken gune naturalei babesa emateko eta horretarako beharrezkoa den elkarlanean aritzeko.

Barakaldon, 2012ko maiatzaren 15ean